Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
"Median Arcuate Ligament Sendromu"nda adım adım teknik detaylarıyla beraber güvenli laparoskopik yaklaşımın ilkeleri
"Step-by-Step" principles of safe laparoscopic approach with technical details in "Median Arcuate Ligament Syndrome"
Selçuk Gülmez
doi: 10.14744/tjtes.2019.61559  Sayfa 0

2.
Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları
Intraperitoneal and retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness
Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
doi: 10.14744/tjtes.2019.43436  Sayfa 0

3.
Pediatrik Acile Başvuran Yüz Bölgesindeki Laserasyonların Tanımlayıcı İncelenmesi
A Descriptive Study of Facial Lacerations Presenting to Pediatric Emergency in Turkey
Abbas Albayati, Burak Ozkan, Atilla Eyuboglu, Cagri A Uysal, Nilgun M Ertas
doi: 10.14744/tjtes.2020.57879  Sayfa 0

4.
Abdominal aort anevrizması tarama programı: Türkiye'den bir pilot çalışma
Abdominal aortic aneurysm screening: a pilot study in Turkey
Mehmet Ali Koç, Omer Arda Cetinkaya, Evren Üstüner, A. Gülsen Ceyhun Peker, MEHMET UNGAN, Uğur Bengisun
doi: 10.14744/tjtes.2020.89342  Sayfa 0

5.
Gebelikte akut apandisit
Acute appendicitis in pregnancy
Yusuf Yavuz, Mustafa Sentürk, Tufan Gümüş, Mehmet Patmano
doi: 10.14744/tjtes.2020.22792  Sayfa 0

6.
Tavşan yara modelinde RT-PCR yöntemi ile seri olarak ölçülen Plazma ve Doku fibronektin EIIIB splice değerlerinin ölçümleri
Assessment of plasma and tissue fibronectin EIIIB splice variant expressions measured serially with RT-PCR in a wound model of rabbits
Nese KURT OZKAYA, UMUT ZEREYAK, Kubra Acikalin Coskun, Yusuf TUTAR, sarper yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.25260  Sayfa 0

7.
Suisid girişiminin neden olduğu metformin-ilişkili laktik asidozda sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: İki olgu sunumu
Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: Report of two cases
Bahattin Tuncali, Ayse Gul Temizkan Kirkayak, Pinar Zeyneloglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.27367  Sayfa 0

8.
Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis. Report of two cases and literature review.
Milan Dragoslav Radojkovic, MIrjana Radisavljevic, Danijela Radojkovic, Sasha Tasic, Milica Nestorovic, Goran Stevanovic
doi: 10.14744/tjtes.2020.84333  Sayfa 0

9.
Anorektal Apsede Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
Evaluation of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio in Anorectal Abscess
Çağrı Akalın
doi: 10.14744/tjtes.2020.04501  Sayfa 0

10.
Torakolomber yaralanma sınıflaması ve ciddiyet skoru 4 (TLICS = 4) olan torakolomber vertebra kırıklarının yönetimi: cerrahi mi, konservatif tedavi mi?
Management of thoracolumbar injury classification and severity score of 4 (TLICS=4) thoracolumbar vertebra fractures: surgery versus conservative treatment
evren karaali, Osman Ciloglu, altuğ duramaz, Aslihan Kusvuran Ozkan, Timur Ekiz
doi: 10.14744/tjtes.2020.30524  Sayfa 0

11.
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis of Clavicular Midshaft Fractures under Insertion guide
Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe
doi: 10.14744/tjtes.2020.94728  Sayfa 0

12.
Reverse sural flep: Ayak anterolateralindeki araba lastiği yaralanmalarında klinik tecrübemiz
Reverse Sural Flap: Our Clinical Experience with Car Tire Injuries in the Anterolateral Aspect of the Foot
Abdulkadir Sarı, Ismail Bülent Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2020.92589  Sayfa 0

13.
Sıçan Arka Uzuv Kas Modelinde İskemi/Reperfüzyon Hasarına Yönelik Likopenin Koruyucu Etkisi
The Protective Effect of Lycopene on Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Hind Limb Muscle Model
Mehmet Kirişçi, Bülent Güneri, Muhammed Seyithanoğlu, ÜLKÜ KAZANCI, Adem Doğaner, Hakan Güneş
doi: 10.14744/tjtes.2020.81456  Sayfa 0

14.
Gezici dalak torsiyonuna bağlı oluşan akut karın; nadir bir klinik prezentasyon
Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen; a rare clinical presentation
Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.00734  Sayfa 0

15.
Gebelikte akut apandisit: 50 vaka serisi, maternal ve neonatal sonuçları.
Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes.
Nefise Tanrıdan Okcu, ilknur Banlı Cesur, Oktay İrkörücü
doi: 10.14744/tjtes.2020.24747  Sayfa 0

16.
Hepsi bir arada: Çoklu koroner stent, stent trombozu öyküsü, pankreatik karsinoma, postoperatif kanama, trombositoz
All in one: Multiple coronary stent, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding, thrombocytosis
aslı demir, seda ilhan, EDA BALCI, Oğuzhan Pinar, ayşegül özgök
doi: 10.14744/tjtes.2020.81624  Sayfa 0

17.
Saha Hastanesinde Kan Transfüzyonu Uygulanan Hastalarda Yaralanma Şiddeti ve Anatomik Lokalizasyonunun Analizi
Analysis of Anatomical Localization and Severity of Injury in Patients with Blood Transfusion in Urban Terrain Hospital
Sami Eksert, Aytekin Ünlü, Fevzi Nuri Aydin, Murtaza Kaya, Mehmet Burak Aşik, Ali Kantemir, Muharrem Öztaş, Kenan Keklikci, Ender Sir
doi: 10.14744/tjtes.2020.94789  Sayfa 0

18.
Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries.
Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk
doi: 10.14744/tjtes.2020.35737  Sayfa 0

19.
Akut batının hiç görülmemiş sebebi: Umbilikal pilonidal sinüs apsesinin batın içine perforasyonu
Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess
Barış Mantoğlu, Guven Erdogrul, Alper Koçbıyık
doi: 10.14744/tjtes.2020.24374  Sayfa 0

20.
Türkiye’deki iki farklı hastanenin toraks travmalı politravma olgularındaki verilerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of two different Turkish hospitals reports on polytrauma patients with thoracic trauma
Sadık Yaldız, CUMHUR TULAY, Demet Yaldız, cenk balta
doi: 10.14744/tjtes.2020.80195  Sayfa 0

21.
Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu
Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient
ENES SARI, barış polat, Deniz Aydın, Mehmet Yalçınozan, kaan erler
doi: 10.14744/tjtes.2020.59056  Sayfa 0

22.
Bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon: İki farklı olgu sunumu ve literatür taraması
Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature
Hüseyin Fatih Sevinç
doi: 10.14744/tjtes.2020.66821  Sayfa 0

23.
Blast Yaralanması Hastalarında Kulak Zarı Perforasyonunun İç Kulağı Koruyucu Etkisi Var mıdır?
Does Tympanic Membrane Perforation Have a Protective Affect on the Inner Ear in Blast-Injured Patients?
Hamdi Taşlı, Mert Cemal Gökgöz, Volkan Kenan Çoban, Zaur Nagiyev, Ömer Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.87639  Sayfa 0

24.
Algan Hemostatik Ajanın Sıçan Kuyruk Kanama Modelinde Kanama Zamanı Üzerine Etkisi
Effect of Algan Hemostatic Agent on Bleeding Time in a Rat Tail Hemorrhage Model
Ozgun Gedar Totuk, Şevket Ergun Güzel, Hüsamettin Ekici, ALI KUMANDAS, Selda Emre Aydıngöz, Enis Cagatay Yilmaz, Taylan Kırdan, Ahmet Midi
doi: 10.14744/tjtes.2020.50384  Sayfa 0

25.
Avülsiyon Yaralanmalarında Fondaparinuks ve Dabigatranın Etkileri, Deneysel Bir Çalışma
Effects of Dabigatran and Fondaparinux on Degloving Injuries, An Experimental Study
Alper Ural, Fatma Bilgen, Duygun Altıntaş Aykan, Abdulkadir Yasir Bahar, Mehmet Bekerecioglu, Dilan Altıntaş Ural
doi: 10.14744/tjtes.2020.26678  Sayfa 0

26.
Poliüretan membranın intraabdominal adezyonlar ve septik kolon anastomuzu üzerine etkileri
Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions
Gökhan Yılmaz, Yaşar Özdenkaya, Oguzhan Karatepe, YUSUF TANRIKULU, Gülçin Kamalı, Orhan YALÇIN
doi: 10.14744/tjtes.2020.41624  Sayfa 0

27.
Künt göğüs travması hastalarında Tp-e aralığı, Tp-e / QT oranı ve Tp-e / QTc oranının değerlendirilmesi
Evaluation of Tp-e interval, Tp-e / QT ratio and Tp-e / QTc ratio in blunt chest trauma patients
İbrahim Çaltekin, Şiho Hidayet
doi: 10.14744/tjtes.2020.45642  Sayfa 0

28.
Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok; Olgu Sunumu
Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report
YILMAZ GÜLER, Hasan Çalış, Serkan Şengül, Özkan Özen, Zülfikar Karabulut
doi: 10.14744/tjtes.2020.07045  Sayfa 0

29.
Koreziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu
Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: Case report
Hıdır Esme, Hasan Doğan
doi: 10.14744/tjtes.2020.21805  Sayfa 0

30.
Misdiagnosis of appendiceal abscess with intestinal malrotation: A case report
Zhi-bin Zhang, Tao Yang
doi: 10.14744/tjtes.2020.92836  Sayfa 0

31.
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu ile Kalp Yetmezlikli ve Sınırda Ejeksiyon Fraksiyonu ile Kalp Yetmezlikli Yaşlı Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrası Perioperatif Sonuçlar
Perioperative Outcomes Following Hip Fracture Surgery in Elderly Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Heart Failure with Mid-range Ejection Fraction
Ahmet Emrah Açan, BÜLENT Özlek, Cem Yalın Kılınç, Murat Biteker, Nevres Hurriyet Aydogan
doi: 10.14744/tjtes.2020.23946  Sayfa 0

32.
Paintball Oyunu Sonrası Gelişen; Travma Sonrası Süperfisyal Temporal Arter Psödoanevrizması
Postraumatic Pseudoanevrizm of the Superficeal Temporal Artery; After Paintball Game
Ismail Kakillioğlu, Ali Fuat Tekin, Ömer Faruk Ünal, Afife Uğuz
doi: 10.14744/tjtes.2020.64947  Sayfa 0

33.
İyatrojenik Üreter Yaralanmasına Bağlı Böbrek Ototransplantasyonu: Olgu sunumu
Renal Autotransplantation due to Iatrogenic Ureter Injury: A case report
Şahin Kaymak, Mustafa Tahir Özer, Sezai Demirbas, Engin Kaya, Orhan Kozak
doi: 10.14744/tjtes.2020.80606  Sayfa 0

34.
Results of Operative Treatment of Peritrochanteric Osteoporotic Fractures with Proximal Femur Locking Compression Plate. A consecutive study.
Sulaiman Sath, Adil Bashir, IFTIKHAR WANI
doi: 10.14744/tjtes.2020.37657  Sayfa 0

35.
Spontan rüptüre direktinguinal herni ve intestinal mezenter ayrışması: Olgu sunumu
Spontaneus direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report
ÖZKAN GÖRGÜLÜ, mehmet nuri koşar
doi: 10.14744/tjtes.2020.02435  Sayfa 0

36.
Adölasanlarda Deplase Tillaux-Chaput Kırıkların Mini Açık Cerrahi İle Yönetimi
Surgical Management of Displaced Adolescent Tillaux Fractures with The Mini Open Technique
Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin
doi: 10.14744/tjtes.2020.44609  Sayfa 0

37.
Yanık Staz Zonu Üzerine Sildenafil ve N-Asetilsisteinin Etkisi
The Effect of Sildenafil and N- Acetylcysteine the Zone of Stasis in Burns
Meriç Emre Bostancı, Ceylan Hepokur, Erol Kisli
doi: 10.14744/tjtes.2020.25679  Sayfa 0

38.
Peritonitli Ortamda Klorhexidin Glukonat Emdirilmiş Kompres ve Metronidazol Emdirilmiş Kompres Kullanımının Barsak Anastomozu Üzerine Etkileri
The Effect of Sponges Soaked with Chlorhexidine Gluconate and Mteronidasole on Safety of Colonic Anastomosis in an Experimental Model of Peritonitis
Ali Aksu, Mehmet Buğra Bozan, Nizamettin Kutluer, Burhan Hakan Kanat, Yavuz Selim İlhan, Ahmet Türkoğlu, Adile Ferda Dağlı, Nevin Ilhan, Ayşe Azak Bozan, Nurullah Aksoy
doi: 10.14744/tjtes.2020.46682  Sayfa 0

39.
Acil Serviste Akut Apandisit ile Renal Kolik Ayırıcı Tanısında Hemogram Parametrelerinin Etkinliği
The Efficacy of Hemogram Parameters in the Differential Diagnosis of Renal Colic and Acute Appendicitis in the Emergency Department
Ahmet Sönmez, Akkan Avci, Gökben Sönmez, Muge Gulen, Selen Acehan, Begüm Şeyda Avci, Adnan Kuvvetli, Salim Satar
doi: 10.14744/tjtes.2020.69091  Sayfa 0

40.
Multiple safra yolu travması olan hastaların tedavisinde portoenterostominin yeri. Vaka serisi ve literatürün gözden geçirilmesi.
The role of portoenterostomy in the treatment of patients with multiple bile duct trauma. Case series and review of the literature.
Osman Nuri Dilek, Feyyaz Güngör, Halis Bağ, Turan Acar, Arif Atay
doi: 10.14744/tjtes.2020.64859  Sayfa 0

41.
Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach?
Gennaro Perrone, Mario Giuffrida, Antonio Tarasconi, Elena Bonati, Fausto Catena
doi: 10.14744/tjtes.2020.07280  Sayfa 0

42.
Unusual airway obstruction due to thoracic duct injury after whiplash injury
Dae Sung Ma, Sung Wook Chang, Dong Hun Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.08055  Sayfa 0

43.
Akut El, El Bileği ya da ÖnkolYaralanmalarındaYaralanmanın Ciddiyeti ile Özürlülük Oranları ve İşe Geri Dönüş Zamanı Arasındaki İlişki
Associations Between Initial Injury Severity in Acute Hand, Wrist or Forearm Injuries and Disability Ratings and Time to Return to Work
sercan çapkın, Ali cavit, Kutay Yılmaz, ERALP ERDOĞAN, Tufan Kaleli&775;
doi: 10.14744/tjtes.2019.40524  Sayfa 0

44.
İki yaşından küçük çocuklarda PECARN kafa kravması klinik karar kurallarına uyum
Compliance with PECARN head injury decision rules in children under two years old
Aydin Gerilmez, Arif Tarkan Calısaneller
doi: 10.14744/tjtes.2019.36902  Sayfa 0

45.
Anstabil servikal yaralanmalarda Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
Computed Tomography vs. Magnetic Resonance Imaging in Unstable Cervical Spine Injuries
Meltem Songur Kodik, Cenk Eraslan, Omer Kitis, Yusuf Ali Altunci, Huseyin Biceroglu, Ali Akay
doi: 10.14744/tjtes.2019.35813  Sayfa 0

46.
Modifiye Stoppa Yaklaşımı ile Opere Edilen Asetabulum Kırıklarında Farklı Anestezi Tekniklerinin İntraoperatif Kan Kaybı Üzerine Etkisi
Effects of Different Anesthesia Techniques on Intraoperative Blood Loss in Acetabular Fractures undergoing the Modified Stoppa Approach
Ahmet Emrah Acan, cem yalin kilinc, Emre Gultac, Başak Altıparmak, ali ihsan uysal, Nevres Hurriyet Aydogan
doi: 10.14744/tjtes.2019.09294  Sayfa 0

47.
Laparaskopik apendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında intrakorporial sütüre karşı hem-o-lok clips: Randomize prospektif çalışma
Hem-o-lok clips versus ıntracorporeal knotting for closure of the appendix stump in laparoscopic appendectomy: Prospective randomized study
Orhan Ureyen, Sedat Tan, Emrah Dadalı, Mehmet Yıldırım, Enver İlhan
doi: 10.14744/tjtes.2019.02248  Sayfa 0

48.
Ratlarda sinir transeksiyon modelinde siyatik sinirin acil ve gecikmeli primer onarımı
Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transection model in rats
Azmi Tufan, FEYZA KARAGOZ GUZEY, burak eren, Abdurrahim Taş, Cihan Isler, Asli Kahraman Akkalp, ilker Gulec, Vildan Ayşe Yayla, Murat Cabalar
doi: 10.14744/tjtes.2019.48579  Sayfa 0

49.
Deneysel Alkali Koroziv Ösefageal ve Mide Yanıklarında Hyperium Perforatum'un (Sarı Kantaron) İyileştirici Etkisi
The Healing Effect Of Hyperium Perforatum (St. John’s Wort) On Experimental Alcaline Corrosive Eosephageal And Stomach Burns
Erkan Güvenç, Selahattin Kiyan, yigit uyanikgil, Emel Oyku CETIN, fatih karabey, Turker Cavusoglu, burak gökçe
doi: 10.14744/tjtes.2019.93428  Sayfa 0

50.
Distal tibial epifizyolizin cerrahi tedavisinde travma mekanizması, kırık paterni ve fiksasyon tekniğinin klinik sonuçlar ve epifiz büyümesinin durması üzerine etkisi
The role of trauma mechanism, fracture pattern and fixation technique on clinical outcomes and epiphyseal growth arrest in the surgical treatment of distal tibial epiphysiolysis
Furkan Çağlayan Aslantaş, Mustafa Yalın, Mehmet Hakan İlter, Alkan Bayrak, Erdem Edipoğlu, Bulent Tanrıverdi, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili
doi: 10.14744/tjtes.2019.27354  Sayfa 0

51.
Akut spinal epidural hematom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Acute spinal epidural hematoma: A case report and review of the literature
Ezgi Akar, Ahmet Öğrenci, Orkun Koban, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak
doi: 10.14744/tjtes.2019.60956  Sayfa 0

52.
Anevrizmal subaraknoid kanama geçiren hastalarda tedavi süresince gelişen hemodinamik değişikliklerin kliniğe etkilerinin araştırılması
An investigation on the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Nihan Yaman Mammadov, Achmet Ali, Orkhan Mammadov, Ararso Kedir Jima, Günseli Orhun, Ibrahim Ozkan Akinci
doi: 10.14744/tjtes.2020.24412  Sayfa 0

53.
Lazer flare fotometri ile korneal yabancı cisim sonrası kan-aköz bariyerinde bozulmanın gösterilmesi
Blood-aqueous barrier deterioration following retained metallic corneal foreign body: A laser flare photometric study
Ismail Umut Onur, Sibel Zirtiloglu, Ozan Sonbahar, Ercan Çavuşoğlu, Ulviye Yiğit
doi: 10.14744/tjtes.2019.88560  Sayfa 0

54.
Akut Apandisit Tanısında Tiyol/Disülfit Homeostazının Modifiye Alvarado ve RIPASA Skorları ile Karşılaştırılması
Comparison of Thiol/Disulphide Homeostasis with Modified Alvarado and RIPASA Scores in the Diagnosis of Acute Appendicitis
Servan Gökhan, İsmail Erkan Aydın, Gül Pamukçu Günaydın, Çağdaş Yıldırım, Fatih Tanrıverdi, Selahattin Gürü, Fatih Ahmet Kahraman, Ozcan Erel
doi: 10.14744/tjtes.2019.65118  Sayfa 0

55.
Rat Ekstremite Modelinde İskemi Reperfüzyon Üzerine Sugammadeks'in Etkisi
Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model
Ali Alagöz, Semih Küçükgüçlü, Nilay Boztaş, Volkan Hancı, Esin Yuluğ, Ali Rıza Şişman
doi: 10.14744/tjtes.2019.12524  Sayfa 0

56.
Ratlarda Asetik Asitle İndüklenen Kolit Üzerine Sarımsak Yağının Etkileri
Effects of garlic oil (Allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats
YUSUF TANRIKULU, Ceren Şen Tanrıkulu, fahriye kılınç, Murat Can, Fürüzan Köktürk
doi: 10.14744/tjtes.2019.01284  Sayfa 0

57.
Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion
Wu Seong Kang, Young Goun Jo, Yun Chul Park
doi: 10.14744/tjtes.2019.04343  Sayfa 0

58.
Hafif travmatik beyin hasarında duyarlılık ağırlıklı görüntüleme ne kadar önemli?
How important is susceptibility weighted imaging in mild traumatic brain injury?
Tugba Eldes, Fatma Beyazal Celiker, Ozlem Bilir, Gokhan ersunan, Ozcan Yavasi, Arzu Turan, Ugur Toprak
doi: 10.14744/tjtes.2019.35485  Sayfa 0

59.
In intra-articular distal humeral fractures: can combined medial-lateral approach gain better outcomes than olecranon osteotomy?
Libiao Wei, Haitao Xu, Zhiquan An
doi: 10.14744/tjtes.2019.69486  Sayfa 0

60.
Preoperatif Nötrofil-Lenfosit Oranı Pertrokanterik Kırık Nedeniyle Proksimal Femoral Çivi Planlanan Ortogeriatrik Popülasyon İçin Postoperatif Mortaliteyi Belirlemede Kullanılabilecek Preoperatif Bir Değer Midir?
Is The Preoperative Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio A Predictive Value For Postoperative Mortality In Orthogeriatric Patients Who Underwent Proximal Femoral Nail Surgery For Pertrochanteric Fractures?
Emre Anıl Özbek, Tacettin Ayanoğlu, Hacı Ali Olçar, eyyüp serdar yalvaç
doi: 10.14744/tjtes.2020.57375  Sayfa 0

61.
Professional practice assessment for minor head injury management in emergency department and clinical impact of a simulation-based training: interventional study (before/after)
Pierre Vandingenen, Anthony Chauvin, Nicolas Javaud, Daniel Aiham Ghazali
doi: 10.14744/tjtes.2020.91589  Sayfa 0

62.
Künt toraks travması sonucu izole kot fraktürü gelişen hastalarda analjezik tedavi ve solunum fizyoterapisinin komplikasyonlara etkisi
The effects of analgesic treatment and chest physiotherapy on the complications of the patients with rib fractures resulting from blunt chest trauma
Timuçin Alar, İsmail Ertuğrul Gedik, Murat Kara
doi: 10.14744/tjtes.2019.26356  Sayfa 0

63.
İki darbe modelinde spesifik ve non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve n-asetilsisteinin oksidatif stres ve uzak organ hasarına etkisi
The effects of specıfıc and non-specıfıc phosphodıesterase ınhıbıtors and n-acetylcysteıne on oxıdatıve stress and remote organ ınjury ın two hıt trauma model
Özdemir Özer, Uğur Topal, METIN SEN
doi: 10.14744/tjtes.2019.00570  Sayfa 0

64.
Apendektomi yapılan Gebe ve Gebe olmayan Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Demographic and Clinical Features of Pregnant and Non-pregnant Patients Undergoing Appendectomy
Cemalettin Koc, Sami Akbulut, Ebru Inci Coskun, Baris Sarici, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.12544  Sayfa 0

65.
A1 ve A2 tipi femur intertrokanterik kırıklarında kayan kalça vidası ve proksimal femur çivisi-antirotasyon ile tespit sonrası hastaların fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of functional outcomes in patients fixed with dynamic hip screw and proximal femur nail-anti-rotation in A1 and A2 type intertrochanteric femur fractures
Hüseyin Fatih Sevinç, Meric Cirpar, Ibrahim Deniz Canbeyli, Bülent Dağlar, Birhan Oktas, Serhat Durusoy
doi: 10.14744/tjtes.2020.39888  Sayfa 0

66.
Travmatik Beyin Hasarında Dekompresif Kraniektomi: Transkranial Doppler Ultrasonografi yol gösterici olabilir mi?
DECOMPRESSİVE CRANİECTOMY In TRAUMATİC BRAİN INJURY: TRANSCRANİAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY USED AS A GUİDE
Ramazan Sarı, Fatih Han Bolukbasi, eylem burcu kahraman özlü, Nejat Isik, MELEK GÜRA ÇELIK, İlhan Elmacı
doi: 10.14744/tjtes.2020.04640  Sayfa 0

67.
Akut apandisitli çocuklarda serum pentraksin 3 düzeyinin tanısal değeri
Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis
Levent Duman, Özkan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Seda Çelik, Adnan Karaibrahimoğlu, Mustafa Çağrı Savaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.23258  Sayfa 0

68.
Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats?
Meltem Demir, KADER KÖSE, Cevat YAZICI, Erdoğan Mütevelli Sözüer
doi: 10.14744/tjtes.2019.79002  Sayfa 0

69.
Malign mide çıkış obstrüksiyonu nedeniyle palyatif gastrojejunostomi uygulanan hastalarda mide bölücü cerrahinin mide boşalmasına etkisi
Efficacy of stomach-partitioning on gastric emptying in patients undergoing palliative gastrojejunostomy for malign gastric outlet obstruction
Reyyan YILDIRIM, Bahar CANDAS, Arif Arif USTA, Serdar TURKYILMAZ, Adnan CALIK, Ali GUNER
doi: 10.14744/tjtes.2020.14668  Sayfa 0

70.
Yanıklı Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Sonuçları
Factors Affecting The Mortality At Patients With Burns: Single Centre Results
AYETULLAH TEMİZ, AYŞE ALBAYRAK, Rıfat Peksöz, Esra Dışcı, Ercan Korkut, YAVUZ ALBAYRAK
doi: 10.14744/tjtes.2020.37862  Sayfa 0

71.
Hemorrhagic Adrenal Myelolipoma after Trauma to Left Adrenal Gland: A Case Report
Tse-Hao Chen, pei fang lai, Yung-hsiang Hsu
doi: 10.14744/tjtes.2019.UTD-99457  Sayfa 0

72.
Ayak bileği kırıklarına eşlik eden çıkıkların yaralanma mekanizmaları ve fonksiyonel sonuçlarındaki farklılıkların incelenmesi
Injury mechanisms of ankle fractures with dislocation and analysis of differences on functional outcome
Yüksel Uğur Yaradilmis, Caner Öğük, mustafa caner okkaoglu, Ahmet Ateş, İsmail Demirkale, Murat Altay
doi: 10.14744/tjtes.2020.57034  Sayfa 0

73.
Pediyatrik Kafa Travmaları: Farklı Bir Bakış Açısı
Pediatric Head Traumas: A Different perspective
Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.24287  Sayfa 0

74.
Penetrating Cardiac Trauma In Stab Wounds: A Study Of Diagnostic Accuracy Of The Cardiac Area
Jorge Hernan Montenegro Muñoz, Oscar Dussan, Francisco Ruiz, Andres M Rubiano, Juan C. Puyana
doi: 10.14744/tjtes.2020.70503  Sayfa 0

75.
Akut Batın Cerrahisi Geçiren Hastalarda, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit- Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Mortalite İle İlişkisi
Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery
Şükran merve Çolakoğlu, Döndü Genç Moralar, Busra Tok Cekmecelioglu, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/tjtes.2020.81783  Sayfa 0

76.
Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu
Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report
Abdullah Algın, Mehmet Özgür Erdogan, mehmet sariaydin, Korkut Bozan, Serdar özdemir, Ibrahim İnan
doi: 10.14744/tjtes.2019.94694  Sayfa 0

77.
The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran
Zahra Ghodsi, Soheil Saadat, Abdolrazagh Barzegar, Farshid Alaeddini, Vafa Rahimi-Movaghar, Mohammadreza Zafarghandi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali AkbariSari, Payman Salamati
doi: 10.14744/tjtes.2019.34903  Sayfa 0

78.
Curcumin'in PDGF ekspresyonu ve NF-kappa B üzerindeki etkisi: TNBS kolit modeli
The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS induced colitis
Yuksel Altinel, Senay Yalcin, Gulcin Ercan, Erkan Yavuz, Candas Ercetin, Osman Bilgin Gülcicek, Atilla Çelik, Guven Ozkaya, Hafize Uzun
doi: 10.14744/tjtes.2019.45570  Sayfa 0

79.
Çocuklarda özofagus atrezisi kaçaklarına farklı bir yaklaşım
A different approach to leakage of esophageal atresia in children
Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Bahattın Aydogdu
doi: 10.14744/tjtes.2020.17745  Sayfa 0

80.
Adalimumab’ın Tavşanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Oluşan Serebral Vazospasm Üzerine İyileştirici Etkileri
Ameliorating Effects of Adalimumab on Rabbits with Experimental Cerebral Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage
Gökhan Toğuşlu, Mehmet Fatih Erdi, DENSEL ARAÇ, Fatih Keskin, Ibrahim KILINC, Gokhan Cuce
doi: 10.14744/tjtes.2019.52504  Sayfa 0

81.
Travmatik beyin hasarında mortaliteyi tahmin etmede APACHE II mi INCNS mi ?: Retrosepektif kohort çalışma
APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study
Güven Gürsoy, Canan Gürsoy, Yağmur Kuşcu, Semra Gümüş Demirbilek
doi: 10.14744/tjtes.2020.22654  Sayfa 0

82.
Primer appendagitis epiploica da cerrahi müdahale gerektirir mi?
Does primer appendagitis epiploica require surgical intervention?
Barış Mantoğlu, Fatih Altintoprak, Emrah Akin, Necattin Fırat, Emre Gönüllü, Enis Dikicier
doi: 10.14744/tjtes.2020.09693  Sayfa 0

83.
65 yaş üstü kalça kırığı olgularında tedavi yöntemi ve ameliyata alınma zamanının mortaliteye etkisi
Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years
Cihat Ekici, Özhan PAZARCI, seyran kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gunduz Tezeren, Okay Bulut
doi: 10.14744/tjtes.2020.81780  Sayfa 0

84.
Künt Toraks Travmasında Nexus X-Ray Kurallarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Nexus X-ray Rules in Blunt Thorax Trauma
ethem acar, Ahmet Demir, BIRDAL YILDIRIM, Gökhan Kaya, ömer doğan alataş, Rabia Mihriban Kilinc, Arife Zeybek, Osman Özkaraca
doi: 10.14744/tjtes.2020.55594  Sayfa 0

85.
Hyalüronik Asit ile Kalça Dolgusu Sonrası Yağ Emboli Sendromu Olgusu
Fat Embolism Syndrome After Gluteal Augmentation with Hyaluronic Acid: A Case Report
İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
doi: 10.14744/tjtes.2019.08433  Sayfa 0

86.
Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisi olan bir hastada primer ince barsak lenfomasının serbest perforasyonu
Free perforation of primary small bowel lymphoma in a patient with celiac sprue and dermatitis herpetiformis
Haci Bolat, Zafer Teke
doi: 10.14744/tjtes.2019.49067  Sayfa 0

87.
Geçici mekanik obstrüksiyona maruz kalmış, probiyotik ile beslenen ratlarda barsak mukozası
Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic
Akay Edizsoy, EYÜP YILMAZ, Mehmet Hakan Çevikel, Çiğdem Yenisey, serhan sakarya, IBRAHIM METEOGLU
doi: 10.14744/tjtes.2020.30269  Sayfa 0

88.
Üst ekstremitenin yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları ve literatürün gözden geçirilmesi
High-pressure injection injuries to the upper extremity and the review of the literature
Gokce Yildiran, Mustafa Sutcu, Osman Akdag, Zekeriya TOSUN
doi: 10.14744/tjtes.2020.26751  Sayfa 0

89.
Akut Apandisit ön tanısı ile Apendektomi yapılan Karaciğer Transplantlı ve Transplant dışı Hastaların Karşılaştırılması: Vaka Kontrol Çalışması
Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case Control Study
Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Adem Tuncer, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.52368  Sayfa 0

90.
Akut pankreatite neden olan pankreas kistik ekinokokkozisi
Pancreatic cystic echinococcosis causing acute pancreatitis
Sabahattin Destek, Kamuran Cumhur Değer
doi: 10.14744/tjtes.2019.85069  Sayfa 0

91.
Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler: Nöroşirürjikal Bakış Açısından 30 Hastanın Analizi
Prognostic Factors in Craniocerebral Gunshot Wounds: Analysis of 30 Patients from the Neurosurgical Viewpoint
Alparslan Kırık, Soner Yasar, Mehmet Ozan Durmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.89947  Sayfa 0

92.
Seken Av Tüfeği Saçma Tanesi Yaralanmalarının Analizi ve Atışın Yeniden Yapılandırılması
The Analysis and Shooting Reconstruction of The Ricocheted Shotgun Pellet Wounds
Gökhan İbrahim Öğünç, Mustafa Tahir Özer, Ali İhsan Uzar, Mehmet Eryılmaz, Mustafa Mercan
doi: 10.14744/tjtes.2020.76960  Sayfa 0

93.
Ayak bileği kırıklı çıkıklarında cerrahi tedavisi sonrası zayıf klinik sonuçlara yol açan yaygın komorbiditeler
The common comorbidities leading to poor clinical outcomes after the surgical treatment of ankle fracture-dislocations
Mustafa Yalın, Furkan Çağlayan Aslantaş, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili, Emre Baca, Alican Koluman
doi: 10.14744/tjtes.2020.35392  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALıŞMA
94.
İnfrarenal Aort Oklüzyonu ile Oluşan İntestinal Hasarında Adalimumab'ın Koruyucu Etkisi
The Protective Effect of Adalimumab on Intestinal Injury induced with Infrarenal Aortic Occlusion
Ahmet Pergel, Levent TUMKAYA, Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Süleyman Kalcan, Ali Özdemir, Tolga Mercantepe, Başar Erdivanlı, Adnan Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2019.59607  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
95.
Nadir Bir Vaka: Künt Abdominal Yaralanma Sonucu Gelişen İzole Süperior Mezenterik Ven Yaralanması
A Rare Case: Isolated Superior Mesenteric Vein Injury Occuring After Blunt Abdominal Truma
Mehmet Kubat
doi: 10.14744/tjtes.2019.39932  Sayfa 0

96.
Rhinoceros-related delayed traumatic diaphragmatic rupture
Michael Sebastian, ALIA Abdullah, Mohamed Abusharia, Fikri M Abu-Zidan
doi: 10.14744/tjtes.2019.73857  Sayfa 0

97.
Surgical approach for acute ischemic colitis after scuba diving: a case report
Eun Soo Choi, Han Deok Kwak, Jae Kyun Ju
doi: 10.14744/tjtes.2019.67523  Sayfa 0

98.
Gastrik Volvulustan 9 Yıl Sonra Görülen Gezici Dalak Torsiyonu: Multiparitenin Etkisi?
Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity?
Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/tjtes.2019.91606  Sayfa 0

99.
Nadir Görülen Bir Olgu: Strangüle Littre Hernisi İçerisinde Nöroendokrin Tümör
A Rarely Encountered Case: A Neuroendocrine Tumor in Strangulated Littre’s Hernia
Ahmet Erdoğan, Akin Bostanoglu
doi: 10.14744/tjtes.2019.30378  Sayfa 0

100.
Laparoskopik Apendektomi Sonrası Trokar Yerinden Fallop Tüpü Herniasyonu
Fallopian Tube Herniation from Trocar-Site After Laparoscopic Appendectomy
Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.72461  Sayfa 0

DERLEME
101.
Pediatrik künt renal travmalarda transkateter embolizasyon: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature
İbrahim Kartal, HasanAli Durmaz, Sanem (Guler) Cimen, Sertac Cimen, Hamit Ersoy
doi: 10.14744/tjtes.2019.93043  Sayfa 0

OLGU SERISI
102.
Penetran toraks travmalarından sonra görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS'ın rolü
The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
doi: 10.14744/tjtes.2019.02682  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale