The Effect of Melatonin on the Healing of Burn Wounds in Pinealectomized Rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-12247 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.12247  

The Effect of Melatonin on the Healing of Burn Wounds in Pinealectomized Rats

E. Cigdem Karadag Sari1, Nedim Savaci2
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Acibadem University, School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Konya, Turkey

Backround: The goal of this study is to investigate the favorable effects of melatonin on burn wound healing in rats.
Methods: In this study, forty Wistar-albino type male rats were divided into four groups. Group 1 was the control group, Group 2 rats were treated with exogenous melatonin, Group 3 rats were pinealectomized, and Group 4 rats were pinealectomized then treated with exogenous melatonin. In all groups, a deep second-degree burn was created on the backs of the rats with a metal plate heated in boiling water. We monitored the progress of burn healing for 7 days, at the end of which we evaluated hydroxyproline levels, type III collagen, edema, inflammatory infiltration, congestion, vascular proliferation, fibrosis, the thickness of the zone of stasis, and the epithelium to assess the progress of healing.
Results: The zone of stasis was less thick in Group 2 compared to the other groups (p=0.009). Type III collagen dyeing (p=0.031), fibrosis (p=0.011), and edema (p=0.031) were higher in Group 2 than the other groups. Congestion was higher in the control group compared to Group 4 (p=0.031). Other evaluated parameters showed no significant differences among the groups.
Conclusion: In this study, it was noted that once total melatonin levels exceed a certain threshold; a preventive effect was exerted on burn wound damage progression by reducing the zone of stasis. Melatonin may also prevent the development of hypertrophic scarring. Melatonin may be a potential therapeutic option that can supplement traditional treatment in burn wounds; however, further studies with higher doses of exogenous melatonin administered over longer periods are needed to further evaluate the effects noted in this study.

Keywords: exogenous melatonin, endogenous melatonin, pinealectomy, burn, wound


Pinealektomize Ratlarda Melatoninin Yanık Yara İyileşmesine Etkisi

E. Cigdem Karadag Sari1, Nedim Savaci2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ratlarda melatoninin yanık yara iyileşmesine etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 40 adet Wistar-albino tipi deneysel erkek ratlar 4 gruba ayrıldı: Grup 1; kontrol grubu, Grup 2; eksojen melatonin verilen grup, Grup 3; pinealektomi uygulanan grup, ve Grup 4; pinealektomi yapıldıktan sonra eksojen melatonin uygulanan grup idi. Ratların sırtlarına kaynar suda bekletilmiş metal plak ile 2.derece derin yanık oluşturuldu. Yedi gün boyunca yanık alanlarının iyileşmesi takip edildi. Yedi gün sonunda eksize edilen yanık alan dokularında hidroksiprolin, Tip 3 kollajen, ödem, iltihabi infiltrasyon, konjesyon, vasküler proliferasyon, fibrozis düzeyleri, staz zonu ve epitel kalınlıkları değerlendirildi.
Bulgular: Staz zonu kalınlığı Grup 2’de diğer gruplara oranla daha azdı (p=0.009). Tip 3 kollajen boyanma (p=0.031), fibrozis (p=0.011), ve ödem (p=0.031) Grup 2’de diğer gruplara oranla daha fazlaydı. Konjesyon kontrol grubunda Grup 4’e göre daha fazlaydı (p=0.031). Değerlendirilen diğer parametrelerde, gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi.
Sonuç: Bu çalışmada, total melatonin düzeyinin belli eşik düzeyi geçmesi durumunda, staz zonunu azaltarak yanık yara hasarının ilerlemesinde önleyici etkisi bulundu. Melatoninin, ayrıca hipertrofik skar gelişimini de önleyebildiği görüldü. Melatonin yanık yaralarında geleneksel tedaviyi destekleyebilecek potansiyel bir tedavi seçeneği olabilir. Bunun yanısıra, bu çalışmada belirtilen etkileri daha fazla değerlendirmek için daha uzun sürelerde ve daha yüksek dozlarda eksojen melatoninin uygulandığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: eksojen melatonin, endojen melatonin, pinealektomi, yanık, yara
Corresponding Author: E. Cigdem Karadag Sari, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale