Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Teknesyum-99m işaretli RBC Gastrointestinal kanama SPECT/CT ile rastlantısal yumuşak doku Hematomu tespit edilen olgu
A CASE OF SOFT TİSSUE HEMATOMA DETECTED INCIDENTALLY ON 99m TC-LABELLED RBC GASTROINTESTINAL BLEEDING SPECT/CT
Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Muge Oner Tamam
doi: 10.14744/tjtes.2020.90376  Sayfa 0

2.
Levosimendan ve N-Asetilsistein kombinasyonu deneysel karaciğer iskemi / reperfüzyon hasarı üzerine olumlu etkiler göstermektedir
A combination of Levosimendan and N-Acetylcysteine shows significant favorable efficacy on experimental liver ischemia/reperfusion injury
Serkan Suakıtıcı, Bülent Barış Güven, Alpaslan Tanoglu, Sezai Özkan
doi: 10.14744/tjtes.2020.81782  Sayfa 0

3.
Pediatrik Acile Başvuran Yüz Bölgesindeki Laserasyonların Tanımlayıcı İncelenmesi
A Descriptive Study of Facial Lacerations Presenting to Pediatric Emergency in Turkey
Abbas Albayati, Burak Ozkan, Atilla Eyuboglu, Cagri A Uysal, Nilgun M Ertas
doi: 10.14744/tjtes.2020.57879  Sayfa 0

4.
Abdominal aort anevrizması tarama programı: Türkiye'den bir pilot çalışma
Abdominal aortic aneurysm screening: a pilot study in Turkey
Mehmet Ali Koç, Omer Arda Cetinkaya, Evren Üstüner, A. Gülsen Ceyhun Peker, MEHMET UNGAN, Uğur Bengisun
doi: 10.14744/tjtes.2020.89342  Sayfa 0

5.
Gezici dalak torsiyonuna bağlı oluşan akut karın; nadir bir klinik prezentasyon
Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen; a rare clinical presentation
Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.00734  Sayfa 0

6.
Gebelikte akut apandisit
Acute appendicitis in pregnancy
Yusuf Yavuz, Mustafa Sentürk, Tufan Gümüş, Mehmet Patmano
doi: 10.14744/tjtes.2020.22792  Sayfa 0

7.
Gebelikte akut apandisit: 50 vaka serisi, maternal ve neonatal sonuçları.
Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes.
Nefise Tanrıdan Okcu, ilknur Banlı Cesur, Oktay İrkörücü
doi: 10.14744/tjtes.2020.24747  Sayfa 0

8.
Majör Künt Trakeal ve Özofagus Hasarında Havayolu Yönetimi: Olgu Sunumu
Airway Management of Major Blunt Tracheal and Esophageal Injury: A Case Report
Kemalettin Koltka, Zerrin Sungur, Mehmet İlhan, Ali Fuat Kaan Gök, Emre Sertaç Bingül
doi: 10.14744/tjtes.2020.81613  Sayfa 0

9.
Hepsi bir arada: Çoklu koroner stent, stent trombozu öyküsü, pankreatik karsinoma, postoperatif kanama, trombositoz
All in one: Multiple coronary stent, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding, thrombocytosis
aslı demir, seda ilhan, EDA BALCI, Oğuzhan Pinar, ayşegül özgök
doi: 10.14744/tjtes.2020.81624  Sayfa 0

10.
Saha Hastanesinde Kan Transfüzyonu Uygulanan Hastalarda Yaralanma Şiddeti ve Anatomik Lokalizasyonunun Analizi
Analysis of Anatomical Localization and Severity of Injury in Patients with Blood Transfusion in Urban Terrain Hospital
Sami Eksert, Aytekin Ünlü, Fevzi Nuri Aydin, Murtaza Kaya, Mehmet Burak Aşik, Ali Kantemir, Muharrem Öztaş, Kenan Keklikci, Ender Sir
doi: 10.14744/tjtes.2020.94789  Sayfa 0

11.
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Ziploop ile ToggleLoc Sisteminin Transfix Sistemiyle Karşılaştırılması. Maliyet Etkinlik Analizi
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with ToggleLoc with ZipLoop System versus Transfix System. A Cost-Effectiveness Analysis
Guzelali Ozdemir, SUALP TURAN, HÜSEYİN ASLAN, Olgun Bingöl, Alper Deveci, Enver Kılıç
doi: 10.14744/tjtes.2020.22487  Sayfa 0

12.
Akutrak Vidası Kullanılarak Yapılan Anterior Odontoid Vida Fiksasyonu: 19 Hastanın Sunumu
Anterior Odontoid Screw Fixation Using Acutrak Screw: Report of 19 patients
yusuf kurtuluş duransoy, MESUT METE, ulkun unlu unsal, Murat AYDIN, Mehmet Zileli
doi: 10.14744/tjtes.2020.86345  Sayfa 0

13.
Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı ?: 2 merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from 2 centers
ÖMER FARUK BORAN, Bulent Kati, veli fahri pehlivan, MARUF BORAN, Evren Büyükfırat, MEHMET BUGRA BOZAN, OSMAN BARUT, mehmet kutlu demirkol, Halil Çiftçi
doi: 10.14744/tjtes.2020.15088  Sayfa 0

14.
Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Assessment of demographic, clinical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis
Sami Akbulut, Zeynep Sener Bahce, Tulin Oztas, Serdar Gumus, Nilgun Sogutcu, Hamdi Sakarya, Ali Fuat Kaan Gok, Yusuf Yagmur
doi: 10.14744/tjtes.2020.73537  Sayfa 0

15.
Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with in-hospital mortality in the early phase of severe trauma
Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Sung Min Lee, Yong Soo Cho, Seong Woo Yun
doi: 10.14744/tjtes.2020.02516  Sayfa 0

16.
Ankilozan Spondilit Olgusunda Travmatik Servikal Komplet Ayrışma Kırığı Sonrası Bilateral Vertebral Arter Oklüzyonu
Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis
Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
doi: 10.14744/tjtes.2020.63679  Sayfa 0

17.
Borik Asit rat modelinde oluşturulan intraabdominal adezyonların önlenmesinde hiyaluronik asit bazlı ürün kadar etkili
Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intraabdominal adhesions in a rat model
Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
doi: 10.14744/tjtes.2020.23460  Sayfa 0

18.
Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries.
Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk
doi: 10.14744/tjtes.2020.35737  Sayfa 0

19.
Akut batının hiç görülmemiş sebebi: Umbilikal pilonidal sinüs apsesinin batın içine perforasyonu
Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess
Barış Mantoğlu, Guven Erdogrul, Alper Koçbıyık
doi: 10.14744/tjtes.2020.24374  Sayfa 0

20.
Sementsiz Karekesit Stemler Osteoporotik Zeminde De Oldukça İyi Sonuçlar Verir
Cementless Rectanguler Stems Yıeld Good Results In Osteoporotıc Bone
Abdulkadir Polat, Firat Fidan, Feyzi Kılıç, Harun Mutlu, Cengiz KAZDAL, Ufuk Özkaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.33046  Sayfa 0

21.
Eklem içi uzanımlı distal radius kırıklarının tedavisinde kapalı redüksiyon perkütan pinlemeye karşın açık redüksiyon internal tespit: dört yıllık sonuçlarımız
Closed reduction percutaneous pinning versus open reduction internal fixation in the treatment of intraarticular distal radius fractures: mean four years results
SERTAC SARUHAN, Cumhur Deniz Davulcu
doi: 10.14744/tjtes.2020.28934  Sayfa 0

22.
Türkiye’deki iki farklı hastanenin toraks travmalı politravma olgularındaki verilerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of two different Turkish hospitals reports on polytrauma patients with thoracic trauma
Sadık Yaldız, CUMHUR TULAY, Demet Yaldız, cenk balta
doi: 10.14744/tjtes.2020.80195  Sayfa 0

23.
Akut pankreatitde organ yetmezliğinin önemi ve prognostik belirteç sistemleri ile karşılaştırılması
Comparison between prognostic indicators in organ insufficiency with acute pancreatitis
Deccane Düzenci, Mehmet Yalnız, Murat İspiroğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.18552  Sayfa 0

24.
ERCP Perforasyonlarında Erken ve Gecikmiş Tanının Mortalite ile Karşılaştırılması: Yüksek Hacimli Hasta Deneyimi
Comparison of Early and Delayed Diagnosis on Mortality in ERCP Perforations: A High-Volume Patient Experience
Ersin Borazan, Bugra Tolga Konduk
doi: 10.14744/tjtes.2020.61289  Sayfa 0

25.
Pediatrik Hastalarda C-MAC D-Blade Videolaringoskop ve Direkt Laringoskopinin karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
Comparison of the C-MAC D-Blade Videolaryngoscope and Direct Laryngoscope in Pediatric Patients: Randomized Controlled Trial
Konul Hajiyeva, Özlem Selvi Can, Volkan Baytaş, CIGDEM YILDIRIM GUCLU
doi: 10.14744/tjtes.2020.58455  Sayfa 0

26.
Instabil İntertrokanterik Kırıklarda İki Farklı Proksimal Femoral Çivinin Radyolojik Parametreler Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Proximal Femoral Nails In Instabil Intertrochanteric Fractures In Terms of Radiological Parameters
Gökhan Bülent Sever, Mehmet Cenk Cankuş, Burçin Karslı
doi: 10.14744/tjtes.2020.41343  Sayfa 0

27.
Suisid girişiminin neden olduğu metformin-ilişkili laktik asidozda sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: İki olgu sunumu
Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: Report of two cases
Bahattin Tuncali, Ayse Gul Temizkan Kirkayak, Pinar Zeyneloglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.27367  Sayfa 0

28.
Künt Multi-Travma Vakasında Teşhisi Gecikmiş Tam Kat Ana Hepatik Kanal Yaralanmasının Başarılı Yönetimi
Delayed Diagnosis and Successful Management of Completely Transected Common Hepatic Duct In A Blunt Multi-Trauma Patient
Mehmet Köstek, Özgür Bostancı, Tayfun Bilgiç, Muharrem Battal
doi: 10.14744/tjtes.2020.22903  Sayfa 0

29.
Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu
Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient
ENES SARI, barış polat, Deniz Aydın, Mehmet Yalçınozan, kaan erler
doi: 10.14744/tjtes.2020.59056  Sayfa 0

30.
Travmatik Hemotoraks ile İnsidental Schwannom’un Saptanması
Detection of Incidental Schwannoma by Traumatic Hemothorax
Ayşe Ertekin, Kubilay Öcalan
doi: 10.14744/tjtes.2020.62290  Sayfa 0

31.
Akut Apandisit ve Perfore Apandisiti öngören faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors predicting acute appendicitis and perforated appendicitis
Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Tevfik Tolga Sahin, Emrah Sahin, Adem Tuncer, Khaled Demyati, Emine Samdanci, Cemil Colak, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.60344  Sayfa 0

32.
Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for acute appendicitis during pregnancy: A systematic review
Sung Uk Cho, Se Kwang Oh
doi: 10.14744/tjtes.2020.02416  Sayfa 0

33.
Akut divertikülitte inflamatuar parametrelerin tanısal ve prognostik önemi: Retrospektif kohort çalışması
Diagnostic and prognostic significance of inflammatory parameters in acute diverticulitis: A retrospective cohort study.
Süleyman KARGIN, YUSUF TANRIKULU
doi: 10.14744/tjtes.2020.92068  Sayfa 0

34.
Akut Biliyer Pankreatit Tanısında, İzleminde ve Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar - Tutum Anketi Sonuçları
Different Approaches In Diagnosis, Follow-Up And Treatment Of Acute Biliary Pancreatitis - Results Of Attitude Survey
erkan somuncu, İnanç Şamil Sarıcı, Mehmet Celal Kızılkaya, Yasin Kara, Talha Sarıgöz, Yusuf Sevim, Tansu Altıntaş, Musa Diri, Betül Zeynep Yıldız, Rıdvan Gökay, Cenk özkan, osman Sıbıç, adem özcan, Ceren Basaran, Mustafa Uygar Kalaycı
doi: 10.14744/tjtes.2020.72472  Sayfa 0

35.
Granülomatöz Apandisitin Ayırıcı Tanısı: Onaltı Vakanın Retrospektif Analizi
Differential Diagnosis of the Granulomatous Appendicitis: Retrospective Analysis of Sixteen Cases
Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Kemal Barış Sarıcı, Emine Samdanci, Yusuf Yakupogullari, Yasar Bayindir
doi: 10.14744/tjtes.2020.98582  Sayfa 0

36.
Bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon: İki farklı olgu sunumu ve literatür taraması
Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature
Hüseyin Fatih Sevinç
doi: 10.14744/tjtes.2020.66821  Sayfa 0

37.
Blast Yaralanması Hastalarında Kulak Zarı Perforasyonunun İç Kulağı Koruyucu Etkisi Var mıdır?
Does Tympanic Membrane Perforation Have a Protective Affect on the Inner Ear in Blast-Injured Patients?
Hamdi Taşlı, Mert Cemal Gökgöz, Volkan Kenan Çoban, Zaur Nagiyev, Ömer Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.87639  Sayfa 0

38.
Algan Hemostatik Ajanın Sıçan Kuyruk Kanama Modelinde Kanama Zamanı Üzerine Etkisi
Effect of Algan Hemostatic Agent on Bleeding Time in a Rat Tail Hemorrhage Model
Ozgun Gedar Totuk, Şevket Ergun Güzel, Hüsamettin Ekici, ALI KUMANDAS, Selda Emre Aydıngöz, Enis Cagatay Yilmaz, Taylan Kırdan, Ahmet Midi
doi: 10.14744/tjtes.2020.50384  Sayfa 0

39.
Akut Apandisit Tanisinda Cerrah’in Bt’yi Etkin Kullanimi
Effective Use Of Ct By Surgeons In Acute Appendicitis Diagnosis
Mehmet Mahir Fersahoglu, Hüseyin Çiyiltepe, ANIL ERGİN, Ayşe Tuba Fersahoğlu, NURİYE ESEN BULUT, ahmet başak, Bora Karip, Birol Agca
doi: 10.14744/tjtes.2020.13359  Sayfa 0

40.
Poliüretan membranın intraabdominal adezyonlar ve septik kolon anastomuzu üzerine etkileri
Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions
Gökhan Yılmaz, Yaşar Özdenkaya, Oguzhan Karatepe, YUSUF TANRIKULU, Gülçin Kamalı, Orhan YALÇIN
doi: 10.14744/tjtes.2020.41624  Sayfa 0

41.
Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis. Report of two cases and literature review.
Milan Dragoslav Radojkovic, MIrjana Radisavljevic, Danijela Radojkovic, Sasha Tasic, Milica Nestorovic, Goran Stevanovic
doi: 10.14744/tjtes.2020.84333  Sayfa 0

42.
Obstrüksiyon nedeni ile COVID-19 Tedavisi Alamayan Özofagus Kanserli Hastada Acil Cerrahi Gastrostomi Açılması ve Rehberler Gözetilerek Alınan Ameliyathane Önlemleri- Olgu Sunumu
Emergency Surgical Gastrostomy in an Esophageal Cancer Patient Unable to Receive COVID-19 Treatment due to Obstruction, and Operating Room Measures as per Pandemic Guidelines - Case Report
Ömer Yalkın, Nidal Iflazoğlu, Serra Topal, Mustafa Yener Uzunoglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.57746  Sayfa 0

43.
Çocuk yaş grubunda endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT): erken sonuçlar
Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: short-term results
Zeynep Merve Gokbuget, Rahsan Ozcan, Ayse Karagoz, ayse cigdem tutuncu, gonca topuzlu tekant
doi: 10.14744/tjtes.2020.74677  Sayfa 0

44.
Alt ve üst ekstremitenin açık kırıklarında eksternal fiksatör uygulanmış internal fiksasyona geçilen olgularda komplikasyonların değerlendirilmesi
Evaluation of complications in patients with open fractures of upper and lower extremity treated with internal fixation after external fixation
Mahmut Bilir, Sezgin Bahadır Tekin
doi: 10.14744/tjtes.2020.80236  Sayfa 0

45.
Anorektal Apsede Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
Evaluation of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio in Anorectal Abscess
Çağrı Akalın
doi: 10.14744/tjtes.2020.04501  Sayfa 0

46.
AppendistatTM skorunun validasyonu ve komplike apandisitleri ön görmede CRP düzeyleriyle karşılaştırılması
External validation of the AppendistatTM score and comparison with CRP levels for the prediction of complicated appendicitis
birkan birben, Bedriye Müge Sönmez, SADETTİN ER, sabri Özden, Murat Tuğra KÖSA, mesut tez
doi: 10.14744/tjtes.2020.68246  Sayfa 0

47.
İstenmeyen perioperatif hipotermi için farkındalık oluşturmak ve kılavuz implementasyonu: tek gruplu “önce ve sonra” çalışması
Guideline implementation and creating awareness for unintended perioperative hypothermia: single-group “before and after” study
Serkan Senkal, Umut Kara
doi: 10.14744/tjtes.2020.55237  Sayfa 0

48.
Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok; Olgu Sunumu
Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report
YILMAZ GÜLER, Hasan Çalış, Serkan Şengül, Özkan Özen, Zülfikar Karabulut
doi: 10.14744/tjtes.2020.07045  Sayfa 0

49.
Sol paraduodenal fıtığın laparoskopik onarımı: Nadir bir internal herni olgusu
Laparoscopic repair of the left paraduodenal hernia: A rare case of an internal hernia
erkan somuncu, emre bozdağ
doi: 10.14744/tjtes.2020.73232  Sayfa 0

50.
Torakolomber yaralanma sınıflaması ve ciddiyet skoru 4 (TLICS = 4) olan torakolomber vertebra kırıklarının yönetimi: cerrahi mi, konservatif tedavi mi?
Management of thoracolumbar injury classification and severity score of 4 (TLICS=4) thoracolumbar vertebra fractures: surgery versus conservative treatment
evren karaali, Osman Ciloglu, altuğ duramaz, Aslihan Kusvuran Ozkan, Timur Ekiz
doi: 10.14744/tjtes.2020.30524  Sayfa 0

51.
Koreziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu
Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: Case report
Hıdır Esme, Hasan Doğan
doi: 10.14744/tjtes.2020.21805  Sayfa 0

52.
Laparoskopik Appendektomiye Karşı Mini-insizyon Açık Appendektomi: Bir Kırsal Hastane Deneyimi
Mini-incision Open Appendectomy versus Laparoscopic Appendectomy: An Experience in A Rural Hospital
Ozan Akıncı, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Özlem Güngör
doi: 10.14744/tjtes.2020.83023  Sayfa 0

53.
Misdiagnosis of appendiceal abscess with intestinal malrotation: A case report
Zhi-bin Zhang, Tao Yang
doi: 10.14744/tjtes.2020.92836  Sayfa 0

54.
Torasik aortaya en yakın ve travmaya en fazla maruz kalan 12. Torasik vertebranın morfometrik çalışması
Morphometric study on the 12. thoracic vertebra which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta
Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Ozevren
doi: 10.14744/tjtes.2020.16794  Sayfa 0

55.
Hepatik adenomda tümör boyutu küçültme amaçlı transarteriyel kemoembolizasyon sonrasında gelişen non travmatik spontan rüptür: Olgu sunumu
Non-traumatic Spontaneous Ruptured Hepatocellular Adenoma after Selective Transcatheter Arterial Chemo-embolization for Reduction of Tumor Mass: A case report
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2020.94838  Sayfa 0

56.
Paintball Oyunu Sonrası Gelişen; Travma Sonrası Süperfisyal Temporal Arter Psödoanevrizması
Postraumatic Pseudoanevrizm of the Superficeal Temporal Artery; After Paintball Game
Ismail Kakillioğlu, Ali Fuat Tekin, Ömer Faruk Ünal, Afife Uğuz
doi: 10.14744/tjtes.2020.64947  Sayfa 0

57.
Yaşlı Hastalardaki Kompleks Proksimal Humerus Kırıklarının Primer Tedavisinde Humelock Çimentosuz Reversible Omuz Artroplastisinin Kullanılması
Primary Treatment of Complex Proximal Humerus Fractures Using Humelock Cementless Reversible Shoulder Arthroplasty in the Elderly
Teoman Atıcı, Cenk Ermutlu, Selcan Yerebakan, Ali Özyalçın, Kemal Durak
doi: 10.14744/tjtes.2020.46879  Sayfa 0

58.
Akut mezenterik iskemi sıçan modelinde, Ficus carica çekirdek yağının iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri
Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia
Cenk Orak, Ferhat Şirinyıldız, Esra Gökmen Yılmaz, Gökhan Cesur, Rauf Onur Ek
doi: 10.14744/tjtes.2020.76767  Sayfa 0

59.
Farklı Anatomik Bölgelerdeki Yanık Kontraktürlerinin Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Burn Contractures with Free Anterolateral Thigh Flap in Various Anatomic Sites
Zulfukar Ulas Bali, Burak Özkan, Yavuz Kececi, Nilgün Ertaş, LEVENT YOLERI
doi: 10.14744/tjtes.2020.89195  Sayfa 0

60.
İyatrojenik Üreter Yaralanmasına Bağlı Böbrek Ototransplantasyonu: Olgu sunumu
Renal Autotransplantation due to Iatrogenic Ureter Injury: A case report
Şahin Kaymak, Mustafa Tahir Özer, Sezai Demirbas, Engin Kaya, Orhan Kozak
doi: 10.14744/tjtes.2020.80606  Sayfa 0

61.
Reverse sural flep: Ayak anterolateralindeki araba lastiği yaralanmalarında klinik tecrübemiz
Reverse Sural Flap: Our Clinical Experience with Car Tire Injuries in the Anterolateral Aspect of the Foot
Abdulkadir Sarı, Ismail Bülent Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2020.92589  Sayfa 0

62.
Travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü
Role of Ultrasound Simulators in the Training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)
Selim Değirmenci, Hasan Kara, Seyit Ali Kayış, Ahmet Ak
doi: 10.14744/tjtes.2020.73626  Sayfa 0

63.
Prematüre retinopatisinde lazer fotokoagülasyon sırasında sedoanaljezi yöntemi: İntraoperatif komplikasyonlar ve erken postoperatif takip
Sedoanalgesia modality during laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: Intraoperative complications and early postoperative follow
Sedat SAYLAN, Ali AKDOĞAN, Şebnem KADER, Ersagun TUĞCUGİL, Ahmet BEŞİR, Mehmet KOLA, Yakup ASLAN
doi: 10.14744/tjtes.2020.62378  Sayfa 0

64.
Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury
Chen-Wei Wu, Chien-Chin Hsu, Kuo-tai Chen
doi: 10.14744/tjtes.2020.12686  Sayfa 0

65.
Adölasanlarda Deplase Tillaux-Chaput Kırıkların Mini Açık Cerrahi İle Yönetimi
Surgical Management of Displaced Adolescent Tillaux Fractures with The Mini Open Technique
Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin
doi: 10.14744/tjtes.2020.44609  Sayfa 0

66.
Adli Tıp Perspektifinden Testis Torsiyonu: Tanı neden eksik?
Testicular Torsion in the Medicolegal Perspective: Why is the diagnosis missing?
Ali İhsan Taşçı, Yavuz Onur Danacioglu, Yunus Çolakoğlu, Yusuf Arikan, Nur Yalcinkaya, Yalçın Büyük
doi: 10.14744/tjtes.2020.68339  Sayfa 0

67.
The effect of a community-based disaster drill of simulating Disaster Medical Assistance Team (DMAT) on the knowledge and attitude
Chu Hyun Kim, Sang Do Shin, Ju Ok Park, Seong Chun KIM, Phillip L Coule
doi: 10.14744/tjtes.2020.93947  Sayfa 0

68.
Yoğun Bakımda Yatan Acil Cerrahi Hastalarda C Reaktif Protein/Albumin Oranı ve Hematolojik Parametrelerin Prognozu ön Görmedeki Etkisi
The effect of C Reactive Protein/Albumin ratio and Hematologic Parameters on Prediciting the Prognosis for Emergency Surgical Patients in Intensive Care
Pakize Özçiftci Yılmaz, Erkan Karacan
doi: 10.14744/tjtes.2020.45758  Sayfa 0

69.
Pinealektomize Ratlarda Melatoninin Yanık Yara İyileşmesine Etkisi
The Effect of Melatonin on the Healing of Burn Wounds in Pinealectomized Rats
E. Cigdem Karadag Sari, Nedim Savaci
doi: 10.14744/tjtes.2020.12247  Sayfa 0

70.
Yanık Staz Zonu Üzerine Sildenafil ve N-Asetilsisteinin Etkisi
The Effect of Sildenafil and N- Acetylcysteine the Zone of Stasis in Burns
Meriç Emre Bostancı, Ceylan Hepokur, Erol Kisli
doi: 10.14744/tjtes.2020.25679  Sayfa 0

71.
Peritonitli Ortamda Klorhexidin Glukonat Emdirilmiş Kompres ve Metronidazol Emdirilmiş Kompres Kullanımının Barsak Anastomozu Üzerine Etkileri
The Effect of Sponges Soaked with Chlorhexidine Gluconate and Mteronidasole on Safety of Colonic Anastomosis in an Experimental Model of Peritonitis
Ali Aksu, Mehmet Buğra Bozan, Nizamettin Kutluer, Burhan Hakan Kanat, Yavuz Selim İlhan, Ahmet Türkoğlu, Adile Ferda Dağlı, Nevin Ilhan, Ayşe Azak Bozan, Nurullah Aksoy
doi: 10.14744/tjtes.2020.46682  Sayfa 0

72.
Trafik kazalarının gebelik üzerine etkisi: her vakada hastaneye yatış gerekli midir?
The effect of traffic accidents on pregnancy: is hospitalization necessary in every case?
Sunullah Soysal, Didem Soysal, Meral Çevik, Aslı Tuğçe Temurlenk, Arzu Denizbaşi, Tanju Pekin
doi: 10.14744/tjtes.2020.25668  Sayfa 0

73.
Erken ve ultra-erken müdahalenin anevrizmatik subaraknoid kanamada sonuç üzerine etkileri
The effects of the early and ultra-early intervention on the outcome in aneurysmatic subarachnoid haemorrhage
Ahmet Tolgay Akıncı, Yener Aktürk, Banu Tütüncüler, Metin Orakdöğen, Osman Şimşek
doi: 10.14744/tjtes.2020.49196  Sayfa 0

74.
Deneysel İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Selenyum Tedavisinin Bakteriyel Translokasyon ve Doku Hasarı Üzerinde Etkileri
The Effects on Bacterial Translocation and Tissue Damage of Selenium Treatment in an Experimental Intestinal Ischaemia-Reperfusion Model
Emine Yıldırım, Hilal Ozer, ilter Ozer, Adil Koyuncu, Timur YILDIRIM
doi: 10.14744/tjtes.2020.58901  Sayfa 0

75.
Acil Serviste Akut Apandisit ile Renal Kolik Ayırıcı Tanısında Hemogram Parametrelerinin Etkinliği
The Efficacy of Hemogram Parameters in the Differential Diagnosis of Renal Colic and Acute Appendicitis in the Emergency Department
Ahmet Sönmez, Akkan Avci, Gökben Sönmez, Muge Gulen, Selen Acehan, Begüm Şeyda Avci, Adnan Kuvvetli, Salim Satar
doi: 10.14744/tjtes.2020.69091  Sayfa 0

76.
Akut mezenter iskeminin erken tanısında serum intestinal yağ asidi bağlayıcı proteininin önemi
The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia
Serkan Zenger, Işılay Demir Piroğlu, Ayhan Çevik, Yetkin Özcabı, Doğan Fakıoğlu, Metin Senol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Nejdet Bildik, Tayfun Yücel
doi: 10.14744/tjtes.2020.35823  Sayfa 0

77.
İlkel Teleferik (Varangel) Kazaları ile İlişkili Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
The Primitive Cable Car (VARANGEL) Accident-Related Fatalities: Retrospective Autopsy Study
Huseyin Cetin Ketenci, Yalçın Büyük
doi: 10.14744/tjtes.2020.36485  Sayfa 0

78.
Ayak bileği kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastaların kısa dönem takiplerinde distal tibiofibular eklem uyumunda meydana gelen değişiklikler ile klinik ve fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişki
The relationship between changes in distal tibiofibular joint congruence and clinical and functional outcomes in the short-term follow-up of patients operated on for ankle fracture
Abdullah Demirtas, Hilmi Gürcan, Mehmet Esat Uygur
doi: 10.14744/tjtes.2020.23691  Sayfa 0

79.
Akut ve Perfore Apandisit Ayırımında C-Reaktif Protein Lefosit Oranının Rolü
The Role of C-Reactive Protein to Lymphocyte Ratio in the Differentiation of Acute and Perforated Appendicitis
serhat koyuncu, Okan Ismail
doi: 10.14744/tjtes.2020.47973  Sayfa 0

80.
Multiple safra yolu travması olan hastaların tedavisinde portoenterostominin yeri. Vaka serisi ve literatürün gözden geçirilmesi.
The role of portoenterostomy in the treatment of patients with multiple bile duct trauma. Case series and review of the literature.
Osman Nuri Dilek, Feyyaz Güngör, Halis Bağ, Turan Acar, Arif Atay
doi: 10.14744/tjtes.2020.64859  Sayfa 0

81.
Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach?
Gennaro Perrone, Mario Giuffrida, Antonio Tarasconi, Elena Bonati, Fausto Catena
doi: 10.14744/tjtes.2020.07280  Sayfa 0

82.
Plevra Tümörünü Taklit Eden ve Ateşli Silah ile Yaralanma Sonrasında Oluşan Toraksta Splenosis: Uzun Süreli Takip Edilen Olgu
Thoracic Splenosis Mimicking Pleural Tumor After Firearm Injury: A Case Report with Long-term Follow-up
Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
doi: 10.14744/tjtes.2020.45787  Sayfa 0

83.
Rektus kılıf hematomlarının tedavisi: literatür eşliğinde 8 yıllık tek merkez deneyimi
Treatment of rectus sheath hematomas: 8 years of single center experience with a review of literature
Ümit Haluk İLİKLERDEN, Tolga KALAYCI
doi: 10.14744/tjtes.2020.22893  Sayfa 0

84.
Laparoskopik olarak tanı konulan primer omental torsiyonun neden olduğu gebelik sırasında beklenmedik akut karın ağrısı: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Unexpected acute abdominal pain during pregnancy caused by primary omental torsion diagnosed laparoscopically: A case report and literature review
Barış Mantoğlu, Fatih Altıntoprak, Merve Yiğit, Necattin Fırat
doi: 10.14744/tjtes.2020.96898  Sayfa 0

85.
Unusual airway obstruction due to thoracic duct injury after whiplash injury
Dae Sung Ma, Sung Wook Chang, Dong Hun Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.08055  Sayfa 0

86.
A1 ve A2 tipi femur intertrokanterik kırıklarında kayan kalça vidası ve proksimal femur çivisi-antirotasyon ile tespit sonrası hastaların fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of functional outcomes in patients fixed with dynamic hip screw and proximal femur nail-anti-rotation in A1 and A2 type intertrochanteric femur fractures
Hüseyin Fatih Sevinç, Meric Cirpar, Ibrahim Deniz Canbeyli, Bülent Dağlar, Birhan Oktas, Serhat Durusoy
doi: 10.14744/tjtes.2020.39888  Sayfa 0

87.
Akut apandisitli çocuklarda serum pentraksin 3 düzeyinin tanısal değeri
Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis
Levent Duman, Özkan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Seda Çelik, Adnan Karaibrahimoğlu, Mustafa Çağrı Savaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.23258  Sayfa 0

88.
Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats?
Meltem Demir, KADER KÖSE, Cevat YAZICI, Erdoğan Mütevelli Sözüer
doi: 10.14744/tjtes.2019.79002  Sayfa 0

89.
Malign mide çıkış obstrüksiyonu nedeniyle palyatif gastrojejunostomi uygulanan hastalarda mide bölücü cerrahinin mide boşalmasına etkisi
Efficacy of stomach-partitioning on gastric emptying in patients undergoing palliative gastrojejunostomy for malign gastric outlet obstruction
Reyyan YILDIRIM, Bahar CANDAS, Arif Arif USTA, Serdar TURKYILMAZ, Adnan CALIK, Ali GUNER
doi: 10.14744/tjtes.2020.14668  Sayfa 0

90.
Yanıklı Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Sonuçları
Factors Affecting The Mortality At Patients With Burns: Single Centre Results
Ayetulah Temiz, Ayşe Albayrak, Rıfat Peksöz, Esra Dışcı, Ercan Korkut, Yusuf Tanrıkulu, Yavuz Albayrak
doi: 10.14744/tjtes.2020.37862  Sayfa 0

91.
Hemorrhagic Adrenal Myelolipoma after Trauma to Left Adrenal Gland: A Case Report
Tse-Hao Chen, pei fang lai, Yung-hsiang Hsu
doi: 10.14744/tjtes.2019.UTD-99457  Sayfa 0

92.
Ayak bileği kırıklarına eşlik eden çıkıkların yaralanma mekanizmaları ve fonksiyonel sonuçlarındaki farklılıkların incelenmesi
Injury mechanisms of ankle fractures with dislocation and analysis of differences on functional outcome
Yüksel Uğur Yaradilmis, Caner Öğük, mustafa caner okkaoglu, Ahmet Ateş, İsmail Demirkale, Murat Altay
doi: 10.14744/tjtes.2020.57034  Sayfa 0

93.
Pediyatrik Kafa Travmaları: Farklı Bir Bakış Açısı
Pediatric Head Traumas: A Different perspective
Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.24287  Sayfa 0

94.
Penetrating Cardiac Trauma In Stab Wounds: A Study Of Diagnostic Accuracy Of The Cardiac Area
Jorge Hernan Montenegro Muñoz, Oscar Dussan, Francisco Ruiz, Andres M Rubiano, Juan C. Puyana
doi: 10.14744/tjtes.2020.70503  Sayfa 0

95.
Akut Batın Cerrahisi Geçiren Hastalarda, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit- Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Mortalite İle İlişkisi
Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery
Şükran merve Çolakoğlu, Döndü Genç Moralar, Busra Tok Cekmecelioglu, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/tjtes.2020.81783  Sayfa 0

96.
Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu
Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report
Abdullah Algın, Mehmet Özgür Erdogan, mehmet sariaydin, Korkut Bozan, Serdar özdemir, Ibrahim İnan
doi: 10.14744/tjtes.2019.94694  Sayfa 0

97.
The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran
Zahra Ghodsi, Soheil Saadat, Abdolrazagh Barzegar, Farshid Alaeddini, Vafa Rahimi-Movaghar, Mohammadreza Zafarghandi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali AkbariSari, Payman Salamati
doi: 10.14744/tjtes.2019.34903  Sayfa 0

98.
Curcumin'in PDGF ekspresyonu ve NF-kappa B üzerindeki etkisi: TNBS kolit modeli
The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS induced colitis
Yuksel Altinel, Senay Yalcin, Gulcin Ercan, Erkan Yavuz, Candas Ercetin, Osman Bilgin Gülcicek, Atilla Çelik, Guven Ozkaya, Hafize Uzun
doi: 10.14744/tjtes.2019.45570  Sayfa 0

99.
Pilon Kırıkları Sonrası Ayak Fonksiyonları ve Hayat kalitesinde Orta Dönem Etkenler
The Mid-term Effects on Quality of Life and Foot Functions following Pilon Fracture
Yüksel Uğur Yaradilmis, Mustafa Caner Okkaoglu, Alparslan Kılıç, Bahtiyar Haberal, İsmail Demirkale, Murat Altay
doi: 10.14744/tjtes.2020.85601  Sayfa 0

100.
Akut Apandisit Tedavisinde Acil Cerrahi veya Gecikmiş Cerrahinin Yeri
Treatment of Acute Appendicitis: Urgent Surgery or Emergent Surgery?
EMRE BOZKURT, Mustafa Fevzi Celayir
doi: 10.14744/tjtes.2020.23236  Sayfa 0

101.
Çocuklarda özofagus atrezisi kaçaklarına farklı bir yaklaşım
A different approach to leakage of esophageal atresia in children
Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Bahattın Aydogdu
doi: 10.14744/tjtes.2020.17745  Sayfa 0

102.
Adalimumab’ın Tavşanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Oluşan Serebral Vazospasm Üzerine İyileştirici Etkileri
Ameliorating Effects of Adalimumab on Rabbits with Experimental Cerebral Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage
Gökhan Toğuşlu, Mehmet Fatih Erdi, DENSEL ARAÇ, Fatih Keskin, Ibrahim KILINC, Gokhan Cuce
doi: 10.14744/tjtes.2019.52504  Sayfa 0

103.
Travmatik beyin hasarında mortaliteyi tahmin etmede APACHE II mi INCNS mi ?: Retrosepektif kohort çalışma
APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study
Güven Gürsoy, Canan Gürsoy, Yağmur Kuşcu, Semra Gümüş Demirbilek
doi: 10.14744/tjtes.2020.22654  Sayfa 0

104.
Primer appendagitis epiploica da cerrahi müdahale gerektirir mi?
Does primer appendagitis epiploica require surgical intervention?
Barış Mantoğlu, Fatih Altintoprak, Emrah Akin, Necattin Fırat, Emre Gönüllü, Enis Dikicier
doi: 10.14744/tjtes.2020.09693  Sayfa 0

105.
Künt Toraks Travmasında Nexus X-Ray Kurallarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Nexus X-ray Rules in Blunt Thorax Trauma
ethem acar, Ahmet Demir, BIRDAL YILDIRIM, Gökhan Kaya, ömer doğan alataş, Rabia Mihriban Kilinc, Arife Zeybek, Osman Özkaraca
doi: 10.14744/tjtes.2020.55594  Sayfa 0

106.
Hyalüronik Asit ile Kalça Dolgusu Sonrası Yağ Emboli Sendromu Olgusu
Fat Embolism Syndrome After Gluteal Augmentation with Hyaluronic Acid: A Case Report
İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
doi: 10.14744/tjtes.2019.08433  Sayfa 0

107.
Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisi olan bir hastada primer ince barsak lenfomasının serbest perforasyonu
Free perforation of primary small bowel lymphoma in a patient with celiac sprue and dermatitis herpetiformis
Haci Bolat, Zafer Teke
doi: 10.14744/tjtes.2019.49067  Sayfa 0

108.
Geçici mekanik obstrüksiyona maruz kalmış, probiyotik ile beslenen ratlarda barsak mukozası
Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic
Akay Edizsoy, EYÜP YILMAZ, Mehmet Hakan Çevikel, Çiğdem Yenisey, serhan sakarya, IBRAHIM METEOGLU
doi: 10.14744/tjtes.2020.30269  Sayfa 0

109.
Üst ekstremitenin yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları ve literatürün gözden geçirilmesi
High-pressure injection injuries to the upper extremity and the review of the literature
Gokce Yildiran, Mustafa Sutcu, Osman Akdag, Zekeriya TOSUN
doi: 10.14744/tjtes.2020.26751  Sayfa 0

110.
Akut Apandisit ön tanısı ile Apendektomi yapılan Karaciğer Transplantlı ve Transplant dışı Hastaların Karşılaştırılması: Vaka Kontrol Çalışması
Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case Control Study
Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Adem Tuncer, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.52368  Sayfa 0

111.
Akut pankreatite neden olan pankreas kistik ekinokokkozisi
Pancreatic cystic echinococcosis causing acute pancreatitis
Sabahattin Destek, Kamuran Cumhur Değer
doi: 10.14744/tjtes.2019.85069  Sayfa 0

112.
Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler: Nöroşirürjikal Bakış Açısından 30 Hastanın Analizi
Prognostic Factors in Craniocerebral Gunshot Wounds: Analysis of 30 Patients from the Neurosurgical Viewpoint
Alparslan Kırık, Soner Yasar, Mehmet Ozan Durmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.89947  Sayfa 0

113.
Seken Av Tüfeği Saçma Tanesi Yaralanmalarının Analizi ve Atışın Yeniden Yapılandırılması
The Analysis and Shooting Reconstruction of The Ricocheted Shotgun Pellet Wounds
Gökhan İbrahim Öğünç, Mustafa Tahir Özer, Ali İhsan Uzar, Mehmet Eryılmaz, Mustafa Mercan
doi: 10.14744/tjtes.2020.76960  Sayfa 0

114.
Ayak bileği kırıklı çıkıklarında cerrahi tedavisi sonrası zayıf klinik sonuçlara yol açan yaygın komorbiditeler
The common comorbidities leading to poor clinical outcomes after the surgical treatment of ankle fracture-dislocations
Mustafa Yalın, Furkan Çağlayan Aslantaş, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili, Emre Baca, Alican Koluman
doi: 10.14744/tjtes.2020.35392  Sayfa 0

115.
Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları
Intraperitoneal and retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness
Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
doi: 10.14744/tjtes.2019.43436  Sayfa 0

116.
Results of Operative Treatment of Peritrochanteric Osteoporotic Fractures with Proximal Femur Locking Compression Plate. A consecutive study.
Sulaiman Sath, Adil Bashir, IFTIKHAR WANI
doi: 10.14744/tjtes.2020.37657  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale