Akut kolesistitte intraoperatif bulguları öngörmede power Doppler ultrasonun değerlendirilmesi: İleriye yönelik klinik çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 51-56 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.64505  

Akut kolesistitte intraoperatif bulguları öngörmede power Doppler ultrasonun değerlendirilmesi: İleriye yönelik klinik çalışma

Süleyman Çetinkünar1, Hasan Erdem1, Recep Aktimur3, Gokhan Soker2, Hilmi Bozkurt1, Enver Reyhan1, Selim Sozen1, Oktay İrkorucu1
1Adana Numune Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinigi, Adana
2Adana Numune Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Radyoloji Klinigi, Adana
3Samsun Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinigi, Samsun

AMAÇ: Akut kolesistit tanısında gri-skala ve power Doppler ultrasonografinin değerini belirlemek için kantitatif sonografik ve intraoperatif bulgular arasındaki ilişkiyi göstermek amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk kronik, 40 akut kolesistit hastası değerlendirildi. Akut kolesistit hastalarına erken laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Demografik özellikler, sonografik bulgular ve adezyon skoru incelendi. Veriler ileriye yönelik olarak toplandı (clinicaltrials.gov: NCT02156947).
BULGULAR: Duvar kalınlığı (≥3 mm) ve vaskülarite akut kolesistitte artmıştı (p<0.01 ve <0.01). Vaskülarite ile adezyon arasında orta düzey ilişki saptanmasına rağmen (p<0.01, r=0.59) perforasyon, konversiyon ve operasyon süresi açısından ilişki saptanmadı. Duvar kalınlığı adezyon gelişimi ile ilişkili değildi (p=0.36). Duvar kalınlığı ve vaskülarite için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla: %96.9, %72.7 ve %68, %87.2 idi. Her iki tanısal değerlendirme birleştirildiğinde duyarlılık %69.7 iken, özgüllük %97.6’ya çıkmaktaydı.
TARTIŞMA: Vaskülarite, adezyon gelişimi ile ilişkili, ancak operasyon zorluğunu belirlemede yetersiz idi. Gri-skala ultrasonografinin özgüllüğünün power Doppler inceleme ile artırılabileceği görüldü, ancak istenilen tanısal doğruluğa sadece kantitatif ultrasonografik bulgular ile ulaşılamayacağı anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut, kolesistit, kronik; power Doppler; vaskülarite.


Evaluation of power Doppler sonography in acute cholecystitis to predict intraoperative findings: a prospective clinical study

Süleyman Çetinkünar1, Hasan Erdem1, Recep Aktimur3, Gokhan Soker2, Hilmi Bozkurt1, Enver Reyhan1, Selim Sozen1, Oktay İrkorucu1
1Department Of General Surgery, Adana Numune Training And Research Hospital, Adana, Turkey
2Department Of Radiology, Adana Numune Training And Research Hospital, Adana, Turkey
3Department Of General Surgery, Samsun Training And Research Hospital, Adana, Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate the diagnostic value of gray-scale and power Doppler sonography for acute cholecystitis and show a correlation between sonographic and intraoperative findings, quantitively.
METHODS: Forty chronic and forty acute cholecystitis patients were examined. Early laparoscopic cholecystectomy was performed for acute cholecystitis. Demographic characteristics, sonographic findings, and adhesion scores were analyzed. Data were collected prospectively (clinicaltrials.gov: NCT02156947).
RESULTS: Wall thickness (≥3 mm) and vascularity increased in acute cholecystitis (p<0.01 and <0.01). Vascularity was found to be moderately correlated with adhesion (p<0.01, r=0.59) but it did not affect the difficulty of the operation by means of perforation,
conversion rate, and operation time. In addition, wall thickness did not correlate with adhesion formation (p=0.36). Sensitivity and specifity of wall thickness and vascularity were found to be 96.9%, 72.7%, and 68%, 87.2%, respectively. When both diagnostic measurements were taken into account, sensitivity was calculated 69.7% and specificity reached up to 97.6%.
CONCLUSION: Vascularity correlated with adhesion but failed to predict operation difficulty. Specificity of gray-scale sonography could be improved with power Doppler examination; however, desired diagnostic accuracy could not be obtained with only quantitive measurements of sonography.

Keywords: Acute, cholecystitis, chronic; power Doppler; vascularity.


Süleyman Çetinkünar, Hasan Erdem, Recep Aktimur, Gokhan Soker, Hilmi Bozkurt, Enver Reyhan, Selim Sozen, Oktay İrkorucu. Evaluation of power Doppler sonography in acute cholecystitis to predict intraoperative findings: a prospective clinical study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 51-56

Sorumlu Yazar: Recep Aktimur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale