Rat Ekstremite Modelinde İskemi Reperfüzyon Üzerine Sugammadeks'in Etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Baskıdaki Makaleler: UTD-12524 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.12524  

Rat Ekstremite Modelinde İskemi Reperfüzyon Üzerine Sugammadeks'in Etkisi

Ali Alagöz1, Semih Küçükgüçlü2, Nilay Boztaş2, Volkan Hancı2, Esin Yuluğ3, Ali Rıza Şişman4
1Foça Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
3Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Trabzon
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü, İzmir

AMAÇ: Çalışmamızın hipotezi, Sugammadeks'in sıçanlarda iskemi reperfüzyon (İ / R) hasarına karşı koruyucu etkinliğe sahip olmasıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza 28 erkek Wistar Albino sıçanı dahil edildi. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Sham grubuna anestezi uygulaması dışında bir girişim uygulanmadı. Kontrol grubuna 3 saat iskemi ve 24 saat reperfüzyon uygulandı. Sgdks4 grubu ve Sgdks 16 grubu, intravenöz olarak sırasıyla 4 mg / kg ve 16 mg / kg Sugammadeks aldı ve ardından reperfüzyon uygulandı. Histopatolojik inceleme ve serum kreatin kinaz (CK), laktat dehidrojenaz (LDH), serum ve doku malondialdehid (MDA) ve süperoksit dismutaz (SOD) analizleri yapıldı.
BULGULAR: Sham grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, histopatolojik olarak istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (p <0.01). Sgdks4 grubu ile sham ve kontrol grupları arasında histopatolojik olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.01). Sgdks16 grubu ile sham grubu arasında histopatolojik olarak anlamlı bir fark vardı (p <0.01).
Sham ve kontrol grupları arasında CK ve LDH düzeyleri açısından anlamlı fark vardı (p <0.01). Kontrol grubu ile Sgdks4 grubu arasında CK düzeyleri arasında ve kontrol grubu ile Sgdks16 grubu arasında CK ve LDH düzeylerinde anlamlı bir fark vardı (p <0.01).
SONUÇ: Çalışmamızda, sıçanlarda tek taraflı alt ekstremite İ / R yaralanması üzerine 4 mg / kg Sugammadeks'in histolojik ve biyokimyasal koruyucu etkileri incelendi. 4 mg / kg Sugammadeks dozunun 16 mg / kg dozdan daha etkili olduğunu görüldü.

Anahtar Kelimeler: İskemi, Reperfüzyon, Sugammadeks, Alt Ekstremite


Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model

Ali Alagöz1, Semih Küçükgüçlü2, Nilay Boztaş2, Volkan Hancı2, Esin Yuluğ3, Ali Rıza Şişman4
1Foca State Hospital, Department Of Anesthesiology, Izmir, Turkey
2Dokuz Eylul University Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Izmir, Turkey
3Karadeniz Technical University Medical Faculty, Department of Histology and Embryology, Trabzon, Turkey
4Dokuz Eylul University Medical Faculty, Department of Biochemistry, Izmir, Turkey

BACKGROUND: The hypothesis of our study is that sugammadex has protective efficacy against ischemia reperfusion (I/R) injury in rats.
METHODS: Our study included 28 male Wistar Albino rats. The rats were assigned to 4 groups. The sham group had no procedure other than anesthesia administration. The control group received 3 hours of ischemia and 24 hours of reperfusion. The Sgdx4 group received 4 mg/kg, and the Sgdx16 group, received 16 mg/kg sugammadex intravenously, and then reperfusion was applied. Histopathological investigation, and serum creatine kinase (CK), lactate dehydrogenase(LDH), and serum and tissue malondialdehyde(MDA) and superoxide dismutase(SOD) analyses were performed.
RESULTS: When the sham group and control group were compared, there were statistically significant differences histopatologically (p <0.01). There was no significant difference between the Sgdx4 group compared with the sham and control groups histopathologically(p >0.01). There was a significant difference between the Sgdx16 group and the sham group histopathologically (p <0.01).
There were significant differences between the sham and control groups in terms of CK and LDH levels (p <0.01). There was a significant difference in the levels of CK between the control group and Sgdx4 group, and in the levels of CK and LDH between the control group and Sgdx16 group (p <0.01).
CONCLUSION: In our study we examined the histological and biochemical protective effects of 4 mg/kg sugammadex on unilateral lower extremity I/R injury in rats. It appeared that a 4 mg/kg dose of sugammadex was more effective than a 16 mg/kg dose.

Keywords: Ischemia, Reperfusion, Sugammadex, Lower Extremity
Sorumlu Yazar: Nilay Boztaş, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale