Minör baş travmasında beyin BT taraması çekmeden önce baş ağrısı tedavisinin rolü: İntravenöz morfin sülfat kafa içi travmasını öngörebilir mi? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 432-436 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.84031  

Minör baş travmasında beyin BT taraması çekmeden önce baş ağrısı tedavisinin rolü: İntravenöz morfin sülfat kafa içi travmasını öngörebilir mi?

Koorosh Ahmadi1, Amirmasoud Hashemian2, Elham Pishbin2, Ali Taheriniya1, Saba Jafarpour3, Vafa Rahimi-movaghar4
1Elbruz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Karaj, İran
2Mashad Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Mashad, İran
3Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sina Travma Ve Cerrahi Araştırma Merkezi, İran
4Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sina Travma Ve Cerrahi Araştırma Merkezi, Tahran; Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şeriat Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Tahran; Tahran Üniversitesi, Sinir Tedavisi İçin Araştırma Merkezi, Tahran, İran

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, beyin BT taramasında minör kafa travması (MHI) bulguları olan hastalarda baş ağrısının morfine yanıtını incelemek ve BT taraması gereken hastaları tanımlamak için yeni bir risk göstergesini önermektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Baş ağrısı ve GCS skoru 14 veya 15 ile gelen 15 yaş ve üstü toplam 1857 MHI hastası çalışmaya alındı. İntravenöz morfin sülfat yapıldı ve hastalar daha sonra baş ağrısının geçmesi veya süregelmesine göre değerlendirildi. Daha sonra tüm hastaların beyin BT taraması çekildi.
BULGULAR: Hastalar 15-60 ve 60 yaş üstü olmak üzere iki yaş grubuna ayrıldı. Her iki grupta BT sonucu ile morfine yanıt arasında önemli bir ilişki mevcuttu (p<0.001). On beş ile 60 yaş arasında, baş ağrısı morfine yanıt vermiş olanların hiçbirinin BT taramasında herhangi bir anormal bulgu görülmedi (duyarlılık= %100). Altmış yaş üstü grupta anormal BT bulgusu ve nöroşirürji girişim endikasyonu açısından morfine yanıtın duyarlılık dereceleri sırasıyla %58.3 ve %71.4 idi.
TARTIŞMA: Bu çalışma morfinle geçmeyen baş ağrısının kafa içi travması için bir risk göstergesi olduğunu düşündürmektedir. BT’ye erişimin sınırlı olduğu kırsal alanlarda, BT taraması endike MHI hastalarının seçimine ilişkin mevcut kriterlere ek olarak bu protokol kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, baş ağrısı; beyin yaralanmaları; bilgisayarlı tomografi; kraniyoserebral travma; morfin.


Role of headache management in minor head injury before performing brain CT scan - can intravenous morphine sulfate predict intracranial injury?

Koorosh Ahmadi1, Amirmasoud Hashemian2, Elham Pishbin2, Ali Taheriniya1, Saba Jafarpour3, Vafa Rahimi-movaghar4
1Emergency Department, Alborz University Of Medical Sciences, Karaj, Iran
2Emergency Department, Mashad University Of Medical Sciences, Mashad, Iran
3Sina Trauma And Surgery Research Center, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Sina Trauma And Surgery Research Center, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran; Department Of Neurosurgery, Shariati Hospital, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran; Research Centre For Neural Repair, University Of Tehran, Tehran, Iran

Objective: The aim of this study was to examine the association of the response of headache to morphine with the findings of brain CT scan in minor head injury (MHI), and to propose a new risk indicator to identify patients that require CT scanning.
Methods: A total of 1857 MHI patients ≥15 years old, presenting with headache and a GCS score of 14 or 15 were enrolled. Intravenous morphine sulfate was administered and patients were assessed for the relief or persistence of headache thereafter. Subsequently, a brain CT scan was obtained from all patients.
Results: Patients were divided into two age groups: 15-60 and >60 years. There was significant association between the response of headache to morphine and the result of CT in both groups (p<0.001). In patients aged 15-60, none of those whose headache had responded to morphine showed any abnormal findings in the CT scan (sensitivity=100%). In the >60 group, sensitivity was 58.3% for abnormal CT and 71.4% for neurosurgical interventions.
Conclusion: This study suggests that a headache not relieved by morphine is a risk indicator for intracranial injury. This protocol can be used in rural areas with limited access to CT as an adjunct to the existing criteria for selecting the patients with MHI for CT scanning.

Keywords: Craniocerebral Trauma, Brain Injuries, Computed Tomography, Headache, Morphine, Pain Management


Koorosh Ahmadi, Amirmasoud Hashemian, Elham Pishbin, Ali Taheriniya, Saba Jafarpour, Vafa Rahimi-movaghar. Role of headache management in minor head injury before performing brain CT scan - can intravenous morphine sulfate predict intracranial injury?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 432-436

Sorumlu Yazar: Vafa Rahimi-movaghar, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale