İyatrojenik pediatrik damar yaralanmalarına cerrahi yaklaşım [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 217-222 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.61282  

İyatrojenik pediatrik damar yaralanmalarına cerrahi yaklaşım

Yüksel Beşir1, Orhan Gökalp1, Börteçin Eygi2, Banu Bahriye Lafcı2, Gamze Gökalp3, Levent Yılık1, Hasan İner2, Ali Gürbüz1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
3İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çocuklarda travma ya da girişimsel işlemlere bağlı olarak meydana gelen vasküler yaralanmaların birçoğu cerrahi müdahale gerektirir. Bu çalışmada herhangi bir nedenle vasküler yaralanmaya maruz kalınan çocuklarda uygulanan cerrahi işlemler incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2002–Aralık 2012 yılları arasında vasküler yaralanma nedeniyle acil operasyona alınan 18 yaş altı 17 hasta geriye dönük olarak incelendi. Çalışma verilerine hastane kayıtlarından ulaşıldı. Çalışmaya alınan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sırasındaki verileri kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 11’i kız (%64.7) ve yaş ortalaması 60.7±54.4 ay idi. Vasküler yaralanmaların 14’ü (%82.3) anjiyografik işlemlere bağlı, biri (%5.9) eksternal travmaya, biri (%5.9) ameliyat sırasında travmaya, biri (%5.9) ise yoğun bakım takibi sırasındaki invaziv arter takibine bağlı olarak meydana gelmiştir. Bu yaralanmaların 11’i (%64.7) sağ femoral arterde, üçü ise (%17.6) sol femoral arterde, ikisi (%11.8) sol barakiyal arterde ve biri (%5.9) sol eksternal iliak vende gerçekleşmiştir. Anestezi yöntemi olarak beş (%29.4) hastada lokal, 12 (%70.6) hastada ise genel anestezi kullanıldı. Yaralanmaların 15’i (%88.2) primer olarak tamir edilirken, birinde (%5.9) uç-uca anastomoz, birinde (%5.9) safen ven interpozisyonu gerekmiştir. Ayrıca 16 (%94.1) olguda ilave olarak trombektomide uygulanmıştır. Hastanede yatış süresi ortalama 2.7±1.4 gün, yoğun bakım kalış süresi ise 1.1±0.4 gün olarak tespit edilmiştir. Hiçbir hastada mortalite görülmemiş olup ekstremite kaybı, yara yeri enfeksiyonu gibi herhangi bir komplikasyon da gelişmemiştir.
TARTIŞMA: Pediatrik vasküler yaralanmaların etiyolojisinde sıklıkla girişimsel işlemlere bağlı iyatrojenik nedenler görülmektedir. Bu tip yaralanmalarda acil olarak uygulanan cerrahi işlemlerin sonuçları oldukça iyidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, damar, pediyatrik, yaralanma.


A surgical approach to iatrogenic vascular injuries in pediatric cases

Yüksel Beşir1, Orhan Gökalp1, Börteçin Eygi2, Banu Bahriye Lafcı2, Gamze Gökalp3, Levent Yılık1, Hasan İner2, Ali Gürbüz1
1Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
3Department of Pediatric Emergency, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: Surgical intervention is mandatory in many children who present with vascular trauma or in complicated cases after medical interventions. In this study, surgical interventions applied after vascular injuries in children were analyzed.
METHODS: Between January 2002 and December 2012, 17 patients (aged under 18) who were admitted to the emergency room with vascular injuries were retrospectively analyzed. The data was collected through hospital records. Preoperative and postoperative data of the patients were recorded and analyzed.
RESULTS: Of the total, 11 patients were female (64.7%) and 6 patients were male (35.3%) with a range of 4–192 months. In total, 14 (82.3%) injuries were due to angiographic interventions, 1 (5.9%) was due to external trauma, 1 (5.9%) was due to preoperative trauma, and 1 (5.9%) was due to a catheterization complication in the intensive care unit. Additionally, 11 (64.7%) injuries were located in the right femoral artery, 3 (17.6%) were located in the left femoral artery, 2 (11.8%) were located in the left brachial artery, and 1 (5.9%) was located in the left external iliac vein. Also, 5 (29.4%) patients were managed under local anesthesia and 12 (70.6%) patients were managed under general anesthesia. With respect to treatment, 15 (88.2%) injuries were repaired with primary sutures, 1 (5.9%) injury was repaired with an end-to-end anastomosis, and 1 (5.9%) injury was repaired with a saphenous vein graft interposition. In addition, 16 (94.1%) patients underwent a thrombectomy prior to the repair. The total hospital stay was calculated as 2.7±1.4 days. The intensive care unit stay was calculated as 1.1±0.4 days. There was no mortality, a loss of an injured extremity, or an infection. No other complication was detected.
CONCLUSION: Iatrogenic interventional procedures seem to be responsible for the majority of pediatric vascular injuries. The results of surgical repairs in these injuries are successful and efficient.

Keywords: Injury, pediatric, surgical approach, vascular.


Yüksel Beşir, Orhan Gökalp, Börteçin Eygi, Banu Bahriye Lafcı, Gamze Gökalp, Levent Yılık, Hasan İner, Ali Gürbüz. A surgical approach to iatrogenic vascular injuries in pediatric cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 217-222

Sorumlu Yazar: Yüksel Beşir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale