Akut apandisitte toplam oksitadif durum, toplam antioksidan durum ve paraoksonaz enzim aktivitesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 139-142 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.03285  

Akut apandisitte toplam oksitadif durum, toplam antioksidan durum ve paraoksonaz enzim aktivitesi

Hande Köksal1, Sevil Kurban2, Osman Doğru1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan Universitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, akut apandisit tanısı alan hastalarda toplam okstadif durum, toplam antioksidan durum değerleri ile paraoksonaz enzim aktivitesinin araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ameliyat öncesi akut apandisit tanısıyla ameliyata alınan 73 hasta (Grup I) ile kontrol grubu olarak (Grup II) sağlıklı 30 kişi çalışmaya alındı. Patolojik inceleme sonucunda hastalar: 1) Akut fokal apandisit, 2) Akut ilerlemiş apandisit (süpüratif, flegmenöz ve gangrenöz apandisit), 3) Akut perfore apandisit, 4) Subakut apandisit ve 5) Negatif eksplorasyon olarak sınıflandırıldı. Paraoksonaz enzim aktivitesi, toplam okstadif durum, toplam antioksidan durum değerleri için kan örnekleri ameliyat öncesinde alındı.
BULGULAR: Hastaların toplam oksidatif ve antioksidatif durum düzeyleri kontrol grubuna göre yüksekti. Paraoksonaz enzim aktivitesi karşılaştırıldığında grup I ile II arasında herhangi bir anlamlı fark saptanmadı. Akut perfore apandisitli hastaların toplam oksidatif ve antioksidatif durum düzeyleri hem akut fokal apandisitli hem de akut ilerlemiş apandisitli hastalardan daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA: Toplam oksidatif ve antioksidatif durum düzeylerinin akut apandisitli hastalarda enflamasyonun ilerlemesi ile artmaktadır

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, paraoksonaz enzim aktivitesi, toplam antioksidan durum; toplam oksitadif durum.


Total oxidant status, total antioxidant status, and paraoxonase activity in acute appendicitis

Hande Köksal1, Sevil Kurban2, Osman Doğru1
1Konya Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Konya, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the levels of oxidative stress including total oxidant status, total antioxidant status, and paraoxonase activity in patients with a diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: Seventy-three patients who underwent surgery with a preoperative diagnosis of acute appendicitis (Group I) were included into the study. The control group (Group II) consisted of thirty otherwise healthy subjects. After histopathologic examination, the patients were categorized as follows: 1) Acute focal appendicitis, 2) Acute advanced appendicitis including acute suppurative, phlegmonous and gangrenous appendicitis, 3) Acute perforated appendicitis, 4) Sub-acute appendicitis, and 5) Negative exploration.
Blood samples for paraoxonase activities, and total oxidant and antioxidant status levels were obtained preoperatively.
RESULTS: Total oxidant and antioxidant status of the patients in the acute appendicitis group were higher than those of the control group. When paraoxonase activities of Group I was compared with Group II, no significant difference was determined. Both total oxidant and antioxidant status levels of acute perforated appendicitis were higher than those of both acute focal appendicitis and acute advanced appendicitis.
CONCLUSION: The increase in the oxidative status (total oxidant and antioxidant status) was related with the progression of inflammation to the perforation in acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, paraoxonase activity, total antioxidant status; total oxidant status.


Hande Köksal, Sevil Kurban, Osman Doğru. Total oxidant status, total antioxidant status, and paraoxonase activity in acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 139-142

Sorumlu Yazar: Hande Köksal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale