Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 57-62 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.35920  

Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması

Sıtkı Ün1, Yüksel Yılmaz1, Mehmet Yıldırım2, Fırat Akdeniz3, Hakan Türk4, Osman Koca5
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Gaziemir Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
5Horasan Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyon sıklığı ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Ağustos 2009-Nisan 2012 tarihleri arasında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde %20 ve üzerinde yanık yaralanması nedeni ile tedavi gören hastaları kapsayacak şekilde geriye dönük olarak değerlendirme yapıldı. Çalışmaya 69 hasta alındı. Çalışmadaki hastaların 30’u erkek (%43.5), 39’u kadındı (%56.5). Hastaların yaş ortalaması 40.1±16.7 idi.
BULGULAR: DM, sondalı kalma süresi ve sonda bakımı ile hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyon arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0.005).
SONUÇ: Hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarıın büyük bir kısmı üriner kateterizasyonla ilişkilidir. Bu şartlarda takılan üriner kateterin mümkün olduğunca kısa sürede sonlandırılması hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu gelişiminin önlenmesi açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Hastanın sondalı kalması zorunlu ise düzenli olarak sonda bakımının yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, üriner kateterizasyon, yanık travması.


Investigation of prevalance and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injury

Sıtkı Ün1, Yüksel Yılmaz1, Mehmet Yıldırım2, Fırat Akdeniz3, Hakan Türk4, Osman Koca5
1Department Of Urology, Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of General Surgery, Izmir Bozyaka Training And Research Hospital, Izmirarch Hospital, Izmir, Turkey
3Urology Department, Gaziemir State Hospital, Izmir, Turkey
4Department Of Urology, Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
5Urology Department, Horasan State Hospital, Erzurum, Turkey

BACKGROUND: This study aimed to investigate the prevalence and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injuries.
METHODS: In this study, patients treated due to their burn injuries of greater than 20% between August 2009 and April 2012 in Bozyaka Training and Research Hospital Burn Center were assessed retrospectively. Sixty nine patients (30 [43.5%] males, 39 [56.5%] females; mean age 40.1±16.7 years) were included into the study.
RESULTS: DM, duration of the catheter and catheter care showed a statistically significant correlation with hospital-acquired urinary tract infections (p<0.005).
DISCUSSION: A large number of hospital-acquired urinary tract infections are associated with urinary catheterization. In addition, removing urinary catheter within the shortest time possible is another issue to be considered for the prevention of these infections. If the catheter has to remain for a longer time, regular catheter care is recommended.

Keywords: Burn injury, urinary catheterization, urinary tract infection.


Sıtkı Ün, Yüksel Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Fırat Akdeniz, Hakan Türk, Osman Koca. Investigation of prevalance and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 57-62

Sorumlu Yazar: Sıtkı Ün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale