POSTTRAVMATİK BEYİN OMURİLİK SIVISI FİSTÜLLERİNE YAKLAŞIM [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 86-89

POSTTRAVMATİK BEYİN OMURİLİK SIVISI FİSTÜLLERİNE YAKLAŞIM

İbrahim M Ziyal1, Bülent F Kılınçoğlu1, Yüksel Şahin1, Yunus Aydın1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad

Posttravmatik Beyin Omurilik Sıvısı Fistülleri (PBF) kafa travmalarının morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi komplikasyonlarından biridir. Sıklıkla rinore ve otore şeklinde görülürler ve travmadan sonraki ilk hafta içinde akut olarak başlayabilecekleri gibi, nadir olarak aylar ve hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilmektedirler. Bu retrospektif çalışmada, 2850 kafa travması olgusundan PBF tesbit edilen 48 (% 0.16) olgu sunuldu. Trafik kazası 34 (% 70) olgu ile en sık etyolojik neden idi. Onbeş (%31.5) olguda temporal kemikte fraktür; bunlardan 8 inde ek olarak petroz kemikte fraktür, 31 (% 64.5) olguda paryetal kemikte fraktür; bunlardan 12 sinde ek olarak ethmoid kemikte fraktür, ayrıca 2 (% 4.1) olguda fronto-paryetal açık çökme fraktürü ile birlikte ön fossada ve ethmoid kemikte fraktür tesbit edildi. Rinore 35 (% 73) olguda, otore 13 (% 27) olguda tesbit edildi. Travma sonrası bir aydan geç başvuran iki olgu (kronik) ve travmadan sonraki 48 saatten sonra başvuran diğer iki olgu (subakut) hariç tüm olgular travmadan sonraki ilk 48 saat içinde (akut) hastanemize başvurdular. Konservatif tedaviye cevap vermeyen 10 olguya bifrontal kranyotomi ile ön fossa eksplorasyonu şeklinde ekstradural ve/veya intradural cerrahi girişim uygulandı. Olgulardan sadece birinde defekt primer olarak onarılabildi, 8 olguda galea grefti ve bir olguda da serbest fasya lata grefti, ayrıca ek olarak bunlardan 8 inde fibrin doku yapıştırıcısı, birinde siyanoakrilat kullanıldı. Tüm olgularda %100 iyileşme sağlandı, hiç bir olguda postoperatif fistül tesbit edilmedi. Menenjit kabul edilen 2 olgu dışında hiçbir olguda menenjit gelişmedi. Tüm olgular ikili antibiyotik kombinasyonu ile proflaktik tedaviye alındı. Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerinde konservatif tedavinin ve proflaktik antibiyotik tedavisinin önemi, dirençli olguların cerrahi endikasyonları ve uygun cerrahi yaklaşım literatür gözden geçirilerek tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: BOS FİSTÜLÜ, KAFA TRAVMASI, OTORE, RİNORE


EVALUATION OF POSTTRAUMATIC CEREBROSPINAL FLUID FISTULAS

İbrahim M Ziyal1, Bülent F Kılınçoğlu1, Yüksel Şahin1, Yunus Aydın1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad

Posttraumatic Cerebrospinal Fistulas (PBF) are serious complications of head trauma which may cause to morbidity and mortality. Usually, they present with rhinorrhea or otorrhea, and they occur acutely in the first week after the trauma, rarely months and years later. In this retrospective study, from 2850 patients suffered head trauma, 48 (% 0.16) of them had PBF. The most frequent etiology was traffic accident in 34 (% 70) cases. Fifteen (%31.5) of all cases had temporal bone fracture; 8 of them had also petrous bone fracture, 31 (% 64.5) cases had parietal bone fracture; 12 of them had also ethmoid bone fracture, 2 (% 4.1) cases had fronto-parietal open depression fracture, also with fracture in the anterior fossa and the ethmoid bone. Rhinorrhea was encountered in 35 (% 73) cases, and otorrhea in 13 (% 27) cases. All patients, except four of them, admitted in 48 hours after the trauma (acute). Ten patients were treated surgically who were unresponded to the conservative treatment. Bifrontal craniotomy with extradural and/or intradural anterior fossa eksploration was performed. Primer repair could be achieved only in one case, eight cases were treated with galea greft, one case with fascia lata greft. Additionally, 8 cases needed the use of fibrin glue, and one case siyanoacrilate. The success of surgical treatment was 100%, and no postoperative fistul formation was observed. Two cases had meningitis on admission. During hospital stay, any case in this series developed meningitis. All patients were treated with prophylactic two combinations antibiotic therapy. For the precise evaluation of PBF, the efficacy of the conservative treatment and prophylactic antibiotic therapy, surgical indications of resistant cases, and appropriate surgical treatment was discussed with literature review.

Keywords: CSF FISTULA, HEAD TRAUMA, OTORRHEA, RHINORRHEA


İbrahim M Ziyal, Bülent F Kılınçoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın. EVALUATION OF POSTTRAUMATIC CEREBROSPINAL FLUID FISTULAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 86-89


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale