The utility of serum miRNA-93 and miRNA-191 levels for determining injury severity in adults with multiple blunt trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-45470 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45470  

The utility of serum miRNA-93 and miRNA-191 levels for determining injury severity in adults with multiple blunt trauma

Ozgur Sogut1, Merve Metiner2, Onur Kaplan1, mustafa çalık2, Sümeyye Çakmak3, Tuba Betül Ümit1
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Haseki High Spesiality Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Gaziosmanpaşa High Spesiality Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey.
3Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Dr. Sadi Konuk High Spesiality Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND: Various scoring systems have been developed to determine the trauma severity and prognosis of patients following multiple blunt trauma (MBT). However, these scoring systems do not provide exactly the desired severity assessment. In recent years, serum concentration of many specific miRNAs, especially for head trauma, has been shown to play an important role in determining the diagnosis, severity and prognosis of injury. To date, however, no studies have investigated serum microRNAs in patients with MBT. Thus, this study measured the expression of miRNA-93 and -191 in the serum of adults with MBT and examined the correlations of Injury Severity Score (ISS) and Revised Trauma Score (RTS) values with serum miRNA-93 and -191 levels in these patients with the aim of predicting trauma severity based on the miRNA levels.
METHODS: This prospective case–control study enrolled 50 consecutive adults with MBT and age- and sex-matched 60 healthy controls. The patients were divided into ISS >16 (group 1, major or severe trauma) and ISS ≤16 (group 2, minor or mild-moderate trauma) groups. Serum miRNA-93 and -191 levels were assessed using quantitative real-time reverse transcription-PCR. We evaluated whether the miRNAs were differentially expressed in major and minor MBT patients and determined their utility for assessing the severity of injury.
RESULTS: The mean serum miRNA-93 and -191 levels were significantly elevated in the patients compared to the controls and were higher in patients with ISS >16 compared to those with ISS ≤16, although the difference was not significant. In the patients with multitrauma, ISS was significantly, negative and weak correlated with serum miRNA-191 level (rho = –0.320, p = 0.023) but not with the serum miRNA-93 level. No optimal cutoff for the serum miRNA-93 level was found with respect to trauma severity (AUC 0.617, [0.455–0.779]). However, an optimal cutoff value for serum miRNA-191 was identified, with values <1.94 indicating severe trauma (AUC 0.668 [0.511–0.826]; 65.6% sensitivity, 77.8% specificity).
CONCLUSION: miRNA-191 and -93 levels were significantly upregulated in multitrauma patients compared to controls. The level of miRNA-191 in conjunction with ISS, but not that of miRNA-93, may be a useful biomarker for determining injury severity in patients with multitrauma.

Keywords: Injury severity score, miRNA-93, miRNA-191, multitrauma


Yetişkin çoklu travma hastalarında yaralanma şiddetinin belirlenmesi için serum microRNA-93 ve microRNA-191 seviyelerinin kullanımı

Ozgur Sogut1, Merve Metiner2, Onur Kaplan1, mustafa çalık2, Sümeyye Çakmak3, Tuba Betül Ümit1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Çoklu künt travma (ÇKT) sonrası hastaların travma şiddetini ve prognozunu belirlemek için çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu skorlama sistemleri tam olarak istenen şiddet değerlendirmesini sağlamaz. Son yıllarda, birçok spesifik miRNA’ların serum konsantrasyonunun, özellikle kafa travması için tanı, şiddet ve prognozun belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, bugüne kadar, hiçbir çalışma ÇKT’li hastalarda serum mikroRNA'larını araştırmamıştır. Bu yüzden bu çalışma, ÇKT’si olan yetişkinlerin serumunda miRNA-93 ve -191 ekspresyonunu ölçülerek Yaralanma Şiddet Skoru (ISS) ve Revize Travma Skoru (RTS) ile korelasyonlarını incelemiştir. MiRNA düzeylerinenin bu hastalarda travma şiddetini tahmin etmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Prospektif, vaka-kontrollü olarak yapılan bu çalışmaya multitravma tanısı alan 50 erişkin hasta ile benzer yaş ve cinsiyette 60 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hastaların önce ISS ve RTS’leri hesaplanıp ISS>16 (grup 1, majör ya da ağır travma) ve ISS≤16 (grup 2, minör ya da hafif-orta travma) olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak değerlendirildi. ÇKT geçiren hastalar ile sağlıklı kontrol grubunun serum miRNA-93 ve mikroRNA-191 düzeyleri kantitativ real-time reverse transcription-PCR kullanılarak ölçüldü. MiRNA'ların majör ve minör ÇKT hastalarında farklı şekilde eksprese edilip edilmediği değerlendirildi ve yaralanma şiddetinin değerlendirilmesinde faydaları belirlendi.
BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında multitravmalı hastaların ortalama serum miRNA-93 ve miRNA-191 düzeylerinde anlamlı yükseklik tespit edildi (p<0.001). Ek olarak, ISS> 16 olan hastaların ortalama serum miRNA-93 ve miRNA-191 düzeyleri, ISS ≤ 16 olan hastalarla karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, upregüle olarak saptandı. Hastaların ISS skorları ve serum miRNA-93 düzeyleri arasında anlamlı korelasyon bulunmazken, serum miRNA-191 düzeyleri arasında negatif yönde, anlamlı ve zayıf bir korelasyon saptandı (rho = –0.320, p = 0.023). ÇKT hastalarında ISS skoruna göre serum miRNA-93 düzeyinde anlamlı bir cut-off değeri saptanmadı (AUC 0.617, [0.455–0.779]). Bununla birlikte, şiddetli travmayı göstermede serum miRNA-191 <1,94 optimal bir kesim değeri olarak tanımlandı (AUC 0.668 [0.511–0.826]; 65.6% sensitivity, 77.8% specificity).
SONUÇ: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, ÇKT geçiren hastalarda miRNA-191 ve -93 düzeyleri önemli ölçüde yükselmiştir. ISS ile birlikte MiRNA-191 seviyesi, ancak miRNA-93'ün seviyesi değil, çoklu travmalı hastalarda travma şiddetini belirlemek için yararlı bir biyobelirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaralanma şiddeti skoru, miRNA-93, miRNA-191, multitrauma
Corresponding Author: Ozgur Sogut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale