Künt travma sonrası bağırsak ve mezenter yaralanmalarında çok kesitli bilgisayarlı tomografinin tanısal etkinliği ve tecrübenin önemi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 417-422 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.52959  

Künt travma sonrası bağırsak ve mezenter yaralanmalarında çok kesitli bilgisayarlı tomografinin tanısal etkinliği ve tecrübenin önemi

Ahmet Veysel Polat1, Ramazan Aydin2, Mehmet Selim Nural1, Selim Baris Gul1, Ayfer Kamali Polat3, Kerim Aslan1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,samsun

AMAÇ: Çalışmamızda künt bağırsak ve mezenter yaralanmalarında (KBMY), çok kesitli bilgisayarlı tomografinin (ÇKBT) tanısal etkinliğinin ve farklı düzeydeki radyolog tecrübesinin tanıya katkısının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma grubuna travma nedeniyle cerrahi uygulanan ve klinik önemli KBMY olduğu doğrulanan ve ameliyat öncesi BT incelemeleri mevcut olan 27 hasta (23 erkek, 4 kadın, ort. yaş 40.77±16.2 yıl; dağılım 18-76 yıl) alındı. Kontrol grubu olarak da yine aynı dönemde BT incelemesi mevcut olan ve cerrahi sonrası KBMY olmadığı doğrulanmış 21 hasta (16 erkek, 5 kadın, ort. yaş 38.9±14.5; dağılım, 20-68) alındı. Cerrahi öncesi 16 kesitli ÇKBT ile yapılan incelemeler ameliyat bilgileri bilinmeksizin tekrar yorumlandı. ÇKBT bulguları ameliyat bulguları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları içinde; intraperitoneal serbest hava, mezenterik hava, bağırsak duvarında kalınlaşma (>4-5 mm), bağırsak duvarında kontrastlanma artışı, bağırsak duvarında defekt ve mezenterik hemanjiom bulgusu, doğruluk, özgüllük ve pozitif öngörü değer bakımından yüksek bulundu (p<0.01). KBMY doğru tanı koyabilmede kıdemli radyoloji asistanı ve abdomen tecrübeli radyolog arasında duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %74, %71 ve %85, %100 bulundu.
TARTIŞMA: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi, KBMY’yi yüksek duyarlılık ve özgüllük ile gösterebilir ve cerrahi gerekliliğini öngörebilir. Radyolojideki tecrübe ÇKBT’nin doğru raporlanmasında önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak yaralanması, çok kesitli bilgisayarli tomografi; künt karın travması.


Bowel and mesenteric injury in blunt trauma: diagnostic efficiency of and importance of experience in using multidedector computed tomography

Ahmet Veysel Polat1, Ramazan Aydin2, Mehmet Selim Nural1, Selim Baris Gul1, Ayfer Kamali Polat3, Kerim Aslan1
1Department Of Radiology, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey
2Department Of Radiology, Samsun Education And Research Hospital, Samsun, Turkey
3Department Of General Surgery, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

Introduction
The purpose of this study was to investigate the diagnostic efficiency of multidetector computed tomography (MDCT) in the detection of blunt bowel and mesenteric injuries (BBMI), and the role of different experience levels in using MDCT.
Methods
This study included a test group of 27 patients with surgically important BBMI in whom the diagnoses were confirmed after surgical intervention (23 men and 4 women; mean age, 40.7 ± 16.2; range 18–76), and a control group of 21 matched patients without BBMI underwent laparotomy for trauma during the same time period (16 men and 5 women; mean age, 38.9 ± 14.5;range, 20–68) and 16-detector computed tomography prior to surgery. Intraoperative findings were compared with MDCT findings.
Results
We found high accuracy, specificity, and positive predictive values in MDCT findings with respect to intraperitoneal free air, mesenteric air, thickened (>4–5 mm) and defected bowel wall, increased contrast enhancement on bowel wall, and mesenteric hematoma among others (p < 0.01).
Sensitivities and specificities of the diagnosis of BBMI by the resident and staff radiologist was 74% and 71%, and 85% and 100%, respectively.
Conclusion
MDCT displays BBMI with high sensitivity and specificity, and can predict the need for surgery. Experience in radiology is an important factor for appropriate interpretation of the MDCT findings.

Keywords: Blunt abdominal trauma, bowel injury; multidetector computed tomography.


Ahmet Veysel Polat, Ramazan Aydin, Mehmet Selim Nural, Selim Baris Gul, Ayfer Kamali Polat, Kerim Aslan. Bowel and mesenteric injury in blunt trauma: diagnostic efficiency of and importance of experience in using multidedector computed tomography. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 417-422

Sorumlu Yazar: Ahmet Veysel Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale