Clinical Outcome of Pediatric Hand Burns and Evaluation of Neglect as a Leading Cause: A Retrospective Study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-13922 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.13922  

Clinical Outcome of Pediatric Hand Burns and Evaluation of Neglect as a Leading Cause: A Retrospective Study

Abdulkadir Basaran1, Mehmet Ali Narsat2
1Department of General Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Cukurova University, Adana, Turkey

Background: Majority of the pediatric burns happen when an adult is nearby the child. This suggests the role of adult carelessness or neglect as a cause of burns. The aim of this study is to provide clinical data on pediatric hand burns and to draw attention to the role of neglect in pediatric burn injuries.
Methods: Children admitted to a tertiary burn center between September 2017 and October 2018 was included in the study. Epidemiological data including age, sex, etiology and place of injury, presence of caregiver nearby, physical signs of neglect or abuse, clinical outcomes including burned total body surface area, length of admittance, and complications were recorded.
Results: A total of 335 pediatric burns were admitted to the burn center. Among them 89 patients with hand involvement were included in the study. Most of the patients were under the age of 6 (79.8%) and 88.8% of the burn accidents occurred indoors. Scalding was the main mechanism for hand burns. There was an adult nearby in 71.9% of the patients. Among patients with hand involvement, 19 (21.35%) were considered as neglect. All the neglect cases were under the age of 6.
Conclusions: Pediatric burn accidents occurred mainly at home, mostly with an adult around. Habits of drinking hot beverages, dangerous cooking practices and lack of awareness are some important issues leading to burn accident. Neglect is found in 21.35% of hand burns as the etiology. In addition to general preventive measures special attention should be paid to the signs of neglect in the evaluation of patients. These burns should also be reported to official services, as they may reflect inadequate supervision or neglect by the caregiver.

Keywords: Pediatric burns, hand, neglect, accident


Pediatrik El Yanıklarının Klinik Sonuçları ve Başlıca Neden Olarak Çocuk İhmalinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

Abdulkadir Basaran1, Mehmet Ali Narsat2
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A.B.D, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.B.D., Adana

Amaç: Çocuk yanıklarının çoğu yakınında bir yetişkin varken meydana gelmektedir. Bu durum yanık nedeni olarak yetişkin dikkatsizliği veya ihmalinin rolünü düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı pediatrik el yanıkları hakkında klinik veriler sağlamak ve çocuklarda yanık yaralanmalarında ihmalin rolüne dikkat çekmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Eylül 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında üçüncü basamak yanık merkezinde yatarak tedavi edilen çocuklar dahil edildi. Yaş, cinsiyet, yanık etiyolojisi, olay yeri, yakınlardaki erişkin varlığı, fiziksel istismar veya ihmal varlığı, yanık toplam vücut yüzey alanı, yatış süresi ve komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Yanık merkezinde yatarak tedavi edilen 335 pediatrik yanık hastası arasından el yanığı olan 89 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %79,8’i 6 yaş altındaydı. Yanık kazalarının % 88,8'i iç mekanlarda meydana gelmişti. El yanıklarının çoğu haşlanma yanığı idi. Hastaların %71,9'unda yanık yaralanması esnasında yakınlarda bir yetişkin vardı. El yanığı olan hastaların 19'u (%21,35) ihmal olarak değerlendirildi. Tüm ihmal vakaları 6 yaşın altındaydı.
Sonuç: Pediatrik yanıklar çoğunlukla ev içerisinde ve yakınlarda bir yetişkin varken meydana gelmiştir. Sıcak içecek tüketme alışkanlıkları, mutfakta tehlikeli pişirme uygulamaları ve farkındalık eksikliği yanık kazasına yol açan bazı önemli konulardır. Etiyolojik bir neden olarak ihmal el yanıklarının %21,35’inde tespit edilmiştir. Tekrarlanan yanık yaralanmalarının önlenmesi için genel önlemlerin yanı sıra hastaların değerlendirilmesinde ihmal bulgularına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Ebeveynin yetersiz denetim veya ihmali düşünüldüğünde resmi makamlara bildirimde bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik yanıklar, el, ihmal, kaza
Corresponding Author: Abdulkadir Basaran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale