Older patients with Intraventricular Hemorrhage are Prone to Infection after External Ventricular Drainage [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-06159 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.06159  

Older patients with Intraventricular Hemorrhage are Prone to Infection after External Ventricular Drainage

Soner Yaşar, Alparslan Kırık
Gulhane Education and Research Hospital

BACKGROUND: External ventricular drainage (EVD) is a life-saving and emergent procedure in neurosurgery. But infection is the main problem in patients with EVD. The aims of this study were to analyze the infection rate of patients with EVD and to determine the factors that contribute to infection and mortality rates.
METHODS: The data of patients who underwent emergent EVD procedure between 2018 and 2019 were retrospectively analyzed. Demographic features of patients were recorded. The correlation between age, gender, indication and duration of EVD, and the infection and mortality rate were investigated.
RESULTS: A total of 47 patients underwent emergent EVD in a 2-year period. Thirty (63.83%) patients were male and 17 were female with a mean age of 28.02 years. The mean duration of drainage was 6.2 day. Fifty-eight cerebrospinal fluid (CSF) samples were analyzed during the drainage period and CSF culture was positive in 14 (24.14%) samples. The most common microorganism was Staphylococcus epidermidis. Infection rate was high in older and male patients with duration longer than 6 days. Nine (19.15%) patients died during the treatment period and 6 of them had IVH.
CONCLUSION: The duration of EVD should be shorter in patients older than 65 years with the diagnosis of intraventricular hemorrhage which is mostly related with death.

Keywords: External ventricular drainage, Neurosurgery, Mortality, Cerebrospinal fluid


Yaşlı ve İntraventriküler Kanaması olan Hastalar Eksternal ventrikül Drenajı sonrası Enfeksiyona daha Yatkındır

Soner Yaşar, Alparslan Kırık
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Eksternal ventrikül drenajı (EVD) nöroşirürjide hayat kurtarıcı ve acil uygulanan bir girişimdir. Ancak enfeksiyon, EVD uygulanan hastalarda temel sorundur. Bu çalışmanın amacı EVD'li hastaların enfeksiyon oranlarını analiz etmek ve enfeksiyon ve mortalite oranlarına katkıda bulunan faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2018-2019 yılları arasında acil EVD prosedürü uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Yaş, cinsiyet, EVD endikasyonu ve süresi ile enfeksiyon ve mortalite oranı arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Toplam 47 hastaya 2 yıllık dönemde acil EVD uygulandı. Otuz (% 63.83) hasta erkek, 17'si kadın olup ortalama yaş 28.02 idi. Ortalama drenaj süresi 6.2 gündü. Drenaj döneminde 58 beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği analiz edildi ve 14 (% 24.14) örnekte BOS kültürü pozitif bulundu. En yaygın mikroorganizma Staphylococcus epidermidis idi. 6 günden daha uzun süren yaşlı ve erkek hastalarda enfeksiyon oranı yüksekti. Dokuz (% 19.15) hasta tedavi süresince öldü ve 6'sında intraventriküler kanama vardı.
SONUÇ: 65 yaş üstü ve intarventriküler kanaması olan hastalarda EVD süresi daha kısa olmalıdır. Bu hasta grubunda mortalite daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Eksternal ventrikül drenajı, Nöroşirürji, Mortalite, Beyin-omurilik sıvısı
Corresponding Author: Soner Yaşar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale