Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-41624 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.41624  

Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions

Gökhan Yılmaz1, Yaşar Özdenkaya2, Oguzhan Karatepe3, YUSUF TANRIKULU4, Gülçin Kamalı5, Orhan YALÇIN6
1Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Sancaktepe Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
2Medipol University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul
3Memorial Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
4KTO Karatay University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Konya
5Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul
6Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

Objective: Anastomotic leakages and adhesions after gastrointestinal tract surgery are still a significant cause of morbidity and mortality. The rate of anastomotic leakage is 3%–8%, whereas the mortality from leakage is over 30%. Intra-abdominal sepsis is a well-known cause of anastomotic leakage. In addition, intra-abdominal adhesion is a major cause of hospital admissions and reoperations and is associated with morbidity and mortality. In this study, we aimed to investigate the effects of a polyurethane membrane on anastomotic healing and intra-abdominal adhesions.
Materials and Methods: This study used 32 Wistar albino rats divided into four groups. Standard resection of left colon 2 cm above the peritoneal reflection and colonic anastomosis were performed after causing abdominal sepsis through caecal ligation and perforation. The control groups (1 and 3) received no further treatment. The experimental groups (2 and 4) received the polyurethane membrane around the colonic anastomosis. Burst pressure, hydroxyproline, interleukin-6 (IL-6), nitric oxide (NO), tissue plasminogen activator (tPA), and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) levels were measured, and histopathological characteristics of the anastomosis were analyzed after re-laparotomy. Moreover, adhesion scores were measured.
Results: No statistically significant differences were found in the mean burst pressure levels between sacrificed animals on days 3 and 5 (p = 0.259, p = 0.177). When all the groups were compared, no significant difference was observed in the hydroxyproline, NO, and IL-6 levels (p = 0.916, p = 0.429, p = 0.793, p = 0.332, p = 0.400, p = 0.317). Nevertheless, in groups 2 and 4, the tPA levels were significantly increased by Opsite therapy (p: 0.001, p: 0.003) and a statistically significant difference was observed in the adhesion scores (p < 0.035). Groups 2 and 4 had significantly lower adhesion scores than groups 1 and 3.
Discussion: We found that Opsite therapy had no positive or negative effects on histopathological and biochemical healing in the experimental septic colon anastomosis model. However, the perianastomotic application of polyurethane membrane effectively decreased the intra-abdominal adhesions.

Keywords: Adhesion, colonic anastomosis, intraabdominal sepsis, polyurethane membrane


Poliüretan membranın intraabdominal adezyonlar ve septik kolon anastomuzu üzerine etkileri

Gökhan Yılmaz1, Yaşar Özdenkaya2, Oguzhan Karatepe3, YUSUF TANRIKULU4, Gülçin Kamalı5, Orhan YALÇIN6
1Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
6Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Giriş: Gastrointestinal sistem cerrahisinden sonra görülen anastomoz kaçağı ve adezyonlar hala önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Anastomoz kaçağı oranı %3-8 iken, kaçağa bağlı mortalite oranı %30'un üzerindedir. İntraabdominal sepsis anastomoz kaçağının iyi bilinen bir nedenidir. Ayrıca, intrabdominal adezyon hastane başvurularının ve morbidite ve mortalite ile ilişkili reoperasyonların önemli bir nedenidir. Bu çalışmada, bir poliüretan membranın anastomoz iyileşmesi ve intraabdominal yapışıklıklar üzerine etkilerini araştırmaya çalışacağız.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için dört gruba ayrılmış 32 Wistar Albino rat kullanıldı. Çekal ligasyon ve perforasyon oluşturulduktan sonra peritoneal refleksiyonun 2 cm yukarısından standart sol kolon rezeksiyonu ve anastomozu yapıldı. Kontrol gruplarına (1,3) herhangi bir tedavi verilmedi. Deney grubunda (2, 4) ise kolon anastomozunun etrafına poliüretan membran sarıldı. Patlama basıncı, hidroksiprolin, IL-6 (interlökin 6), NO (nitrik oksit), TPA (doku plazminojen aktivatörü), TNF-α (Tümör nekroz faktörü alfa) seviyeleri ölçüldü ve relaparotomi sonrası anastomozun histopatolojik özellikleri analiz edildi. Ayrıca adezyon skorları ölçüldü.
Bulgular: Üçüncü ve beşinci günler arasında sakrifiye edilen hayvanlar arasındaki ortalama patlama basıncı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.259, p=0.177). Tüm gruplar karşılaştırıldığında, hidroksiprolin, NO, IL-6 seviyeleri arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0.916, p=0.429, p=0.793, p=0.332, p=0.400, p=0.317). Bununla birlikte, grup 2 ve grup 4' te, TPA seviyeleri poliüretan membran tedavisi ile anlamlı olarak yüksekti (p=0.001, p=0.003) ve adezyon skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.035). Grup 2 ve grup 4, grup 1 ve grup 3'ten daha düşük adezyon skorlarına sahipti.
Tartışma: Biz deneysel septik kolon anastomoz modelinde poliüretan membranın histopatolojik ve biyokimyasal iyileşme üzerinde pozitif veya negatif bir etkisi olmadığını bulduk. Ancak, poliüretan membranın anastomoz çevresine uygulanması intraabdominal adezyonları etkili bir şekilde azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, kolon anastomozu, intraabdominal sepsis, poliüretan membran
Corresponding Author: Gökhan Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale