Acute appendicitis in pregnancy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-22792 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22792  

Acute appendicitis in pregnancy

Yusuf Yavuz1, Mustafa Sentürk2, Tufan Gümüş1, Mehmet Patmano1
1Clinic of General Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of General Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Medicine Faculty, Turkey

Background: Acute appendicitis is the most common cause of non-obstetric acute abdomen in pregnant women. We examined the patients, who were admitted to our emergency department with abdominal pain and diagnosed with acute appendicitis, in the light of the literature.
Methods: Seventeen pregnant patients with acute appendicitis who were admitted to the emergency department of Sanliurfa Training and Research Hospital between the years of 2016-2019 were retrospectively analyzed an electronic recording system. Our patients were evaluated in terms of age, gestational week, clinical status, operation performed, ultrasonography results, pathology results, presence of additional diseases, laboratory results and length of hospital stay.
Results: The mean age of our patients was 25.5 (18-41) years. 3 patients were in the first trimester (17%), 11 patients were in the second trimester (64%), and 3 patients were in the third trimester (17%) at the time of admission. All of our patients had abdominal pain. Acute appendicitis was detected in 11 patients while it was not detected in 6 patients on the USG examination. Two patients having term delivery underwent caesarean section with concurrent appendectomy. The mean length of hospital stay was 2.9 (2-5) days. Histopathologically, 13 (86.7%) of our operated patients were diagnosed with appendicitis. No additional problems were observed in the mothers and infants in the postoperative period.
Conclusion: Acute appendicitis should be considered as a non-obstetric pathology in pregnant patients admitted to the emergency department with abdominal pain. We think that it is important for both maternal and infant health to examine this condition, which shows differences in terms of clinical course and physical examination, with a meticulous and multidisciplinary approach.

Keywords: Pregnancy, acute appendicitis, treatment


Gebelikte akut apandisit

Yusuf Yavuz1, Mustafa Sentürk2, Tufan Gümüş1, Mehmet Patmano1
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bi̇lim Dalı, Konya

Giriş: Akut apandisit gebelerde non obstetrik akut batının en sık nedenidir. Bizde acil servisimize karın ağrısı nedeniyle başvuran ve akut apandisit tanısı konulan hastalarımızı literatür eşliğinde inceledik.
Yöntem: 2016-2019 yılları arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran 17 adet gebe akut apandisit hastası elektronik kayıt ortamında retrospektif olarak incelendi. Hastalarımız yaş, gebelik haftası, klinik durumları, yapılan operasyon, ultrasonografi sonuçları, patoloji sonuçları, ek hastalık durumları, laboratuvar sonuçları ve yatış süreleri yönünden değerlendirildi.
Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 25.5 (18-41) idi. Başvuru anında 3 hasta 1. Trimester(%17), 11 hasta 2. Trimester(%64), 3 tanesi de üçüncü trimesterde(%17) idi. Hastalarımızın hepsinde karın ağrısı şikayeti mevcuttu. Yapılan usg incelemede 11 hastada akut apandisit saptanırken 6 hastada apandisit izlenemedi. Miadı gelen İki tanesine apendektomi operasyonuyla eş olarak sezeryan işlemi de uygulandı. Hastalarımızın hastanede yatış süresi ortalama 2,9(2-5) idi. Histopatolojik olarak opere olan hastalarımızın 13'ü (% 86.7) akut apandisit tanısı almış idi. Postoperatif dönemde anne ve bebeklerde ek problem izlenmedi
Sonuç: Karın ağrısı ile başvuran acil servise başvuran gebe hastalarda akut apandisit non-obtretrik bir patoloji olarak göz önünde tutulmalıdır. Klinik seyir ve fizik muayene bakımından farklılıklar gösteren bu durum titiz ve multidisipliner bir yaklaşımla irdelenmesi anne ve bebek sağlığı açısından önem arz ettiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, akut apandisit, tedavi
Corresponding Author: Mustafa Sentürk, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale