Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
KLINIK ÇALIŞMA
1.
Comparative Evaluation Of 2.0 mm Locking Plate System vs 2.0 mm Non Locking Plate System For Mandibular Angle Fracture Fixation; A Retrospective Study
Pavan MANOHAR PATIL, Lan Yang
doi: 10.5505/tjtes.2015.45945  Sayfa 0

2.
Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi
Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit
Ersan Ozen, Fatma Ulger, Nurullah Yilmaz, Erhan Cetin Cetinoglu, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/tjtes.2016.45751  Sayfa 0

3.
Subakut ve Geç dönem açık kırıklı alt extremite yaralanmalarında serbest doku ile rekonstrüksiyonların karşılaştırılması
Comparison of Subacute and Delayed period free flap reconstructions in the treatment of open lower extremity fractures
Hakan Arslan, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2018.28302  Sayfa 0

4.
Künt batın travmalı hastalarda ultrasonografi ve fizik muayenenin altın standart bilgisayarlı tomografi ile karşılaştırılması
Comparison of ultrasound and physical examination with the gold standard computerized tomography in patients with blunt abdominal trauma
Azad Hekimoglu, Onur Ergun, Seda Ozkan, Engin Deniz Arslan, Baki Hekimoglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.88288  Sayfa 0

5.
Complicated appendicitis: risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy – results from Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) multicenter large cohort study.
Michal Pedziwiatr, Anna Lasek, Michal Wysocki, Judene Mavrikis, Piotr Mysliwiec, Maciej Bobowicz, Wojciech Karcz, Maciej Michalik, Wojciech Makarewicz, Piotr Major, Mateusz Rubinkiewicz, Tomasz Stefura, Jakub Kenig, Malgorzata Polanska-Plachta, Pol-LA Polish Laparoscopic Appendectomy
doi: 10.5505/tjtes.2018.80103  Sayfa 0

6.
Akut Apandisitte Apendiks Sferisite İndeksinin Perforasyon Tahmininde Tanıya Katkısı
Contribution of the Appendix Sphericity Index ın Predicting Perforated Acute Appendicitis
Mehmet Şirik, İbrahim İnan
doi: 10.5505/tjtes.2018.29266  Sayfa 0

7.
Alt ekstremite arteriyel yaralanmalarında ilk müdahalede geçici vasküler şant uygulamasının etkileri: Suriye iç savaşında tek merkez deneyimleri
Effect of temporary vascular shunting as a previous intervention on lower extremity arterial injury: single centre experiences in syrian civil war
Ali İhsan Hasde, Çağdaş Baran, Fatih Gümüş, Mahmut Kış, Evren Özçınar, Mehmet Çakıcı, Levent Yazıcıoğlu, Bülent Kaya
doi: 10.5505/tjtes.2018.29302  Sayfa 0

8.
Psikolojik Faktörlerin Beşinci Metacarpal Boyun Kırıklarının Klinik Sonuçları Üzerine Etkileri ve Yaralanma Etiyolojisi ile İlişkisi
Effects of Psychological Factors on the Clinical Outcomes of Fifth Metacarpal Neck Fractures and Relation to Injury Aetiology
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Mustafa Sabuncuoğlu, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş
doi: 10.5505/tjtes.2018.93928  Sayfa 0

9.
Kemik mallet finger tedavisi için ekstansiyon blok pinleme: transfiksasyon pini gerekli mi?
Extension-block pinning to treat bony mallet finger: is a transfixation pin necessary?
Sercan ÇAPKIN, Abdul Fettah Büyük, Serkan Sürücü, Özgür Mert Bakan, Doğan Atlıhan
doi: 10.5505/tjtes.2018.59951  Sayfa 0

10.
Akut Subdural Hematomda Mortaliteye Etki Eden Faktörler; Dekompresif Kraniektomi Faydalı Mıdır?
Factors Associated with Mortality in Acute Subdural Hematoma: Is Decompressive Craniectomy Effective?
İlhan Yılmaz, Devrimsel Harika Ertem, Mustafa Kılıç, Kadir Altaş, Muyassar Mirhasilova, Burak Ozdemir, Osman Tanriverdi, Adem Yilmaz
doi: 10.5505/tjtes.2018.48079  Sayfa 0

11.
Yetişkinlerde Üst Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisim Yutma ve Gıda Takılmasına Yaklaşım: Kesitsel Bir Çalışma
Foreign Body Ingestion and Food Impaction Management in Adults: A Cross-sectional study
İsmail Okan, Ahmet Akbaş, Mustafa Küpeli, Abdullah Özgür Yeniova, Mehmet Esen, Zeki Özsoy, Mehmet Fatih Daşıran, Emin Daldal
doi: 10.5505/tjtes.2018.67240  Sayfa 0

12.
Minör Kafa Travmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Ne Kadar Gerekli
How Necessary is the Computerized Brain Tomography in Minor Head Trauma?
Serhat Yıldızhan, Mehmet Gazi Boyacı, Şerife Özdinç
doi: 10.5505/tjtes.2018.94849  Sayfa 0

13.
Ateşli silah yaralanması olgularında mortalite üzerine yaralanma şiddeti skoru (ISS), yaşamsal skorlar ve hemogram değerleri arasındaki korelasyonun etkisi.
In the firearm injuries cases, the effect of correlation between injury severity score (ISS), vital scores, and hemogram values over mortality.
Ozcan Turan, Mehmet Eryılmaz, Özgür Albuz
doi: 10.5505/tjtes.2018.68338  Sayfa 0

14.
Gebe Hastalarda Akut Kolesist Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy: A Single Center Experience
Bora Barut, Fatih Gonultas, Ali Fuat Kaan Gok, Tevfik Tolga Sahin
doi: 10.5505/tjtes.2018.82357  Sayfa 0

15.
Bilgisayarlı tomografi anjioda, posterior disk cerrahisinde önemli vasküler yapıların morfometrik analizi
Morphometric Analysis of Significant Vascular Structures in Posterior Disc Surgery in Computed Tomography Angiography
Emre Muhittin Altunrende, Elif Evrim Ekin
doi: 10.5505/tjtes.2018.49274  Sayfa 0

16.
Travmatik Korneal Skarlı Hastalarda Penetran Keratoplasti
Penetrating Keratoplasty in Patients with Traumatic Corneal Scar
Dilay Özek, Özlem Evren Kemer, Mehmet Önen, Emine Esra Karaca
doi: 10.5505/tjtes.2017.18949  Sayfa 0

17.
Akut subdural hematom nedeni ile pediyatrik yaş grubunda dekompresif kraniyektomi uygulanan hastaların retrospektif analizi
Restrospective analysis of decompressive craniectomy patients due to acute subdural hematoma at pediatric age group
M Ozgur Taşkapılıoğlu, Ali İmran Özmarasalı, Gökhan Ocakoğlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.02403  Sayfa 0

18.
Akut apandisit tanısında alvarado skorlaması, c-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterin biyolojik belirteçlerin yeri
Role of alvarado score and biological indicators of c-reaktif protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis
Fatih Dal, Yusuf Çiçek, Salih Pekmezci, Bekir Kocazeybek, Hrisi Bahartokman, Dildar Konukoğlu, Osman Şimşek, Zeynep Taner, Serhat Sirekbasan, Server Sezgin Uludağ
doi: 10.5505/tjtes.2018.57362  Sayfa 0

19.
Bilgisayarlı Tomografi Traktografinin Sırt/Flank Delici-Kesici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesindeki Rolü
Role of Computed Tomography Tractography in Evaluation of Back/Flank Stab Wounds
Talha Sarigoz, Yusuf Sevim, Inanc Samil Sarici, Omer Topuz, Tamer Ertan
doi: 10.5505/tjtes.2018.88107  Sayfa 0

20.
Pediatrik Acil Serviste Komplike Apandisitin Belirlenmesinde Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Trombosit-Lenfosit Oranının Rolü
Role of Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in identifying Complicated Appendicitis in the Pediatric Emergency Department
Binnaz Çelik, Hülya Nalçacıoğlu, Mustafa Özçatal, Yasemin Altuner Torun
doi: 10.5505/tjtes.2018.06709  Sayfa 0

21.
Yoğun Bakımdaki Akut Travma Hastalarında Hangi Skoru Seçmeliyiz: SAPS 3 mü APACHE IV mü?
SAPS 3 or APACHE IV: Which Score to Choose for Acute Trauma Patients in Intensive Care Unit?
Melike Korkmaz Toker, Aykan Gülleroğlu, Ayşe Gül Karabay, İlhan Güney Biçer, Yavuz Demiraran
doi: 10.5505/tjtes.2018.22866  Sayfa 0

22.
Ketamin ve lidokainin erişkinlerde turnike kaynaklı iskemi-reperfüzyon hasarından sonra serbest radikal üretimi üzerine etkileri
The effects of ketamin and lidocaine on free radical production after tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury in adults
Kevser Peker, Selmin Ökesli, Aysel Kıyıcı, Cemile Deyişli
doi: 10.5505/tjtes.2018.63439  Sayfa 0

23.
Travmatik Torakolomber Bileşke Yaralanmalı Hastalarda Steroidin Nörolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi
The Effects of Steroids in Traumatic Thoracolumbar Junction Patients on Neurological Outcome
Mustafa Kemal İlik, Fatih Keskin, Fatih Erdi, Bülent Kaya, Yaşar Karataş, Erdal Kalkan
doi: 10.5505/tjtes.2018.86721  Sayfa 0

24.
Akut pankreatitte hematolojik parametrelerin değeri
The value of hematological parameters in acute pancreatitis
Akif Yarkaç, Ataman Köse, Seyran Bozkurt Babuş, Fehmi Ateş, Gülhan Örekici Temel, Aydemir Ölmez
doi: 10.5505/tjtes.2018.69857  Sayfa 0

25.
Anjiografik embolizasyonun çocuklarda künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmasında kullanımı
Use of angiographic embolization in pediatric abdominal trauma-induced solid organ injuries
Kubilay Gürünlüoğlu, Canan Ceran, İsmail Okan Yıldırım, Ramazan Kutlu, Kaya Saraç, Turan Yıldız, Ercan Bayrakçı, Aytaç Taşçı, Ahmet Kadir Arslan, Mehmet Demircan
doi: 10.5505/tjtes.2018.00056  Sayfa 0

26.
Akut Apandisit Gibi Bulgu Veren Apendiks Karsinoid Tümörleri
Carcinoid Tumors of Appendix Presenting as Acute Appendicitis
Bora Barut, Fatih Gönültaş
doi: 10.5505/tjtes.2018.99569  Sayfa 0

27.
Pelvik Fraktürler ve Bağlantılı Yaralanmaların İlişkisi: Pelvik Travmalı 471 Hastanın İstatiksel Analizi
Correlation of Pelvic Fractures and Associated Injuries: The Statistical Analysis of 471 Pelvic Trauma Patients
Mehmet Saydam, Mutlu Şahin, Kerim Bora Yılmaz, Selim Tamam, Gökhan Ünlü, Atıl Atilla, Yenel Bilgetekin, İdil Güneş Tatar, Pervin Demir, Melih Akıncı
doi: 10.5505/tjtes.2018.72505  Sayfa 0

28.
Acil serviste girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda sedasyon derinliğini ölçmede EEG monitörizasyonu (Bispectral IndexTM) ile Ramsey Sedasyon Skalası’nın uyumluluğunun değerlendirilmesi
Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale to measure the depth of sedation in the patients who underwent procedural sedation and analgesia in the emergency department
Sinem Avcı, Başak Bayram, Gonca İnanç, Nurfer Gören, Adile Öniz, Murat Özgören, Neşe Çolak Oray
doi: 10.5505/tjtes.2018.32627  Sayfa 0

29.
Fournier Gangreni: 36 olgunun gözden geçirilmesi
Fournier’s Gangrene: Review of 36 Cases
Selahattin Çalışkan, Emrah Ozsoy, Mustafa Sungur, Hasan Tahsin Gozdas
doi: 10.14744/tjtes.2019.30232  Sayfa 0

30.
İpsilateral kalça ağrısı ve femur şaft kırıkları; herhangi bir ilişki var mı?
Ipsilateral hip pain and femoral shaft fractures; is there any relationship?
Ramadan Ozmanevra, Nihat Demirhan Demirkiran, Onur Hapa, Ali Balci, Hasan Havitcioglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.52543  Sayfa 0

31.
Peptik Ülser Perforasyonunun Ameliyatsız Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Non-operative Management of Perforated Peptic Ulcer: A Single Center Experience
Koray Karabulut, Mürşit Dinçer, Rumeysa Kevser Liman, Sertaç Usta
doi: 10.14744/tjtes.2019.31967  Sayfa 0

32.
Majör Yanıklı Hastalarda Erken Dönem Fizyoterapinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Bir Yanık Merkezi Deneyimi
The Effect of Early Physiotherapy on Biochemical Parameters in Major Burn Patients: A Burn Center’s Experience
Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş, Yavuz Yakut
doi: 10.5505/tjtes.2018.05950  Sayfa 0

33.
Akut kolesistitde laparoskopik kolesistektominin zamanlası: ilk 72 saat ve oksidatif stres belirteçlerinin önemi
The timing of laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: importance of first 72 hours and oxidative stress markers
zinet asuman arslan onuk, Umut Rıza Gündüz, Ümit Koç, Esra Kızılateş, İsmail Gömceli, S. Halide Akbaş, Nurullah Bülbüller
doi: 10.14744/tjtes.2019.17807  Sayfa 0

34.
Özofagus perforasyonları yönetiminde tek merkez dört yıllık deneyimimiz
A 4-year single-center experience in management of esophageal perforation
Serkan Sarı, Hasan Bektaş, Kıvılcım Ulusan, Burak Koçak, Bünyamin Gürbulak, Şükrü Çolak, Ekrem Çakır, Melis Baykara Ulusan
doi: 10.5505/tjtes.2018.79484  Sayfa 0

35.
Kalça Kırıklı Yaşlı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ameliyat Sonrası Mortalite
Admission Neutrophile to Lymphocyte Ratio and Postoperative Mortality in Elderly Hip Fracture Patients
Aytun Temiz, Salim Ersözlü
doi: 10.5505/tjtes.2018.94572  Sayfa 0

36.
Laparoskopik Apendektomide Güdük Bağlama Tekniği ve Spesimen Çıkarma Metodu Morbidite ve Sonuçları Etkiler mi?
Does the Stump Knotting Technique and Specimen Retrieval Method Effects Morbidity and Outcomes in Laparoscopic Appendectomy?
Cihan Agalar, Zekai Serhan Derici, Ali Durubey Cevlik, Suleyman Ozkan Aksoy, Tufan Egeli, Nilay Boztas, Mucahit Ozbilgin, Sulen Sarıoglu, Tarkan Unek
doi: 10.5505/tjtes.2018.90382  Sayfa 0

37.
Torakal ve lomber vertebra kırıklarında enstrümentasyon ve posterior füzyon uygulanmış hastalarda maliyet ve hücre koruyucu sistemin etkinliği
Efficacy and cost-effectiveness of the cell saver system in instrumented posterior fusion with thoracic and lumbar vertebral fractures
Serdar Hakan Başaran, Alkan Bayrak, Emrah Sayit, Halil Nadir Öneş, Kadir Gözügöl, Cemal Kural
doi: 10.5505/tjtes.2018.77823  Sayfa 0

38.
Çocuklarda daha iyi travma yönetimi için ilk adım: Kuzey İzmir Travma Kayıt Sistemi'nin ilk sonuçları
First step to a better pediatric trauma management: The first results of Northern Izmir Trauma Registry System
Mustafa Onur Öztan, Murat Anıl, Ayşe Berna Anıl, Demet Yaldız, İlhan Uz, Ali Turgut, Işıl Köse, Kerim Acar, Turhan Sofuoğlu, Gökhan Akbulut
doi: 10.5505/tjtes.2018.82780  Sayfa 0

39.
Türkiye Hatay’daki Suriyeli Maksillofasial Travmalı Hastaların İnsidansı, Etyolojisi ve Örneği: 3 Yıllık Geriye Dönük Çalışma
Incidence, Etiology, and Patterns of Maxillofacial Traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 -Year Retrospective Study
Cengiz Arli, Mustafa Ozkan, Ali Karakus
doi: 10.5505/tjtes.2018.16243  Sayfa 0

40.
Yetişkinlerde akut apendisit için klinik skorlama sistemlerinin kullanılması yararlı mı?
Is it beneficial to use clinical scoring systems for acute appendicitis in adults?
Emin Kose, Mustafa Hasbahceci, Mehmet Can Aydin, Canberk Toy, Tuba Saydam, Ayhan Ozsoy, Servet Rustu Karahan
doi: 10.5505/tjtes.2018.22378  Sayfa 0

41.
Yoğun Bakımda Toraks Travmalı Olgularda Mortalite Prediktörleri; 10 Yıllık Sonuçlar
Predictors Of Mortality In Cases With Thoracic Trauma Admitted To The Intensive Care Unit: 10-Year Clinical Outcomes
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Ahmet Oğuzhan Küçük, İskender Aksoy, Davut Aydın, Fatma Ülger
doi: 10.5505/tjtes.2018.97345  Sayfa 0

42.
Synesmoz Yaralanmasının Eşlik Ettiği Lateral Malleol Kırıklarının ANK Çivisi ile Tedavisi: 10 yıllık Tedavi sonuçları.
The ANK Nail Treatment of the Lateral Malleolar Fractures With Syndesmosis Injury; Clinical Outcomes at 10 Years Follow up.
Sinan Kahraman, Hasan Hüseyin Ceylan, Mehmet Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara
doi: 10.5505/tjtes.2018.91679  Sayfa 0

43.
Majör yanıklı hastaların albümin düzeyinin anestezi yönetimi ile ilişkisi ve klinik gidişte etkinliği
The relationship of the albumin level to the anaesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns
Müge Çakırca, İsa Sözen, Gülsüm Tozlu Bindal, Mustafa Baydar, Ahmet Çınar Yastı
doi: 10.5505/tjtes.2018.71278  Sayfa 0

44.
Validity of bone scans to detect missed injury in major trauma patients
Maru Kim, Tae Hwa Hong, Hang Joo Cho
doi: 10.5505/tjtes.2018.55068  Sayfa 0

45.
Göz içi Arka Segment Yabancı Cisimlerinin Yönetiminde 23-gauge Transkonjonktival Vitrektomi
23-Gauge Transconjunctival Vitrectomy for Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies
Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
doi: 10.5505/tjtes.2018.44763  Sayfa 0

46.
Femur boyun kırıklarında osteosentez sonrası gelişen komplikasyonların tedavisinde total kalça protezi uygulamalarının sonuçları
Outcomes of salvage total hip arthroplasty after failed osteosynthesis for collum femoris fractures
Turgut Akgül, Fevzi Birişik, Gökhan Polat, Cengiz Şen, Önder Kılıçoğlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.55506  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
47.
Çekal ligasyon ve puncture yöntemi uygulanan ratlarda ertapenem etkinliğinin gösterilmesi
An evaluation of the effect of ertapenem in rats with sepsis created by cecal ligation and puncture
Başak Göl Serin, Şükran Köse, Osman Yılmaz, Mehmet Yıldırım, İlkay Akbulut, Süheyla Serin Senger, Gülgün Akkoçlu, Gülden Diniz, Süha Serin
doi: 10.5505/tjtes.2018.26050  Sayfa 0

48.
Ratlarda Künt Göğüs Travma Sonrası Oluşan Kalp Hasarı Üzerine Resveratrolün Tedavi Edici Etkisinin ve Endokan'ın İnflamasyonda Bir Biyobelirteç Olarak Potansiyel Rolünün Değerlendirilmesi
Assessment of the Therapeutic Effect of Resveratrol in Heart Failure Following Blunt Chest Trauma in Rats and the Potential Role of Endokan as a Biomarker of Inflammation
Aysun Caglar Torun, Serife Tutuncu
doi: 10.5505/tjtes.2018.77246  Sayfa 0

49.
Kafeik Asit Fenetil Ester Künt Pulmoner Kontüzyon Modelinde Pulmoner İnflmasyon ve Apoptozisi Nf-κβ Aktivasyonunu Azaltarak İyileştirir
Caffeic Acid Phenethyl Ester Ameliorates Pulmonary Inflammation and Apoptosis Reducing Nf-κβ Activation in Blunt Pulmonary Contusion Model
İhsan Karaboğa
doi: 10.5505/tjtes.2018.51694  Sayfa 0

50.
Dapagliflozin'in Sıçanlarda Deneysel Sepsis Modeli Üzerine Etkileri
Effects of Dapagliflozin on Experimental Sepsis Model in Rats
Zehra Betül Kıngır, Zarife Nigar Ozdemir-Kumral, Muhammet Emin Cam, Özlem Tuğçe Çilingir, Turgut Şekerler, Feriha Ercan, Ozlem Bingol-Ozakpınar, Derya Ozsavcı, Mesut Sancar, Betul Okuyan
doi: 10.5505/tjtes.2018.82826  Sayfa 0

51.
Role of Angiotensin converting enzyme as prognostic marker in thoracic trauma: a prospective observational study.
Suresh Kumar, Ajay Kumar Pal, Arvind Kumar Suman, Sanjeev Kumar, Ganesh Chandra Yadav, Mohd. Kaleem Ahmad
doi: 10.5505/tjtes.2018.14894  Sayfa 0

52.
Korozif Özefagus Yanıklarında Metilen Mavisinin Koruyucu ve Anti-inflamatuar Etkisi: Deneysel Çalışma
The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study
Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrıkulu, Fahriye Kılınç, Burak Bahadır, Murat Can, Furuzan Kokturk, Ayşe Kefeli
doi: 10.5505/tjtes.2018.58506  Sayfa 0

53.
Deneysel beyin travması oluşturulan ratlarda erken tanı için sellüler prion protein(PrPC)’nin değerlendirilmesi
Evaluation of rat major celluler prion protein (PrPC) for early diagnosis in experimental rat brain trauma model
Alev Kural, Sebnem Tekin Neijmann, aysun toker, Halil doğan, Nurten Sever, Sezgin Sarıkaya
doi: 10.5505/tjtes.2018.46923  Sayfa 0

54.
yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda arteriyel oksijen basıncı ile mortalite arasındaki ilişki
Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support
Ayhan Kaydu, Günseli Orhun, Nahit Çakar
doi: 10.5505/tjtes.2018.51430  Sayfa 0

55.
Effect of curcumin on lung injury induced by skeletal muscle ischemia/reperfusion in rats
Hamed Ashrafzadeh Takhtfooladi, Mohammad Ashrafzadeh Takhtfooladi
doi: 10.5505/tjtes.2018.83616  Sayfa 0

56.
Ratlarda alfa tokoferolün akut pankreatit üzerine etkileri
The effects of alpha tocopherol on acute pancreatitis in rats
Halit Ozgul, Cihad Tatar, Bahri Ozer, Husnu Aydin, Soner Sari, Songul Peltek Ozer
doi: 10.5505/tjtes.2018.30413  Sayfa 0

57.
Sıçan modelinde ezilme tipi yaralanma sonrasında gelişen tendon yapışıklıklarının önlenmesinde Hyalobarrier Gel ve Seprafilm'in etkinliği
Effects of Hyalobarrier Gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush type injury in a rat model
Emel Yurdakul Sıkar, Hasan Ediz Sıkar, Hüsamettin Top, Ahmet Cemal Aygıt
doi: 10.5505/tjtes.2018.54007  Sayfa 0

58.
Akut Mezenter İskemi Tanısında Heparin Bağlayıcı Proteinin (HBP) Rolü
Role of Heparin Binding Protein (HBP) in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia
Sedat Koçak, Tarık Acar, Birsen Ertekin, Merve Güven, Zerrin Defne Dündar
doi: 10.5505/tjtes.2018.49139  Sayfa 0

59.
The Therapeutic Effects of Thalidomide and Etanercept on Septic Rats Exposed to Lipopolysaccharide
Talidomid ve Etanersept'in Lipopolisakkarite Maruz Bırakılan Septik Sıçanlarda Terapötik Etkileri
Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
doi: 10.5505/tjtes.2018.68473  Sayfa 0

60.
Effects of repetitive local injections of human amniotic fluid on the healing of zygomatic arch osteotomies in adult rabbits
Şebnem Turan, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
doi: 10.5505/tjtes.2015.56588  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
61.
İntraorbital Metalik Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Çıkartılması: Teknik Note
Endoscopic Endonasal Removal of Intraorbital Metallic Foreign Body: Thechnical Note
Emin Cagil, Ali Erdem Yildirim, Ibrahim Ekici, Evin Singar, Osman Arikan Nacar, Ahmet Deniz Belen
doi: 10.5505/tjtes.2016.34045  Sayfa 0

62.
Nadir Görülen Bir Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Olgusu: Kolonik Endometriozis
A Rare Case of Acute Mechanical Intestinal Obstruction: Colonic Endometriosis
Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener, Yasemin Dölek
doi: 10.5505/tjtes.2018.62705  Sayfa 0

63.
A Rare Case of Fatal Venous and Cerebral Air Embolism
Semih Petekkaya, Osman Celbis, Bedirhan Sezer Oner, Omer Turhan, Zeynep Yener
doi: 10.5505/tjtes.2018.58201  Sayfa 0

64.
A successful case of surgical intervention for traumatic globe luxation in a child: From light perception to full visual acuity
Alireza Zandi, Mohsen Pourazizi, Pouriya Radmanesh, Mohammad-hasan Alemzadeh-ansari
doi: 10.5505/tjtes.2018.50240  Sayfa 0

65.
Penetran keratoplasti varlığında travmatik skleral rüptür gelişen ilk olgu
First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty
Ceyhun Arıcı, Samira Hagverdiyeva, Burak Mergen, Mehmet Serhat Mangan, Osman Şevki Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2018.55014  Sayfa 0

66.
Ateşli silah yaralanması nedeniyle birden fazla abdominal cerrahi operasyon geçiren bir hastada rastlantısal olarak bulunan heterotopik mezenterik ve omental ossifikasyon
Heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a patient with multiple abdominal surgical operations because of gunshot injury
Süleyman Utku Çelik, Rahman Şenocak, Oğuz Hançerlioğulları
doi: 10.5505/tjtes.2018.44014  Sayfa 0

67.
Yıldırım çarpması kaynaklı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu
Lightning strike-induced acute lung injury: A case report
Melahat Uzel Şener, Ali Demir, Alp Şener
doi: 10.5505/tjtes.2018.41861  Sayfa 0

68.
Prehospital Emergency Thoracotomy Performed by Helicopter Emergency Medical Service Team—A Case Report.
Tomasz Darocha, Sylweriusz Kosinski, Wojciech Serednicki, Tomasz Derkowski, Pawel Podsiadlo, Jan Szpor, Tomasz Sanak, Robert Galazkowski
doi: 10.5505/tjtes.2018.50284  Sayfa 0

69.
Small Bowel Prolapse From Anus; Atypical Presentation of Rectal Perforation
Small Bowel Prolapse From Anus; Atypical Presentation of Rectal Perforation
Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş
doi: 10.5505/tjtes.2018.40149  Sayfa 0

70.
Omurgaya saplanan çelik çubuk: Vaka Takdimi ve Literatür Taraması
Steel Rod Impalement Injuries Involving the Spine: Case Reports and Literature Review
Can Sarica, Seyho Cem Yucetas, Necati Ucler, Sadi Balli, Kasim Turgut, Leyla Topcu Sarica, Suleyman Kilinc
doi: 10.5505/tjtes.2018.83727  Sayfa 0

71.
Strangüle İnguinal Herniye Eşlik Eden Paratestiküler Leiomyosarkom
Strangulated Inguinal Hernia Accompanied With Paratesticular Leiomyosarcoma
Birol Ağca, Yalın İşcan, Timuçin Aydın, Aytaç Şahin, Kemal Memişoğlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.68709  Sayfa 0

72.
Unilateral ischaemic retinopathy and bilateral subdural haemorrhage in an infant with non-accidental injury: An ophthalmological approach.
Chye Li Ee, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah, Amir Samsudin, Nurliza Khaliddin
doi: 10.5505/tjtes.2018.57059  Sayfa 0

73.
Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: nadir bir vaka
Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: a rare case
Abdulcabbar Kartal, ERAY ATLI, GURCAN VURAL, murat ferhat ferhatoglu, ALI ILKER FILIZ
doi: 10.5505/tjtes.2018.42273  Sayfa 0

74.
Bronş ve Aortun Müşterek Yaralanmasının Başarılı Tedavisi
Successful Treatment Of A Combined Bronchial And Aortic Trauma
Murat Saricam, Berker Ozkan, Alper Toker
doi: 10.5505/tjtes.2018.23429  Sayfa 0

75.
Hava yastığı kapağı çarpması: mandibula defektinin nadir görülen bir sebebi
Airbag cover crash: a rarely seen reason of mandible defect
Ersin Aksam, Erhan Sonmez, Onder Karaaslan, Mustafa Durgun
doi: 10.5505/tjtes.2018.50494  Sayfa 0

76.
Travmalı hastada akut batın ve hipovolemik şok yapan gastrointestinal stromal tümör
Gastrointestinal Stromal Tumour Leading to Acute Abdomen and Hypovolemic Shock in a Trauma Patient
Aylin Hande Gökçe
doi: 10.5505/tjtes.2018.35005  Sayfa 0

77.
Duodenal kaçağın iyileştirilmesi: iki yönlü vakum yardımlı kapama
Improvement of a duodenal leak: two-way vacuum-assisted closure
Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Semih Hot, Dursun Özgür Karakaş
doi: 10.5505/tjtes.2018.22934  Sayfa 0

78.
Yeni izolasyon tekniği ile enteroatmosferik fistülün yönetimi
Management of enteroatmospheric fistula thanks to new isolation technique
Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltas, Fazıl Sağlam, Burak Güney
doi: 10.5505/tjtes.2018.45267  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
79.
Omurilik yaralanmalarına kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkileri üzerine deliller
Implication of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on spinal cord injury
Ömer Akyol, Mehmet Akif Güleç, Sümeyya Akyol
doi: 10.5505/tjtes.2016.78235  Sayfa 0
Makale Özeti

80.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Alpaslan Sahin, Mustafa Rasid Toksoz, Kemal Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2016.35916  Sayfa 0
Makale Özeti

81.
Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik
Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique
Medeni Volkan Kıyak, Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Ayşin Yeşilada, Semra Hacıkerim, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2016.68540  Sayfa 0
Makale Özeti

DERLEME
82.
Yoğun Bakımda Yazılım Kullanımı
Use of a software in the ICU
Emin Yalçın İnel, Mois Bahar
doi: 10.14744/tjtes.2019.28282  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale