Comparative Analysis of Epidemiological and Clinical Characteristics of Appendicitis Among Children and Adults [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-47880 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.47880  

Comparative Analysis of Epidemiological and Clinical Characteristics of Appendicitis Among Children and Adults

Hamit Hakan Armağan1, Levent Duman2, Özkan Cesur2, Adnan Karaibrahimoğlu3, Emine Bilaloğlu2, Ahmet Yunus Hatip1, Mustafa Çağrı Savaş2
1Department of Emergency Medicine, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey

Background: This study aimed to investigate whether there are some differences between pediatric and adult patients with appendicitis.
Methods: We retrospectively reviewed the records of 279 pediatric and 275 adult patients with respect to demographics, past medical history, duration of symptoms, laboratory and radiological findings, operation notes, pathological reports, length of hospital stay and post-operative outcomes.
Results: No significant differences were found with respect to gender, rates of perforation and negative appendectomy, laboratory findings, and overall outcomes between children and adults. However, our study suggests that the diagnosis is more difficult in children, the most preferred radiologic diagnostic methods are abdominal ultrasound and plain X-ray in children vs. computed tomography in adults, air-fluid levels and right-sided scoliosis are more commonly detected on X-ray in children, appendiceal perforation is more common at both extreme of ages, the appendix is perforated earlier and length of hospital stay is longer in children, and misdiagnosis at first admission in children and advanced age in adults were the risk factors associated with the complications.
Conclusion: The present study found some important differences between childhood and adulthood appendicitis. If these differences are considered when evaluating the patients, more desired outcomes can be achieved for both clinicians and patients.

Keywords: Abdominal pain, appendicitis, child, adult


Çocuklar ve Yetişkinler Arasında Apandisitin Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Hamit Hakan Armağan1, Levent Duman2, Özkan Cesur2, Adnan Karaibrahimoğlu3, Emine Bilaloğlu2, Ahmet Yunus Hatip1, Mustafa Çağrı Savaş2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, apandisitli pediatrik ve yetişkin hastalar arasında bazı farklılıklar olup olmadığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 279 pediatrik ve 275 erişkin hastanın kayıtları demografik özellikler, geçmiş tıbbi öykü, semptomların süresi, laboratuvar ve radyolojik bulgular, ameliyat notları, patolojik raporlar, hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası sonuçlar açısından geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Çocuklar ile yetişkinler arasında cinsiyet, perforasyon ve negatif apendektomi oranları, laboratuvar bulguları ve komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Bununla birlikte, çalışmamız çocuklara tanı koymanın daha zor olduğunu, en çok tercih edilen radyolojik yöntemlerin çocuklarda karın grafisi ve ultrasonografi, erişkinlerde ise bilgisayarlı tomografi olduğunu, hava-sıvı seviyelerinin ve sağ taraflı skolyozun çocuklardaki grafilerde daha çok tespit edildiğini, apendiks perforasyonunun her iki uç yaş grubunda daha sık görüldüğünü, çocuklarda apendiks perforasyonunun daha erken geliştiğini ve hastanede kalış süresinin daha uzun olduğunu, çocuklarda ilk başvuru esnasında tanı konulamamasının ve erişkinlerde ise ileri yaşın komplikasyonlarla ilişkili risk faktörleri olduğunu ortaya koydu.
Sonuç: Bu çalışma erişkinlerde ve çocukluk çağında görülen apandisitler arasında bazı önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. Hastalar değerlendirilirken bu farklılıklar göz önüne alınırsa hem klinisyenler hem de hastalar için arzu edilen sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, apandisit, çocuk, erişkin
Corresponding Author: Levent Duman, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale