Türkiye’nin kırsal bir hastanesindeki travma olgularının analizi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 231-237 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.60938  

Türkiye’nin kırsal bir hastanesindeki travma olgularının analizi

Nurettin Kahramansoy1, Hayri Erkol1, Feyzi Kurt2, Necla Gürbüz3, Murat Bozgeyik1, Aysu Kıyan4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu
2Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bolu

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, travma ile ilgili yeterli verinin olmadığı Türkiye’nin doğusundan epidemiyolojik veriler yanında hastaların çıkış durumlarını sunmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Muş Devlet Hastanesi Acil Birimi’ne Ocak 2006 - Aralık 2007 tarihleri arasında başvuran travma hastalarının kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR
Toplam 6183 hastanın 5377’si (%87) erkek ve ortalama yaş 26,2±13,6 idi. Darp-şiddet 3910 (%63,2) hasta ile en sık travma nedeni idi. Ardından trafik kazası ve düşme sırasıyla %21,2, %6,5 oranlarında idi. En sık baş-boyun ve ekstremite yaralanmaları görülmüştür. Olguların %89,8’inin, darp şiddet olgularının ise %98,7’sinin acil polikliniğinde müdahale sonrası taburcu edildiği gözlendi. Konsültasyona hastaların çoğunda (%81,8) ihtiyaç duyulmadı. Yatışı yapılan 258 (%4,2) hastanın %32,6’sı trafik kazası, %19’u düşme olguları idi. Ancak ateşli silahla ve delici-kesici aletle yaralanan olguların yatış oranları (%16,7, %36,1) yüksekti. Hastaların %5,3’ü sevk edildi. Sevk edilen hastaların %41,5’i trafik kazası, %24,3’ü düşme olguları idi. Bununla birlikte yanık ve ateşli silahla yaralanma olguları arasında sevk daha yüksek oranda (%42,1, %24,1) idi. Yarısı trafik kazasından olmak üzere 48 (%0,8) hasta hayatını kaybetti. Ancak canına kastetmeye ve ateşli silahla yaralanmaya bağlı ölüm oranı (%8,3,%6) daha yüksek bulundu.
SONUÇ
Darp şiddet olguları acil biriminde travma hastası yoğunluğuna neden olmaktadır. Yüksek darp şiddet oranı ile ilgili ileri çalışmalar gerekli gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, kırsal; travma; Türkiye.


Analysis of trauma patients in a rural hospital in Turkey

Nurettin Kahramansoy1, Hayri Erkol1, Feyzi Kurt2, Necla Gürbüz3, Murat Bozgeyik1, Aysu Kıyan4
1Department Of General Surgery, Izzet Baysal Medicine Faculty, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department Of General Surgery, State Hospital, Adiyaman, Turkey
3Department Of Pediatric Surgery, Izzet Baysal Medicine Faculty, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
4Department Of Public Health, Izzet Baysal Medicine Faculty, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

BACKGROUND
There is a grey zone about the epidemiology of trauma in eastern Turkey. The present study was aimed at obtaining data on this subject.
METHODS
Trauma patients who applied to the emergency department (ED) between January 2006 and December 2007 were analyzed.
RESULTS
There were 6183 patients, of whom 87% were male. The mean age was 26.2±13.6 years. Assault was the most common cause (63.2%). Motor vehicle injury (MVI) and fall were encountered at frequencies of 21.2% and 6.5%, respectively. The most frequently injured body regions were head-neck and extremities. The majority of patients were managed and discharged from the ED (89.8%) with no consultation (81.8%). Interestingly, the discharge rate of assault cases was 98.7%. Patients were hospitalized (4.2%) mostly for MVI (32.6%) and fall (19%); however, hospitalization rates for firearm and piercing/cutting injury (36.1% and 16.7%) were significantly high. Among the transported patients (5.3%), the rates of MVI and fall were high (41.5% and 24.3%, respectively). In groups, for burn and firearm injuries, these were 42.1% and 24.1%, respectively. Forty-eight patients (0.8%) died, mostly from MVI by number, but by self-infliction and firearm by rate (8.3% and 6%).
CONCLUSION
Assault cases caused an excessive trauma patient density in the ED, as 98.7% were discharged from the ED. Further studies are needed regarding the high rate of assault cases.

Keywords: Epidemiology, rural; trauma; Turkey.


Nurettin Kahramansoy, Hayri Erkol, Feyzi Kurt, Necla Gürbüz, Murat Bozgeyik, Aysu Kıyan. Analysis of trauma patients in a rural hospital in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 231-237

Sorumlu Yazar: Nurettin Kahramansoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale