Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 699-704 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23258  

Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis

Levent Duman1, Özkan Cesur1, Duygu Kumbul Doğuç2, Seda Çelik2, Adnan Karaibrahimoğlu3, Mustafa Çağrı Savaş1
1Department of Pediatric Surgery, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta-Turkey
2Department of Biochemistry, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta-Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta-Turkey

BACKGROUND: Appendicitis is one of the most common surgical emergencies. Early diagnosis of appendicitis is important in children because any delay in treatment substantially leads to complicated appendicitis. In this study, we aimed to test the diagnostic value of pentraxin 3 (PTX3) level in children with acute appendicitis and to investigate whether there is a relationship between the progression of the disease and PTX3 level.
METHODS: This prospective study included 70 children. They were divided into three groups as follows: group 1 (appendicitis; n=37), group 2 (abdominal pain; n=25), group 3 (control; n=8). Demographic data, medical history, the time from the onset of symptoms to blood sampling, operative and pathological findings of the patients were noted, and white blood cell (WBC), C-reactive protein (CRP) and PTX3 values were measured.
RESULTS: The mean WBC, CRP and PTX3 values were found to be significantly increased in the appendicitis group (p<0.001). PTX3 has the highest diagnostic value (AUC=0.828), specificity (88%) and positive predictive value (90%) in the appendicitis group. WBC values did not show a significant correlation with the time periods (p=0.999). The mean CRP level of the appendicitis group in 24–48 hours was found to be higher than in 0–24 hours, but this was marginally significant (p=0.068). On the other hand, PTX3 value was significantly correlated with the time periods (p<0.05).
CONCLUSION: This study showed that PTX3 is a valuable inflammatory biomarker in the diagnosis of acute appendicitis and also documented that PTX3 is useful for predicting the progression of the disease.

Keywords: Abdominal pain, appendicitis; children; pentraxin 3.


Akut apandisitli çocuklarda serum pentraksin 3 düzeyinin tanısal değeri

Levent Duman1, Özkan Cesur1, Duygu Kumbul Doğuç2, Seda Çelik2, Adnan Karaibrahimoğlu3, Mustafa Çağrı Savaş1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Isparta

AMAÇ: Apandisit en sık görülen cerrahi acillerden biridir. Çocuklarda apandisitin erken tanısı önemlidir, çünkü tedavideki herhangi bir gecikme büyük ölçüde komplike apandisite yol açar. Bu çalışmada, akut apandisitli çocuklarda pentraksin 3 (PTK3) düzeyinin tanısal değerini ve hastalığın ilerlemesi ile PTK3 seviyesi arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya 70 çocuk alındı. Çocuklar 3 gruba ayrıldı: Grup 1 (apandisit; n=37), grup 2 (karın ağrısı; n=25), grup 3 (kontrol; n=8). Demografik veriler, tıbbi öykü, semptomların başlangıcından kan örneklemesine kadar geçen süre, hastaların ameliyat ve patolojik bulguları kaydedildi ve beyaz küre (BK), C-reaktif protein (CRP) ve PTK3 değerleri ölçüldü.
BULGULAR: Apandisit grubunda ortalama BK, CRP ve PTK3 değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Apandisit grubunda PTK3 en yüksek tanı değerine (AUC=0.828), özgüllüğe (%88) ve pozitif öngörü değerine (%90) sahipti. BK değerleri zaman dilimleri ile anlamlı bir korelasyon göstermedi (p=0.999). Apandisit grubunda 24–48 saatteki ortalama CRP değeri, 0–24 saattekinden daha yüksek bulundu, ancak bu sınırda anlamlı idi (p=0.068). Diğer taraftan, PTK3 değeri zaman dilimleri ile anlamlı olarak korele idi (p<0.05).
TARTIŞMA: Bu çalışma, PTK3’ün akut apandisit tanısında değerli bir enflamatuvar biyobelirteç olduğunu göstermiş ve ayrıca hastalığın ilerlemesini tahmin etmek için de yararlı olduğunu belgelemiştir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, çocuklar; karın ağrısı; pentraksin 3.


Levent Duman, Özkan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Seda Çelik, Adnan Karaibrahimoğlu, Mustafa Çağrı Savaş. Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 699-704

Corresponding Author: Levent Duman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale