Does primer appendagitis epiploica require surgical intervention? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-09693 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.09693  

Does primer appendagitis epiploica require surgical intervention?

Barış Mantoğlu1, Fatih Altintoprak2, Emrah Akin1, Necattin Fırat1, Emre Gönüllü1, Enis Dikicier1
1Sakarya University Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Sakarya
2Sakarya University Faculty of Medicine Department of General Surgery, Sakarya

Background: Although primer appendagitis epiploica (PAE) is an acute condition, there is no consensus about a standard first-choice treatment. Different non-surgical and surgical interventions for PAE are available.
Materials and Methods: A total of 39 patients who were diagnosed as PAE between 2013- 2018 were evaluated retrospectively in terms of recurrences of disease, medical intervention, and requirement of hospitalization. USG and abdominal CT used as diagnostic tools. Patients were also evaluated for one-month and long-term follow-up.
Results: Of the 39 patients, 29 were male and 10 were female. Recurrence was seen in 3 patients at the earliest 6 months. These patients responded to medical treatment.
Conclusions: Accurate diagnosis with the help of developing imaging methods has made non-surgical treatment a viable option in the treatment of PAE.

Keywords: Acute abdomen, Primer epiploic appendagitis, Conservative treatment


Primer appendagitis epiploica da cerrahi müdahale gerektirir mi?

Barış Mantoğlu1, Fatih Altintoprak2, Emrah Akin1, Necattin Fırat1, Emre Gönüllü1, Enis Dikicier1
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya

Amaç: Primer apendajitis epiploica (PAE) akut bir hastalık olmasına rağmen, standart bir birinci seçenek tedavi konusunda fikir birliği yoktur. PAE için farklı cerrahi ve cerrahi olmayan girişimler mevcuttur.
Gereç ve Yöntem: 2013 - 2018 yılları arasında PAE tanısı almış toplam 39 hasta retrospektif olarak hastalığın nüksü, tıbbi müdahale ve hastanede yatış gereksinimi açısından değerlendirildi. USG ve abdominal BT tanı aracı olarak kullanıldı. Hastalar ayrıca bir aylık ve uzun süreli takipler için değerlendirildi.
Bulgular: 39 hastanın 29'u erkek, 10'u kadındı. En erken 6 ayda 3 hastada nüks görüldü. Bu hastaların tümü nüks edenler dahil tıbbi tedaviye cevap verdi.
Sonuçlar: Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile doğru tanın konulabilmesi mümkün olabilmekte ve sonuç olarak, cerrahi müdahale gerektirmeden medikal tedavi ile PAE tedavisinde uygulanabilir bir seçenek haline getirmektedir

Anahtar Kelimeler: Akut karın, Primer epiploik apendajitis, konservatif tedavi
Corresponding Author: Barış Mantoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale