Treatment of rectus sheath hematomas: 8 years of single center experience with a review of literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-22893 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22893  

Treatment of rectus sheath hematomas: 8 years of single center experience with a review of literature

Ümit Haluk İLİKLERDEN1, Tolga KALAYCI2
1General Surgery Department, Faculty Of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, 65080 Van,Turkey.
2General Surgery Department, Iğdır State Hospital,Iğdir,Turkey.

BACKGROUND

Rectus sheath hematoma is a rare and frequently misdiagnosed cause of acute abdominal pain. In the management of these patients which are mostly with advanced age and comorbid diseases, positive results can be obtained by avoiding unnecessary surgical procedures with correct diagnosis and treatment approaches. The aim of this study is to contribute to the lack of algorithms and optimal treatment strategies in the management of rectus sheath hematoma patients with the description of our experience in their management.

METHODS

Patients who underwent treatment with the diagnosis of rectus sheath hematoma between May 2010 and July 2018 were retrospectively analyzed to demographic characteristics,medical histories, physical and laboratory findings and imaging methods, treatment processes, complications, morbidity, mortality, lenght of hospitalization and long-term follow-up results.Methods were analyzed from patient files, hospital computer registry system and radiology archives. Data analysis was performed by using Microsoft Excel and IBM-SPSS-Statistics-24.

RESULTS

The mean age of the 31 patients was 63.03 years (24-85 years).The female / male ratio (21/10) was 2.1. The most common presenting sign or symptom was abdominal pain (100%), followed by abdominal wall mass in 25 patients (80,6%). 25 patients (80,6%) were receiving some form of anticoagulation and antiplatelet therapy. Diagnosis was confirmed by Computed Tomography in 11 (45,4%), Ultrasonography in 5 (16,1%) and Computed Tomography +Ultrasonography in 15 (33,3%).Eight patients (25,8%) were evaluated as Type-1, 10 (32,2%) as Type-2, and 13 (41,9%) as Type-3.Mean International Normalized Ratio value was 2,59.Bleeding controlled by surgery in three cases(9,6%).Conservative approach was preferred in 28 cases (90,3%). 29(93,5%) were discharged after an average hospital stay of 7.48 days(4-21).One patient died on the postoperative 5th day and other on the 14th day of conservative treatment (6,45 % mortality). Mortality rate of conservatively and surgically treated patients were 3,5% and 33,3%.

CONCLUSİON

Rectus sheath hematoma should be suspected in elderly patients using anticoagulants who have acute abdominal pain, severe cough attacks and an umbilical palpable or radiologically supported mass. Computed Tomography and Ultrasonography should be performed in case of clinical suspicion. Early and correct diagnosis ensures successful conservative treatment and prevents unnecessary surgical procedures. In the management of cases where clinician experience is at the forefront, we are hopeful that a new effective algorithm system and guidelines for diagnosis will be identified after increasing the presentations of case series and experiences.

Keywords: Rectus Sheath Hematoma, Abdominal Wall Disease, Anticoagulant Therapy, Abdominal Pain, Treatment.


Rektus kılıf hematomlarının tedavisi: literatür eşliğinde 8 yıllık tek merkez deneyimi

Ümit Haluk İLİKLERDEN1, Tolga KALAYCI2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,65080,Van,Türkiye.
2Iğdır Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,Iğdır,Türkiye.

AMAÇ

Rektus kılıf hematomu akut karın ağrısının nadir görülen ve sıklıkla gözden kaçan nedenlerinden birisidir. Çoğunlukla ileri yaş ve yandaş hastalıkların eşlik ettiği bu hastaların yönetiminde doğru tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla, gereksiz cerrahi müdahalelerden kaçınarak olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, rektus kılıf hematomu tanılı hastaların yönetimindeki algoritma ve optimal tedavi stratejileri eksikliğine vaka yönetim deneyimimizle katkıda bulunmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamızda Mayıs 2010-Temmuz 2018 yılları arasında rektus kılıf hematomu tanısı ile tedavi uygulanan hastaların demografik özellikleri, özgeçmişleri, tanıya götüren fiziksel incelemeleri, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerindeki bulguları, tedavi süreç ve yöntemleri, komplikasyonları, morbidite ve mortalite oranları, yatış süresi ve uzun süreli takip sonuçları retrospektif olarak hasta dosyaları, hastane bilgisayar kayıt sistemi ve görüntüleme arşivleri incelenerek elde edildi. Elde edilen verilerin analizi Microsoft Excel ve IBM SPSS Statistics 24 kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen 31 hastanın yaş ortalaması 63,03 yıl (24-85 yıl) olup; kadın / erkek oranı (21/10) 2,1 idi. En sık görülen semptom karın ağrısı (% 100) olmakla beraber; 25 olguda (% 80,6) karın duvarı kitlesi tespit edildi. Antikoagülan ve antiplatelet tedavisi alan 25 olgu (% 80,6) vardı. Olgularda tanı; 11’inde (%45,4) yalnızca Bilgisayarlı Tomografi; 5’inde (%16,1) yalnızca Ultrasonografi ve 15’inde (%33,3) ise Bilgisayarlı Tomografi + Ultrasonografi yardımıyla konuldu. Sekiz olgu (% 25,8) Tip 1, 10 olgu (% 32,2) Tip 2 ve 13 olgu (% 41,9) Tip 3 Rektus Kılıf Hematomu olarak değerlendirildi. Ortalama International Normalized Ratio(INR) değeri 2,59 olarak bulundu. Üç olguda (% 9,6) kanama kontrolü cerrahi müdahale ile sağlanırken; 28 olguda (% 90,3) ise konservatif tedavi uygulandı. Olgular ortalama 7,48 gün (4-21) takip edilmiş olup; 29 olgu (%93,5) taburcu edilirken; cerrahi yapılan bir olgu postoperatif 5. günde, konservatif takip edilen bir olgu ise yatışının 14. gününde kaybedildi (%6,45 mortalite). Konservatif ve cerrahi yöntemle takip edilen olguların mortalite oranları sırasıyla % 3,5 ve% 33,3 idi.

SONUÇ

Akut karın ağrısı, göbek altı palpable veya görüntüsel yöntemlerle desteklenen kitlesi olup; antikoagülan tedavi alan, şiddetli öksürük atakları olan ileri yaşlı hastalarda rektus kılıf hematomundan şüphe edilmelidir. Klinik şüphe halinde Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi yapılmalıdır. Erken ve doğru tanı konservatif tedavinin başarılı olmasını ve gereksiz cerrahi girişimleri önler. Klinisyen tecrübesinin ön planda olduğu bu vakalarda, vaka serileri sunularının artmasıyla birlikte yeni bir etkili algoritma sisteminin ve tanı için kılavuzların tanımlanacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Rektus Kılıf Hematomu, Karın Duvarı Hastalığı, Antikoagülan Tedavi, Karın Ağrısı, Tedavi.
Corresponding Author: Ümit Haluk İLİKLERDEN, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale