Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-30269 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.30269  

Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic

Akay Edizsoy1, EYÜP YILMAZ2, Mehmet Hakan Çevikel2, Çiğdem Yenisey3, serhan sakarya4, IBRAHIM METEOGLU5
1Surgical Oncology, Departmant of General Surgery, Mersin University, Mersin
2Departmant of General Surgery, Adnan Menderes University, Aydın
3Departmant of Biochemistry, Adnan Menderes University, Aydın
4Departmant of Infectious Diseases, Adnan Menderes University, Aydın
5Departmant of Pathology, Adnan Menderes University, Aydın

Background: Created a model in the rats, to prevent mucosal damage and related effects in the patients, who were operated due to mechanical obtruction. Some groups fed fodder with probiotics, some groups fed with standard fodder. It is objected that the damage of gut mucosa and related effects how to expose the differences of the groups.
Methods: 48 female wistar-albino type rats are separated in five groups randomly. In the first operation, rats terminal ileum are tied up with silk except for control group. Two groups 24, other two groups 48 hours later operated again and terminal ileum obstructions are removed. During that time, each one of those 24 and 48 hours obstructed groups are fed with probiotic. 24 hours later, control group and other groups are operated for the third time for sampling. Terminal ileum, liver, spleen, MLN (Mesenteric lymph node) and blood samples are taken.
Findings: Research group, which is obstructed and fed with probiotics during 48 hours, significantly is observed in increased mucosa cell loss and mucosal edema. Bacterial translocation were found more common in groups without probiotics. Tissue GR (Glutathione reductase) and erythrocyte CAT (Catalase) were lower in the group of 24 hours obstructed and given probiotic.
Conclusion: The high rate of mucosal edemas in the groups that are fed with probiotics can be seen as damage but we think that probiotics are consonant with strength of mucosal barrier. So in the groups fed with probiotics, it is possible that bacterial translocation is seen less and some antioxidative enzymes are found less. Further studies are needed to determine the benefits of probiotics in patients operated for obstruction.

Keywords: Probiotic, mucosal damage, obstuction, bacterial translocation, antioxidative enzyme


Geçici mekanik obstrüksiyona maruz kalmış, probiyotik ile beslenen ratlarda barsak mukozası

Akay Edizsoy1, EYÜP YILMAZ2, Mehmet Hakan Çevikel2, Çiğdem Yenisey3, serhan sakarya4, IBRAHIM METEOGLU5
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Cerrahi Onkoloji, Mersin
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pataloji Ana Bilim Dalı, Aydın

Amaç: Mekanik obstrüksiyon nedeniyle ameliyat edilen hastalarda mukozal hasarı ve buna bağlı etkileri önlemek için sıçanlarda bir model oluşturuldu. Bazı gruplar yemleri ile probiyotik verilerek, bazıları ise standart yemlerle beslendi. Barsak mukozasının zarar görmesi ve buna bağlı olan etkilerin gruplar arasında farklılık ortaya çıkarması beklendi.
Yöntem: 48 dişi wistar-albino tipi sıçan rastgele beş gruba ayrıldı. İlk operasyonda, kontrol grubu dışındaki ratların barsakları terminal ileum düzeyinde ipek ile bağlandı. İki grup 24, diğer iki grup 48 saat sonra tekrar ameliyat edildi ve terminal ileumdaki obtrüksiyonları kaldırıldı. Bu süre zarfında, 24 ve 48 saat obstrükte kalan gruplardan her birine probiyotik verildi. 24 saat sonra, kontrol grubu ve diğer gruplar örnekleme için üçüncü kez ameliyat edildi. Terminal ileum, karaciğer, dalak, MLN (mezenterik lenf nodu) ve kan örnekleri alındı.
Bulgular: 48 saat boyunca obstrükte kalan ve probiyotiklerle beslenen araştırma grubunda mukozal hücre kaybı ve mukozal ödemde belirgin olarak artış gözlendi. Bakteriyel translokasyon, probiyotik verilmeyen gruplarda daha yaygın bulundu. Doku GR (Glutatyon redüktaz) ve eritrosit CAT (katalaz), 24 saat boyunca tıkalı ve probiyotik verilen grupta daha düşüktü.
Sonuç: Probiyotiklerle beslenen gruplardaki yüksek mukozal ödem oranları hasar olarak görülebilir, ancak probiyotiklerin mukozal bariyer etkisi ile uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Böylece probiyotiklerle beslenen gruplarda, bakteriyel translokasyonun daha az görülmesi ve bazı antioksidan enzimlerin daha düşük bulunması mümkündür. Probiyotiklerin cerrahi hastalarda yararlarını belirlemek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, mukozal hasar, obstrüksiyon, bakteriyel translokasyon, antioksidan enzim
Corresponding Author: Akay Edizsoy, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale