A different approach to leakage of esophageal atresia in children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-17745 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.17745  

A different approach to leakage of esophageal atresia in children

Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Bahattın Aydogdu
Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Dicle University,

Aim: We aimed to present the results of patients treated for esophageal leakage with a different conservative approach.
Material and Method: Ninety-eight patients with tracheoesophageal fistula ınduced esophageal atresia (EA) who underwent surgery in our clinic between February 2013 and January 2018 were retrospectively reviewed. In patients who anastomosis leakage, gestational week, gender, body weight, referral date, recovery time and stenosis were recorded. After leakage detection, the nasogastric catheter was fluoroscopically converted into a nasojejunal catheter using a guidewire and feeding continued.
Results: Anastomosic leakage developed in 18 (18.3%) patients. The average gestational age at birth was 35.4 weeks; the patients included ten girls and eight boys of average weight 2.41 kg; the average referral period was 2.1 days after birth and the average time of surgery was 2.4 days after birth. The average recovery time was 21.1 days (range: 8–60 days). Eight patients developed stenosis which recovered with dilatation
Conclusions: We believe that our conservative treatment approach, which uses a nasojejunal catheter, is an effective method that would reduce complications, enable earlier feeding, and reduce the cost compared to other treatment approaches.

Keywords: Nasojejunal catheter, esophagus, leakage, children


Çocuklarda özofagus atrezisi kaçaklarına farklı bir yaklaşım

Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Bahattın Aydogdu
dicle üniversitesi tıp fakültesi çocuk cerrahi kliniği

YAKLAŞIM
Amaç: Farklı bir konservatif yaklaşımla özofagus kaçağı nedeniyle tedavi edilen hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Şubat 2013-Ocak 2018 tarihleri arasında trakeoözofageal fistüllü özofagus atrezisi (EA) nedeniyle ameliyat edilen olan 98 hasta retrospektif olarak incelendi. Anastomoz kaçağı olan hastalarda gebelik haftası, cinsiyet, vücut ağırlığı, başvuru günü, iyileşme süresi ve stenoz kaydedildi. Kaçak tespitinden sonra, nazogastrik kateter floroskopik olarak bir kılavuz tel kullanılarak nazojejunal katetere dönüştürüldü ve beslenme devam etti.
Bulgular: Anastomoz kaçağı 18 (% 18.3) hastada gelişti. Ortalama gebelik yaşı yaşı 35.4 haftaydı; hastaların onu kız ve sekizi erkekti. Ortalama ağırlık 2,41 kg idi. Başvuru günü doğumdan sonra ortalama 2.1 gün ve ortalama ameliyat zamanı doğumdan sonra 2.4 gün idi. Ortalama iyileşme süresi 21.1 gündü ( 8-60 gün). Sekiz hastada dilatasyon ile iyileşen darlık gelişti.
Sonuç: Nazojejunal kateter kullanılarak yapılan konservatif tedavi yaklaşımımızın diğer tedavi yaklaşımlarına kıyasla komplikasyonları azaltıp, erken beslenmeyi sağlayacak ve maliyeti düşürecek etkili bir yöntem olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Nazojejunal kateter, özofagus, kaçak, çocuklar
Corresponding Author: Erol Basuguy, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale