Factors affecting the mortality at patients with burns: Single centre results [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 777-783 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.37862  

Factors affecting the mortality at patients with burns: Single centre results

Ayetulah Temiz1, Ayşe Albayrak2, Rıfat Peksöz3, Esra Dışcı4, Ercan Korkut4, Yusuf Tanrıkulu5, Yavuz Albayrak4
1Department of General Surgery, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum-Turkey
2Department of Infectious Diseases, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum-Turkey
3Department of General Surgery, Malazgirt State Hospital, Muş-Turkey
4Department of General Surgery, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum-Turkey
5Department of General Surgery, KTO Karatay University Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: Burns are a primary cause of mortality along with the severe physical and psychological morbidities in patients and their families. Such kinds of injuries bring about considerable financial burdens due to the treatment processes and sequels. The present study aims to investigate the factors that affect the mortality of burns.
METHODS: The archives files of the patients admitted because of burn injuries in our burn centre between September 2008 and December 2016 were examined in this study. Some of the lab values, such as age, sex, percentage of total burn surface area (TBSA), referral status, burning site, degree of burns, time of admission to hospital, aetiology of burning, blood and blood products collection, complete blood count, routine biochemistry, coagulation parameters, C-reactive protein (CRP), sedimentation rate, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), were examined while evaluating the patients’ mortalities.
RESULTS: A total of 133 patients were included in this study. The patient’s age (p=0.001), the degree of burns (p<0.001), surface area of burns (p<0.001), the time of hospital admission (p<0.001), burning aetiology (p=0.006), erythrocyte suspension, fresh frozen plasma, along with the administration of albumin transfusion (p<0.001), mean platelet volume (MPV) (p=0.028), NLR (p<0.001) and PLR (p<0.030) values were found to be associated with mortality in patients with burns.
CONCLUSION: In this study, age, burn grade, TBSA, hospital admission time, burn aetiology, erythrocyte, fresh frozen plasma and albumin transfusion, MPV, NLR and PLR values were found to be associated with mortality in patients with burns. With this study, it is possible to produce the treatment guidelines to reduce mortality by taking these parameters into consideration, which were determined to be associated with mortality while evaluating the patients with burns.

Keywords: Burn, mean platelet volume; neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet-to-lymphocyte ratio.


Yanıklı hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler: Tek merkez sonuçları

Ayetulah Temiz1, Ayşe Albayrak2, Rıfat Peksöz3, Esra Dışcı4, Ercan Korkut4, Yusuf Tanrıkulu5, Yavuz Albayrak4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
3Malazgirt Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Muş
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum
5KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Yanıklar, hasta ve ailelerine ciddi fiziksel ve psikolojik morbidite meydana getirmeleri yanında önemli bir mortalite nedenidir. Ayrıca bu tür yaralanmalar, tedavi süreçleri ve bıraktığı sekeller nedeniyle önemli mali yükler de getirmektedir. Bu çalışmada amaç, yanık mortalitesini etkileyen faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yanık merkezimize Eylül 2008–Aralık 2016 yılları arasında yanık nedeni ile başvuran hastaların kayıtları incelendi. Hastaların mortaliteleri değerlendirilirken yaş, cinsiyet, yanık yüzey alanı yüzdesi, sevk durumu, yanma yeri, yanık derecesi, hastaneye başvuru için geçen süre, yanma etyolojisi, kan ve kan ürünleri alıp almaması, tam kan sayımı, rutin biyokimya, kuagülasyon parametreleri, C-reaktif protein (CRP), sedimentasyon hızı, nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) gibi bazı laboratuvar değerleri incelendi.
BULGULAR: Toplam 133 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastanın yaşı (p=0.001), yanık derecesi (p<0.001), yanık yüzey alanı (p<0.001), hastaneye başvuru süresi (p<0.001), yanma etiyolojisi (p<0.001), eritrosit süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma ve albümin transfüzyonu verilmesi (p<0.001), MPV (p<0.001), NLR (p<0.001) ve PLR (p<0.001) değerlerinin yanık hastalarında mortalite ile ilişkili olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, hastanın yaşı, yanık derecesi, yanık yüzey alanı, hastaneye başvuru süresi, yanma etiyolojisi, eritrosit, TDP ve albümin transfüzyonu, MPV, NLR ve PLR değerlerinin yanık hastalarında mortalite ile ilişkili olduğu tespit edildi. Yaptığımız bu çalışma ile yanık hastaları değerlendirilirken mortalite ile ilişkili tespit edilen bu parametreler göz önünde bulundurularak hastaların mortalitesini azaltacak tedavi rehberlerinin oluşturulması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi; trombosit-lenfosit oranı; yanık.


Ayetulah Temiz, Ayşe Albayrak, Rıfat Peksöz, Esra Dışcı, Ercan Korkut, Yusuf Tanrıkulu, Yavuz Albayrak. Factors affecting the mortality at patients with burns: Single centre results. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 777-783

Corresponding Author: Yavuz Albayrak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale