Deneysel kafa travmasında etanercept’in akut dönemdeki anti-ödem, anti-enflamatuvar ve nöroprotektif etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 173-180 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.43692  

Deneysel kafa travmasında etanercept’in akut dönemdeki anti-ödem, anti-enflamatuvar ve nöroprotektif etkisi

Ömer Aykanat1, Durmuş Oğuz Karakoyun1, Mehmet Erhan Türkoğlu2, Cem Dinç3
1Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep
2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Deneysel kafa travması modelinde etanerceptin antiödem, antienflamatuvar ve nöroprotektif etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada ağırlıkları 250–300 g arasında değişen 40 adet erkek erişkin Spraque-Dawley sıçanı kullanıldı. Sıçanlar kontrol; travma uygulanmayan; travma+SF; travma sonrası serum fizyolojik, travma+D; travma sonrası deksametazon ve tarvma+E: travma sonrası etanercept verilen gruplara ayrıldı. Tüm ilaçlar periton içine verildi. Travma ve ilaç uygulaması sonrası 24. saatte sıçanlar dekapite edildi, örnekler histopatolojik olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda ödem ve enflamasyon değişkenlerine göre travma+SF ve travma+deksametazon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildi, nöronal hasar, astrositik hasar ve glial apoptoz değişkenlerine göre ise anlamı bir farklılık tespit edilmedi. Travma+SF ile travma+etanercept grupları arasında ve travma+deksametazon ile travma+etanercept grupları arasında tüm değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık izlendi.
TARTIŞMA: Travma sonrası beyin hasarı oluşturulan sıçanlarda etanercept uygulamasının antiödem, antienflamatuvar ve nöroprotektif etkisinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin ödemi, etanercept, kafa travması.


Anti-edematous, anti-inflammatory and neuroprotective effect of etanercept in acute stage in experimental head injury

Ömer Aykanat1, Durmuş Oğuz Karakoyun1, Mehmet Erhan Türkoğlu2, Cem Dinç3
1Department of Neurosurgery, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep-Turkey
2Department of Neurosurgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Neurosurgery, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce-Turkey

BACKGROUND: To study the anti-edematous, anti-inflammatory, and neuroprotective effect of etanercept in the model of experimental head injury.
METHODS: In this study, 40 male-adult Spraque-Dawley rats, with weight ranging from 250g to 300g, were used. The rats are divided into groups as control; non-penetrating trauma; trauma +NS; post-traumatic normal saline; trauma + D; post-traumatic dexamethasone and trauma + E. All medicines were given into peritoneum. After applying trauma and medicine, rats were decapitated in the 24th hour and the samples were studied histopathologically.
RESULTS: In the study, a statistically significant difference was observed between the groups of trauma + NS and trauma dexamethasone according to the variables of edema and inflammation, but no difference was observed according to the variables of neuronal damage, astrocytic damage, and glial apoptosis. Moreover, a significant difference was observed between groups of Trauma + NS and trauma+etanercept and between the groups of trauma + dexamethasone and trauma + etanercept in terms of all variables.
CONCLUSION: It was observed that etanercept has anti-edematous, anti-inflammatory, and neuroprotective effect on the rats which experienced traumatic brain injury.

Keywords: Brain edema, etanercept, head injury.


Ömer Aykanat, Durmuş Oğuz Karakoyun, Mehmet Erhan Türkoğlu, Cem Dinç. Anti-edematous, anti-inflammatory and neuroprotective effect of etanercept in acute stage in experimental head injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 173-180

Sorumlu Yazar: Ömer Aykanat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale