Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intraabdominal adhesions in a rat model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-23460 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23460  

Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intraabdominal adhesions in a rat model

Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, General Surgery Department, Ankara

Background: In this experimental rat model, we aimed to investigate boric acid’s possible protective effect against the formation of postoperative abdominal adhesions through its anti-inflammatory and antioxidant properties.
Methods: Forty healthy male albino rats were randomly and evenly allocated to vehicle, hyaluronic acid-based (HA-b) material, boric acid 50 (BA50), boric acid 100 (BA100), and sham groups. Intraabdominal adhesions were induced by mechanical caecal abrasion. Macroscopic and pathologic assessment of the adhesions were done and tissue tumor necrosis factor-α (TNF-α) and transforming growth factor-β1 (TGF-β1) levels were measured.
Results: Total abdominal adhesion scores were 129.7, 91.07, 53.77, 90.07, and 140.5 for the vehicle, HA-b, BA50, BA100, and sham groups respectively, with the highest score indicating more severe adhesions. A significant difference in fibrosis scores was noted between both BA50 and BA100, and the sham group (p=0.018). When objective parameters were analyzed, TNF-α levels were significantly lower in the BA50 group than the sham, BA100, and the vehicle groups (p=0.01, 0.019, and 0.03, respectively). TGF-β1 levels were also significantly lower in BA50 group than the sham, BA100, and the vehicle groups (p=0.013, 0.016, and 0.05, respectively). No difference was observed for any parameter between BA50 group and HA-b group.
Conclusion: In conclusion, topical boric acid at a dose of 50 mg/kg is found safe and as effective as the hyaluronic acid-based agent in preventing postoperative abdominal adhesions in our rat model.

Keywords: intraabdominal adhesion, peritoneal, boric acid, inflammation


Borik Asit rat modelinde oluşturulan intraabdominal adezyonların önlenmesinde hiyaluronik asit bazlı ürün kadar etkili

Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
Sağlık Bilimleri Üniveristesi Gülhane Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Bu deneysel sıçan modelinde, borik asidin anti-inflamatuvar ve antioksidan özellikleri ile postoperatif abdominal adezyon oluşumuna karşı olası koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.
Metot: Kırk adet sağlıklı erkek albino sıçan rastgele ve eşit olarak taşıyıcı, hiyaluronik asit bazlı (HA-b) materyal, borik asit 50 (BA50), borik asit 100 (BA100) ve kontrol grupları olarak ayrıldı. İntraabdominal adezyonlar mekanik çekal abrazyon ile indüklendi. Adezyonların makroskopik ve patolojik değerlendirmesi yapıldı ve doku tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ve transforme edici büyüme faktörü-1 (TGF-β1) seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: Toplam abdominal adezyon skorları araç, HA-b, BA50, BA100 ve kontrol grupları için sırasıyla 129.7, 91.07, 53.77, 90.07 ve 140.5 idi ve en yüksek skor daha ciddi adezyonlara işaret ediyordu. Hem BA50 hem de BA100 ile kontrol grubu arasında fibrozis skorlarında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p=0.018). Objektif parametreler incelendiğinde, TNF-α seviyeleri BA50 grubunda kontrol, BA100 ve araç gruplarından anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla, p=0.01, 0.019 ve 0.03). TGF-β1 düzeyleri BA50 grubunda kontrol, BA100 ve araç gruplarından anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla p=0.013, 0.016 ve 0.05). BA50 grubu ve HA-b grubu arasında herhangi bir parametre için fark gözlenmedi.
Sonuç: Sonuç olarak, sıçan modelimizde postoperatif abdominal adezyonlarını önlemede 50 mg/kg dozunda topikal borik asit güvenli ve hiyaluronik asit bazlı ajan kadar etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: intraabdominal adezyon, peritoneal, borik asit, inflamasyon
Corresponding Author: Hikmet Erhan Güven, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale