The effect of C Reactive Protein/Albumin ratio and Hematologic Parameters on Prediciting the Prognosis for Emergency Surgical Patients in Intensive Care [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-45758 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45758  

The effect of C Reactive Protein/Albumin ratio and Hematologic Parameters on Prediciting the Prognosis for Emergency Surgical Patients in Intensive Care

Pakize Özçiftci Yılmaz1, Erkan Karacan2
1Aydın State Hospital, İntensive Care Unite, Aydin, Turkey
2Aydın State Hospital, Clinic of General Surgery, Aydin, Turkey

Background: Diagnosis and treatment of emergency surgical pathologies should be done within hours, and the prognosis of the patient may deteriorate further in cases of delay. Easy and effective markers are needed in this regard. Our aim in this study is to evaluate the CRP/albumin ratio and the usability of hematological parameters in predicting prognosis in emergency surgical patients in intensive care.
Methods: The study was performed by retrospectively scanning the files of the patients who were followed up in the intensive care unit. Patients hospitalized after emergency surgery were taken as 'emergency group' and patients hospitalized after elective major surgery were taken as 'control group'. In addition to the demographic characteristics of the patients, the length of hospitalization in the intensive care unit, whether there is a need for mechanical ventilation, Platelet/Lymphocyte (P/L), Neutrophil/Lymphocyte (N/L), C Reactive Protein (CRP)/albumin values were recorded and the values of both groups were compared statistically.
Results: A total of 341 patients were included in the study, of which 111 were emergency (32.6%) (Group 1), 230 were elective (67.4%) (Group 2) cases. When the emergency and elective cases were compared, the average CRP/albumin value was found to be 49.05 in Group 1 and 32.8 in Group 2 (p = 0.001). N/L values were found to be 11.9 in Group 1 and 9.87 in Group 2 (p=0.04).When looking at another hematological parameter, P/L, it was found 272.62 in Group 1 and 229.17 in Group 2 (p = 0.03). Hospitalization days are 13.61 days in Group 1, while 12.43 days in Group 2. When CRP/Albumin> 40, its sensitivity was determined as 80.49% and its selectivity as 67.22% (p <0.001).
Conclusion: The CRP/albumin ratio can be used as an effective marker in determining the urgency of surgical cases and predicting mortality.

Keywords: İntensive Care Unit, Emergency, mortality, CRP/Albumin


Yoğun Bakımda Yatan Acil Cerrahi Hastalarda C Reaktif Protein/Albumin Oranı ve Hematolojik Parametrelerin Prognozu ön Görmedeki Etkisi

Pakize Özçiftci Yılmaz1, Erkan Karacan2
1Aydın Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Aydın, Türkiye
2Aydın Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Aydın, Türkiye

Amaç: Acil cerrahi patolojilerin tanı ve tedavisinin saatler içinde yapılması gerekmekte olup, geç kalınan durumlarda hastanın prognozu daha da kötüye gidebilmektedir. Bu konuda kolay ve etkili belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız yoğun bakıma yatan acil cerrahi hastalarda CRP/albumin oranı ve hematolojik parametrelerin prognozu ön görmede kullanılabilirliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma yoğun bakımında takip edilen hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile yapıldı. Acil cerrahi sonrası yatan hastalar ‘acil grubu’ olarak, elektif majör cerrahi sonrası yatan hastalar ‘kontrol grubu’ olarak alındı. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra, yoğun bakımda yatış süreleri, mekanik ventilatör ihtiyacının olup olmadığı, yoğun bakıma yatıştan önce, preoperatif kan değerlerinden Platelet/Lenfosit (P/L), Nötrofil/Lenfosit (N/L), C Reaktif Protein (CRP) /albumin değerleri kaydedilip her 2 grubun değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 341 hasta dahil edilmiş olup bunların 111’i acil (%32,6) (Grup 1), 230’u elektif (%67,4) (Grup 2) vakadır. Acil ve elektif vakalar karşılaştırıldığında, Grup 1’de ortalama CRP/albumin değeri 49,05 saptanırken, Grup 2’de 32,8 olarak saptanmıştır (p=0,001). N/L değerleri ise Grup 1’de 11,9, Grup 2’de 9,87 bulunmuştur.(p=0,04).Diğer bir hematolojik parametre olan P/L değerlerine bakıldığında ise Grup 1’de 272,62 bulunurken, Grup 2’de 229,17 olarak saptanmıştır (p=0,03). Hastanede yatış günleri Grup 1’de ortalama 13,61 gün iken, Grup 2’de 12,43 gündür. CRP/Albumin >40 olduğunda duyarlılığı %80,49, seçiciliği ise %67,22 olarak belirlenmiştir (p<0,001).
Sonuç: CRP/albumin oranı cerrahi vakaların aciliyetini belirlemede ve mortalitesi hakkında öngörüde bulunmada etkili bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Acil, Mortalite, CRP/Albumin
Corresponding Author: Pakize Özçiftci Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale