Akut apandisitte appendiküler Dopplerin tanısal değerliliği [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 188-192 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.10576  

Akut apandisitte appendiküler Dopplerin tanısal değerliliği

Hüseyin Uzunosmanoğlu1, Yunsur Çevik1, Kerem Şeref Çorbacıoğlu1, Emine Akıncı1, Hakan Buluş2, Kadir Ağladıoğlu3
1Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği, Denizli, Türkiye

AMAÇ: Akut apandisit ani başlangıçlı karın ağrısı nedeni ile acil servis başvurularında en sık karşılaşılan nedenlerden birisidir. Hekimler için akut apandisit tanısının zamanında ve doğru olarak konulması kritiktir. Bu çalışmanın amacı akut apandisit tanılı hastalarda Doppler ultrasonografinin (USG)tanısal değerliliğini değerlendirmek ve bu yeni tanısal metodu diğer sık kullanılan tanısal metotlarla karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ekim 2012 ile Nisan 2013 arasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve akut apandisit tanısı alan sonrasında ise apendektomiye alınan hastalar çalışmaya dahil edildi. İleriye yönelik olan çalışmaya başlanmadan önce lokal etik kuruldan izin alındı. Hastaların demografik verileri, fizik muayene bulguları, vital bulguları, Alvarado skorları, radyoloji ve laboratuvar sonuçları kayıt edildi.
BULGULAR: Toplamda 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Kırk altı hasta yapılan cerrahi sonrası patolojik olarak apendisit tanısı doğrulanırken 14 hasta patolojik sonuçlarla doğrulanmadı. Doppler USG 46 hastanın 43’ünü doğru pozitif olarak saptayabilirken iki hastayı yanlış pozitif olarak yorumladı. Doppler USG duyarlılığı 0.93, özgüllüğü 0.85, doğruluk 0.91, pozitif likelihood ratio (PLR) 6.5 ve negatif likelihood ratio 0.08 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Doppler USG akut apandisit hastalarının tanı sürecinde yüksek seviyede başarılı gibi görünmektedir. Hızlı ve kolay uygulanabilmesi, hastaya kontrast madde verilmemesi nedenleri ile klasik USG ve bilgisayarlı tomografiye üstün gibi görünmektedir. Biz bundan dolayı Doppler USG’nin akut apandisit tanısında öncelikle kullanılması gerektiğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Apendiküler doppler USG, Akut apandisit, acil radyoloji


Diagnostic value of appendicular Doppler ultrasonography in acute appendicitis

Hüseyin Uzunosmanoğlu1, Yunsur Çevik1, Kerem Şeref Çorbacıoğlu1, Emine Akıncı1, Hakan Buluş2, Kadir Ağladıoğlu3
1Department of Emergency Medicine, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Radiology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis is one of the most common causes of acute abdominal pain prompting emergency department (ED) visits. It is critical for the physicians to promptly and accurately diagnose acute appendicitis. The present study aimed to evaluate the diagnostic efficacy of Doppler ultrasonography (USG) in patients with acute appendicitis and compare this new method with other commonly used radio-diagnostic tools.
METHODS: All patients who were diagnosed with acute appendicitis at the Kecioren Training and Research Hospital ED and later underwent appendectomy between October 2012 and April 2013 were included in the study. Approval from the ethics committee was obtained for this prospective study. The patients’ demographic information, physical examination findings, vital signs, Alvarado scores, and laboratory and radiological exam results were recorded.
RESULTS: A total of 60 patients were enrolled in the study. In 46 of the 60 patients, diagnosis of acute appendicitis was confirmed by histopathology results, whereas 14 patients, diagnoses was not confirmed by lab tests. Doppler USG could detect 43 of the 46 patients as true positives, and it detected 2 of the 14 patients with negative lab results as false positives. For diagnosis of acute appendicitis, sensitivity of appendicular Doppler USG was 93%, specificity was 85%, accuracy was 91%, positive likelihood ratio was 6.5, and negative likelihood ratio was 0.08.
CONCLUSION: Doppler imaging can offer a high level of diagnostic success in patients with acute appendicitis. Appendicular Doppler USG offers a rapid and easy application without the need to expose patients to contrast medium and is superior to both USG and computed tomography. Therefore, we recommend the use of appendicular Doppler imaging as the primary radiological exam in diagnosing acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, appendicular Doppler ultrasonography, emergency radiology.


Hüseyin Uzunosmanoğlu, Yunsur Çevik, Kerem Şeref Çorbacıoğlu, Emine Akıncı, Hakan Buluş, Kadir Ağladıoğlu. Diagnostic value of appendicular Doppler ultrasonography in acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 188-192

Sorumlu Yazar: Hüseyin Uzunosmanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale