The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-35823 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.35823  

The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia

Serkan Zenger1, Işılay Demir Piroğlu2, Ayhan Çevik3, Yetkin Özcabı4, Doğan Fakıoğlu5, Metin Senol6, Mehmet Mustafa Altıntaş3, Nejdet Bildik3, Tayfun Yücel7
1VKF American Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
2Kepez State Hospital, Department of General Surgery, Antalya
3Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
4Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
5Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Bursa
6Medar Hospital, Department of General Surgery, Sakarya
7Uskudar Anadolu Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI), although relatively rare, is an emergency condition with high mortality rates (60-80%) attributed to lack of early diagnosis. The aim of this experimental study was to observe the changes in serum intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) levels over time in the AMI model by ligating superior mesenteric artery (SMA) in rats and to compare with the serum I-FABP levels of the rats in the control group.
METHODS: Twenty rats were randomly allocated into two groups as control and ischemia group. The basal serum I-FABP levels were determined. SMA was isolated by laparotomy in all animals. In the ischemia group, SMA was ligated and intestinal ischemia was formed. Blood was taken from each rats in both groups at 30th, 60th, and 90th minutes to determine the serum I-FABP levels. The blood results were compared between two groups and were also compared by time in each group.
RESULTS: In the ischemia group, serum I-FABP levels were significantly higher than the control group at postoperative 30th, 60th and 90th minutes (p<0.01). In comparison with preoperative serum I-FABP levels, remarkable increases were observed statistically at postoperative 30th, 60th and 90th minutes in the ischemia group (p<0.01). In contrast, there was no statistically significant difference within the serum I-FABP levels over time in the control group. The increases of serum I-FABP levels in the ischemia group were directly correlated with the time of ischemia.
CONCLUSION: Serum I-FABP levels have increased significantly in the intestinal ischemia and these values have risen progressively over time. Serum I-FABP may be a useful and promising biomarker for the early diagnosis of AMI.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, biomarker, early diagnosis, I-FABP


Akut mezenter iskeminin erken tanısında serum intestinal yağ asidi bağlayıcı proteininin önemi

Serkan Zenger1, Işılay Demir Piroğlu2, Ayhan Çevik3, Yetkin Özcabı4, Doğan Fakıoğlu5, Metin Senol6, Mehmet Mustafa Altıntaş3, Nejdet Bildik3, Tayfun Yücel7
1VKV Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Kepez Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
6Medar Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
7Uskudar Anadolu Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut mezenterik iskemi (AMİ), göreceli olarak nadir görülen, ancak sıklıkla erken tanı konulamaması nedeniyle yüksek mortaliteye (%60-80) sahip olan acil bir durumdur. Bu deneysel çalışmadaki amacımız, superior mezenterik arteri (SMA) bağlayarak akut mezenter iskemi modeli oluşturduğumuz ratlarda, serum intestinal yağ asidi bağlayıcı protein (I-FABP) düzeylerinde zamanla oluşan değişiklikleri belirlemek ve kontrol grubundaki serum I-FABP düzeyleri ile karşılaştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Yirmi rat, randomize şekilde iki gruba ayırıldı; kontrol grubu ve iskemi grubu. Bazal serum I-FABP düzeyleri belirlendi. Tüm ratlara laparotomi uygulandı ve SMA izole edildi. İskemi grubunda SMA bağlandı ve intestinal iskemi oluşturuldu. Her iki gruptaki tüm ratlardan serum I-FABP düzeylerini belirlemek için 30., 60., ve 90. dakikalarda kan örnekleri alındı. Kan sonuçları, iki grup arasında ve her grup içinde zamana göre değişiklikler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Mezenter iskemi grubunda, 30., 60., ve 90.dakikalardaki serum I-FABP düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.01). Postoperatif 30., 60. ve 90. dakikalardaki serum I-FABP düzeyleri ile preoperatif düzeyler karşılaştırıldığında iskemi grubunda anlamlı yükseklikler saptanırken (p<0.01), kontrol grubunda değişiklik olmadığı görüldü. İskemi grubundaki serum I-FABP düzeylerindeki yükselişler iskeminin zamanı ile doğrudan korele idi.
SONUÇ: Serum I-FABP düzeyleri, intestinal iskemide anlamlı derecede artmıştır ve bu düzeyler iskemi zamanı ilerledikçe daha fazla yükselmiştir. Serum I-FABP, akut mezenter iskeminin erken tanısı için yararlı ve umut verici bir biyomarker olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenter iskemi, biyomarker, erken tanı, I-FABP,




Corresponding Author: Serkan Zenger, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale