High-pressure injection injuries to the upper extremity and the review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-26751 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.26751  

High-pressure injection injuries to the upper extremity and the review of the literature

Gokce Yildiran, Mustafa Sutcu, Osman Akdag, Zekeriya TOSUN
Selcuk University Medical Faculty, Plastic, Reconstrutive and Aesthetic Surgery Department, Hand Surgery Division, Konya, Turkey

High-pressure injection injuries of the hand are serious, rare injuries. It is aimed to present retrospective analysis of current and possible prognostic factors, treatment modalities and evaluation criteria.
Ten patients who had high-pressure injection injury to their upper extremity between 2005-2018 were included to the study. All patients were evaluated for the compartment syndrome, if exists fasciotomies and wide debridement were performed. After the first debridement, second debridement was considered within the first 24 hours.
10 patients (mean age: 30) were evaluated retrospectively. The injected materials were the animal vaccine, thinner, oil, diesel, water, plastic and paint. Preoperative and postoperative mean WBC levels were 14,73 K/µL and 9,62 K/µL respectively. Preoperative and postoperative mean neutrophil levels were 11,4 K/µL and 6,49 K/µL respectively.
Early and serial debridements, and compartment syndrome evaluation are required. Despite these cautions, amputation may occur. Material, injection force and the time elapsed are the main determinants in prognosis. Aggressive debridements are required in high-pressure injection injuries. However, the adequacy of debridement should be evaluated because mostly it is impossible to completely clean the tissue from diesel or thinner etc. According to the experience of 10 cases in our series, when clinical and macroscopic debridement adequacy was observed, a decrease in WBC and neutrophil levels was observed simultaneously. For this reason, WBC and neutrophil levels may be an indicator of the adequacy of debridement, however, although these injuries are very rare, larger series are needed for this interpretation.

Keywords: hand, injection injury, high-pressure


Üst ekstremitenin yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları ve literatürün gözden geçirilmesi

Gokce Yildiran, Mustafa Sutcu, Osman Akdag, Zekeriya TOSUN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

Elin yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları ciddi, nadir yaralanmalardır. Mevcut ve olası prognostik faktörlerin, tedavi yöntemlerinin ve değerlendirme kriterlerinin retrospektif analizini sunmak amaçlanmıştır.
Çalışmaya 2005-2018 yılları arasında üst ekstremitede yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanması olan 10 hasta dahil edildi. Tüm hastalar kompartman sendromu açısından değerlendirildi; varsa fasiyotomi ve geniş debridman yapıldı. İlk debridmandan sonra ilk 24 saat içinde ikinci debridman yapıldı.
10 hasta (yaş ortalaması: 30) retrospektif olarak değerlendirildi. Enjekte edilen materyaller hayvan aşısı, tiner, yağ, dizel, su, plastik ve boya olarak bulundu. Ameliyat öncesi ve sonrası ortalama WBC düzeyleri sırasıyla 14,73 K / µL ve 9,62 K / LL idi. Ameliyat öncesi ve sonrası ortalama nötrofil düzeyleri sırasıyla 11,4 K / /L ve 6,49 K / /L idi.
Erken ve seri debridmanlar ve kompartman sendromu değerlendirmesi gereklidir. Tüm önlemlere rağmen amputasyon ile sonuçlanabilir. Malzeme, enjeksiyon kuvveti ve geçen süre prognozdaki ana belirleyicilerdir. Yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmalarında agresif debridman gereklidir. Ancak, debridmanın yeterliliği değerlendirilmelidir çünkü dokuyu dizel veya tiner gibi materyallerden tamamen temizlemek imkansızdır. 10 vakalık seriden edindiğimiz tecrübeye göre klinik ve makroskobik olarak debridman yeterliliği gözlendiğinde eşzamanlı olarak WBC ve nötrofil seviyelerinin de düştüğü belirlenmiştir. Bu nedenle WBC ve nötrofil seviyeleri debridmanın yeterliliği için bir indikatör olabilir, ne var ki bu yaralanmalar çok nadir yaralanmalar olsa da bu yorumu yapabilmek için daha geniş serilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: el, enjeksiyon yaralanması, yüksek basınç
Corresponding Author: Gokce Yildiran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale