Yanık hastasında sub akut ve kronik dönemde uyku kalitesinin belirlenmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 489-494 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.70137  

Yanık hastasında sub akut ve kronik dönemde uyku kalitesinin belirlenmesi

Berrin Pazar1, Emine İyigün1, İsmail Şahin2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Bd, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad., Ankara (emekli)

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı yanık hastasında sub akut ve kronik dönemde uyku kalitesinin belirlenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma, bir üniversite hastanesinde Ocak 2014–Haziran 2015 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya 36 hasta dâhil edilmiştir. Verilerin toplanmasında hastaların tanıtıcı özelliklerini belirleyen form ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi için SSPS 22.0 paket programı kullanılmış olup tüm analizlerde istatistiksel önemlilik için p<0.05 kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 36 hastanın yaş ortalaması 26.69±9.63, (yaş aralığı 19–60) olup %11.1’i kadın, %88.9’u erkektir. Hastaların %50’sinin yanık yarası evde alev yanığı nedeniyle oluşmuştur. Yanığa bağlı hastaların %52.8’inde komplikasyon gelişmiştir. Hastaların PUKİ skor ortalaması 9.30±4.03’tür ve %86.5’inin uyku kalitesi kötüdür. Hastaların yoğun bakımda yatma, eğitim durumu, yanık alanı yüzdesi, yanık yaralanmasının üzerinden geçen zaman ve ilaç kullanma (antidepresan, antipsikotik) durumu ile Pittsburgh Uyku Kalitesi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).
SONUÇ: Araştırmaya katılan hastaların uyku kalitesinin kötü olduğu değerlendirilmiştir. Yanık yaralanması sonrasında yeterli uykunun, doğal savunma hücrelerinin işlevini, protein sentezini ve büyüme hormonu salınımını arttırarak yanık yaralarının iyileşmesini sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle hastaların uyku kalitesi ve yaşadıkları uyku problemlerinin bilinmesinin, yanıklı hastaların hemşirelik bakımının gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, uyku kalitesi, yanık yarası.


Determination of subacute and chronic period sleep quality in burn patients

Berrin Pazar1, Emine İyigün1, İsmail Şahin2
1Gulhane Military Medical Academy, School Of Nursing,surgical Nursing Bd., Ankara
2Gulhane Military Medical Academy,plastic And Reconstructive Surgery Ad, Ankara, (retired)

BACKGROUND: The aim of this study was to determine the sleep quality of patients treated at burn center.
METHODS: The present study is descriptive research conducted between January 2014 and July 2015 at a university hospital. The study included 36 patients. Patient information form and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were used to collect data. SPSS software (version 22.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for the analysis of the data, and statistical significance was regarded as p<0.05 in all analyses.
RESULTS: The average age of the 36 patients included in the study is 26.69±9.63 years (age range: 19–60 years) and 11.1% are female, while 88.9% are male. Burn injuries of 50% of the patients were due to flash burn that occurred in the house. Complications developed in 52.8% of the patients. PSQI score average of the patients was 9.30±4.03 and 86.5% of them suffer from poor sleep quality. It was found that there was a statistically significant correlation (p<0.05) between Pittsburgh Sleep Quality averages and patient being in the intensive care unit (ICU), education level, percentage of area burned, length of time that had passed since the burn, and medication (antidepressant or antipsychotic).
DISCUSSION: The sleep quality of patients in the study was found to be of poor degree. It is known that after burn injury, sufficient sleep enhances the function of natural defense cells, protein synthesis, and release of growth hormones, thereby healing the burn injuries. Information about patient sleep quality and sleep problems can lead to the development of nursing care for patients suffering from burns.

Keywords: Burn injury, nursing care, sleep quality.


Berrin Pazar, Emine İyigün, İsmail Şahin. Determination of subacute and chronic period sleep quality in burn patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 489-494

Sorumlu Yazar: Berrin Pazar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale