Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
"Median Arcuate Ligament Sendromu"nda adım adım teknik detaylarıyla beraber güvenli laparoskopik yaklaşımın ilkeleri
"Step-by-Step" principles of safe laparoscopic approach with technical details in "Median Arcuate Ligament Syndrome"
Selçuk Gülmez
doi: 10.14744/tjtes.2019.61559  Sayfa 0

2.
Akut spinal epidural hematom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Acute spinal epidural hematoma: A case report and review of the literature
Ezgi Akar, Ahmet Öğrenci, Orkun Koban, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak
doi: 10.14744/tjtes.2019.60956  Sayfa 0

3.
Lazer flare fotometri ile korneal yabancı cisim sonrası kan-aköz bariyerinde bozulmanın gösterilmesi
Blood-aqueous barrier deterioration following retained metallic corneal foreign body: A laser flare photometric study
Ismail Umut Onur, Sibel Zirtiloglu, Ozan Sonbahar, Ercan Çavuşoğlu, Ulviye Yiğit
doi: 10.14744/tjtes.2019.88560  Sayfa 0

4.
Ortopedik Travma Hastalarında Kaspas-8, Granzim B ve Sitokrom C Apoptoz Biyobelirteçlerin Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Caspas-8, Granzyme B and Cytochrome C Apoptosis Biomarker Levels in Orthopedic Trauma Patients
Özhan Pazarcı, Huseyin Aydin, Seyran Kılınç
doi: 10.14744/tjtes.2019.02680  Sayfa 0

5.
Akut Apandisit Tanısında Tiyol/Disülfit Homeostazının Modifiye Alvarado ve RIPASA Skorları ile Karşılaştırılması
Comparison of Thiol/Disulphide Homeostasis with Modified Alvarado and RIPASA Scores in the Diagnosis of Acute Appendicitis
Servan Gökhan, İsmail Erkan Aydın, Gül Pamukçu Günaydın, Çağdaş Yıldırım, Fatih Tanrıverdi, Selahattin Gürü, Fatih Ahmet Kahraman, Ozcan Erel
doi: 10.14744/tjtes.2019.65118  Sayfa 0

6.
Rat Ekstremite Modelinde İskemi Reperfüzyon Üzerine Sugammadeks'in Etkisi
Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model
Ali Alagöz, Semih Küçükgüçlü, Nilay Boztaş, Volkan Hancı, Esin Yuluğ, Ali Rıza Şişman
doi: 10.14744/tjtes.2019.12524  Sayfa 0

7.
Ratlarda Asetik Asitle İndüklenen Kolit Üzerine Sarımsak Yağının Etkileri
Effects of garlic oil (Allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats
YUSUF TANRIKULU, Ceren Şen Tanrıkulu, fahriye kılınç, Murat Can, Fürüzan Köktürk
doi: 10.14744/tjtes.2019.01284  Sayfa 0

8.
İyatrojenik Safra Yolu Yaralanmalarının Endoskopik ve Cerrahi Yönetimi
Endoscopic and Surgical Management of Iatrogenic Biliary Tract Injuries
Turan Acar, Nihan Acar, Feyyaz Güngör, Emrah Alper, Özlem Gür, Hakan Çamyar, Mehmet Hacıyanlı, Osman Nuri Dilek
doi: 10.14744/tjtes.2019.62746  Sayfa 0

9.
Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion
Wu Seong Kang, Young Goun Jo, Yun Chul Park
doi: 10.14744/tjtes.2019.04343  Sayfa 0

10.
Hyalüronik Asit ile Kalça Dolgusu Sonrası Yağ Emboli Sendromu Olgusu
Fat Embolism Syndrome After Gluteal Augmentation with Hyaluronic Acid: A Case Report
İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
doi: 10.14744/tjtes.2019.08433  Sayfa 0

11.
Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisi olan bir hastada primer ince barsak lenfomasının serbest perforasyonu
Free perforation of primary small bowel lymphoma in a patient with celiac sprue and dermatitis herpetiformis
Haci Bolat, Zafer Teke
doi: 10.14744/tjtes.2019.49067  Sayfa 0

12.
Laparaskopik apendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında intrakorporial sütüre karşı hem-o-lok clips: Randomize prospektif çalışma
Hem-o-lok clips versus ıntracorporeal knotting for closure of the appendix stump in laparoscopic appendectomy: Prospective randomized study
Orhan Ureyen, Sedat Tan, Emrah Dadalı, Mehmet Yıldırım, Enver İlhan
doi: 10.14744/tjtes.2019.02248  Sayfa 0

13.
Hemorrhagic Adrenal Myelolipoma after Trauma to Left Adrenal Gland: A Case Report
Tse-Hao Chen, pei fang lai, Yung-hsiang Hsu
doi: 10.14744/tjtes.2019.UTD-99457  Sayfa 0

14.
Hafif travmatik beyin hasarında duyarlılık ağırlıklı görüntüleme ne kadar önemli?
How important is susceptibility weighted imaging in mild traumatic brain injury?
Tugba Eldes, Fatma Beyazal Celiker, Ozlem Bilir, Gokhan ersunan, Ozcan Yavasi, Arzu Turan, Ugur Toprak
doi: 10.14744/tjtes.2019.35485  Sayfa 0

15.
In intra-articular distal humeral fractures: can combined medial-lateral approach gain better outcomes than olecranon osteotomy?
Libiao Wei, Haitao Xu, Zhiquan An
doi: 10.14744/tjtes.2019.69486  Sayfa 0

16.
Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları
Intraperitoneal and retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness
Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
doi: 10.14744/tjtes.2019.43436  Sayfa 0

17.
Akut pankreatite neden olan pankreas kistik ekinokokkozisi
Pancreatic cystic echinococcosis causing acute pancreatitis
Sabahattin Destek, Kamuran Cumhur Değer
doi: 10.14744/tjtes.2019.85069  Sayfa 0

18.
Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu
Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report
Abdullah Algın, Mehmet Özgür Erdogan, mehmet sariaydin, Korkut Bozan, Serdar özdemir, Ibrahim İnan
doi: 10.14744/tjtes.2019.94694  Sayfa 0

19.
The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran
Zahra Ghodsi, Soheil Saadat, Abdolrazagh Barzegar, Farshid Alaeddini, Vafa Rahimi-Movaghar, Mohammadreza Zafarghandi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali AkbariSari, Payman Salamati
doi: 10.14744/tjtes.2019.34903  Sayfa 0

20.
Künt toraks travması sonucu izole kot fraktürü gelişen hastalarda analjezik tedavi ve solunum fizyoterapisinin komplikasyonlara etkisi
The effects of analgesic treatment and chest physiotherapy on the complications of the patients with rib fractures resulting from blunt chest trauma
Timuçin Alar, İsmail Ertuğrul Gedik, Murat Kara
doi: 10.14744/tjtes.2019.26356  Sayfa 0

21.
İki darbe modelinde spesifik ve non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve n-asetilsisteinin oksidatif stres ve uzak organ hasarına etkisi
The effects of specıfıc and non-specıfıc phosphodıesterase ınhıbıtors and n-acetylcysteıne on oxıdatıve stress and remote organ ınjury ın two hıt trauma model
Özdemir Özer, Uğur Topal, METIN SEN
doi: 10.14744/tjtes.2019.00570  Sayfa 0

22.
Curcumin'in PDGF ekspresyonu ve NF-kappa B üzerindeki etkisi: TNBS kolit modeli
The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS induced colitis
Yuksel Altinel, Senay Yalcin, Gulcin Ercan, Erkan Yavuz, Candas Ercetin, Osman Bilgin Gülcicek, Atilla Çelik, Guven Ozkaya, Hafize Uzun
doi: 10.14744/tjtes.2019.45570  Sayfa 0

23.
Adalimumab’ın Tavşanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Oluşan Serebral Vazospasm Üzerine İyileştirici Etkileri
Ameliorating Effects of Adalimumab on Rabbits with Experimental Cerebral Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage
Gökhan Toğuşlu, Mehmet Fatih Erdi, DENSEL ARAÇ, Fatih Keskin, Ibrahim KILINC, Gokhan Cuce
doi: 10.14744/tjtes.2019.52504  Sayfa 0

24.
Skorlama sistemleri ve Ultrasonografinin tanısal doğruluğunun negatif apandektomi oranı ve cinsiyet üzerine etkisi.
Diagnostic Accuracy of Ultrasonography and Scoring Systems: The Effect on the Negative Appendectomy Rate and Gender
Rahman Şenocak, Şahin Kaymak
doi: 10.14744/tjtes.2019.86717  Sayfa 0

25.
Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats?
Meltem Demir, KADER KÖSE, Cevat YAZICI, Erdoğan Mütevelli Sözüer
doi: 10.14744/tjtes.2019.79002  Sayfa 0

26.
Professional practice assessment for minor head injury management in emergency department and clinical impact of a simulation-based training: interventional study (before/after)
Pierre Vandingenen, Anthony Chauvin, Nicolas Javaud, Daniel Aiham Ghazali
doi: 10.14744/tjtes.2020.91589  Sayfa 0

27.
Strangule ve inkarsere hernilerin degerlendirilmesinde yeni bir teknik: Near infrared spectroscopy
A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near infrared spectroscopy
Murat Ziyan, Asim Kalkan, Ozlem Bilir, Gokhan Ersunan, Deniz Ozel, Ozlem Uzun, Semih Korkut
doi: 10.14744/tjtes.2019.72627  Sayfa 0

28.
Sivil nedenli abdominal ateşli silah yaralanmalarında non-operatif tedavi
Non-operative management of civilian abdominal gunshot wounds
Adnan Özpek, Tolga Canbak
Sayfa 0

29.
Yoğun bakım ünitesinde sepsisli bir hastada ensefalopatinin altında yatan bir neden olarak posterior reversible ensefalopati sendromu: olgu sunumu
Posterior reversible encephalopathy syndrome as an underlying cause for encephalopathy in a sepsis patient in the intensive care unit: case report
Günseli Orhun
doi: 10.14744/tjtes.2019.82668  Sayfa 0

30.
Hartmann Kapatılması Prosedürü Hâlâ Yüksek Morbiditeli Bir Cerrahi Midir?
Reversal of Hartmann’s Procedure is Still a High-Morbid Surgery?
OZAN AKINCI, Muge Yurdacan, BAŞAR CAN TURGUT, Server Sezgin Uludağ, OSMAN ŞİMŞEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.71725  Sayfa 0

31.
Akut El, El Bileği ya da ÖnkolYaralanmalarındaYaralanmanın Ciddiyeti ile Özürlülük Oranları ve İşe Geri Dönüş Zamanı Arasındaki İlişki
Associations Between Initial Injury Severity in Acute Hand, Wrist or Forearm Injuries and Disability Ratings and Time to Return to Work
sercan çapkın, Ali cavit, Kutay Yılmaz, ERALP ERDOĞAN, Tufan Kaleli&775;
doi: 10.14744/tjtes.2019.40524  Sayfa 0

32.
İki yaşından küçük çocuklarda PECARN kafa kravması klinik karar kurallarına uyum
Compliance with PECARN head injury decision rules in children under two years old
Aydin Gerilmez, Arif Tarkan Calısaneller
doi: 10.14744/tjtes.2019.36902  Sayfa 0

33.
Anstabil servikal yaralanmalarda Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
Computed Tomography vs. Magnetic Resonance Imaging in Unstable Cervical Spine Injuries
Meltem Songur Kodik, Cenk Eraslan, Omer Kitis, Yusuf Ali Altunci, Huseyin Biceroglu, Ali Akay
doi: 10.14744/tjtes.2019.35813  Sayfa 0

34.
Modifiye Stoppa Yaklaşımı ile Opere Edilen Asetabulum Kırıklarında Farklı Anestezi Tekniklerinin İntraoperatif Kan Kaybı Üzerine Etkisi
Effects of Different Anesthesia Techniques on Intraoperative Blood Loss in Acetabular Fractures undergoing the Modified Stoppa Approach
Ahmet Emrah Acan, cem yalin kilinc, Emre Gultac, Başak Altıparmak, ali ihsan uysal, Nevres Hurriyet Aydogan
doi: 10.14744/tjtes.2019.09294  Sayfa 0

35.
Ratlarda sinir transeksiyon modelinde siyatik sinirin acil ve gecikmeli primer onarımı
Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transection model in rats
Azmi Tufan, FEYZA KARAGOZ GUZEY, burak eren, Abdurrahim Taş, Cihan Isler, Asli Kahraman Akkalp, ilker Gulec, Vildan Ayşe Yayla, Murat Cabalar
doi: 10.14744/tjtes.2019.48579  Sayfa 0

36.
Çocuklarda yutulan yabancı cisimler: Gerçekten gastrointestinal sistemden kendiliğinden geçiyorlar mı? 1000 vaka ile tek merkezli deneyim
Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases
Hasan Özkan Gezer, Abdulkerım TEMIZ, Semire Serin Ezer, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
doi: 10.14744/tjtes.2019.40350  Sayfa 0

37.
Deneysel Alkali Koroziv Ösefageal ve Mide Yanıklarında Hyperium Perforatum'un (Sarı Kantaron) İyileştirici Etkisi
The Healing Effect Of Hyperium Perforatum (St. John’s Wort) On Experimental Alcaline Corrosive Eosephageal And Stomach Burns
Erkan Güvenç, Selahattin Kiyan, yigit uyanikgil, Emel Oyku CETIN, fatih karabey, Turker Cavusoglu, burak gökçe
doi: 10.14744/tjtes.2019.93428  Sayfa 0

38.
Distal tibial epifizyolizin cerrahi tedavisinde travma mekanizması, kırık paterni ve fiksasyon tekniğinin klinik sonuçlar ve epifiz büyümesinin durması üzerine etkisi
The role of trauma mechanism, fracture pattern and fixation technique on clinical outcomes and epiphyseal growth arrest in the surgical treatment of distal tibial epiphysiolysis
Furkan Çağlayan Aslantaş, Mustafa Yalın, Mehmet Hakan İlter, Alkan Bayrak, Erdem Edipoğlu, Bulent Tanrıverdi, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili
doi: 10.14744/tjtes.2019.27354  Sayfa 0

KLINIK ÇALIŞMA
39.
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Asetabulum Kırıkları: Prognozu Hangi Parametreler Etkiler?
Acetabular Fractures Treated Surgically: Which of the Parameters Affect Prognosis?
Utku Bilekdemir, Osman Civan, Ali Cavit, hakan özdemir
doi: 10.14744/tjtes.2019.88472  Sayfa 0

40.
Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama (RBTS) arasındaki korelasyon
Correlation between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury
yasemin kayadibi, nazan ülgen tekerek, OSMAN YEŞİLBAŞ, Serhat Tekerek, emel ure, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.94994  Sayfa 0

41.
Akut apandisit tanısında GCP-2 / CXCL-6 ve hsCRP'nin tanısal değeri
Diagnostic value of GCP-2 / CXCL-6 and hsCRP in the diagnosis of acute appendicitis
Çiğdem Yücel, Esra Fırat Oğuz, Sadettin Er, İlhan Balamir, Turan Turhan, Mesut Tez
doi: 10.14744/tjtes.2019.26270  Sayfa 0

42.
Elektrik Yanıkları ve Komplikasyonları: Üçüncü Basamak Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Verileri
Electrical Burns and Complications: Data of a Tertiary Burn Center Intensive Care Unit
Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
doi: 10.14744/tjtes.2019.65780  Sayfa 0

43.
Minimal İnvaziv Teknik ile Akromioklaviküler Eklem Rekonstrüksiyonunun Sonuçları
Results of Acromioclavicular Joint Reconstruction Using a Novel Minimally Invasive Technique
Gazi Huri, Erdi Özdemir, Nezih Ziroglu, John Costouros, Edward McFarland
doi: 10.14744/tjtes.2019.36897  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
44.
Yeni bir hemostatik scaffold materyali ve kanama durdurmada fibrin çatı oluşumunun önemi: Eksperimental Rat Çalışması
A Novel Hemostatic Scaffold Material and The Importance of Scaffold Formation on Ending Hemorrhage: An Experimental Rat Study
Ismail Altintop, MEHMET TATLI, Zeynep SOYER, ARZU HANIM YAY, ahmet ozturk, Cigdem Karakukcu
doi: 10.14744/tjtes.2019.34359  Sayfa 0

45.
Hemorajik Şok Tanısında ve Evrelemesinde Iskemi Modifiye Albumin (IMA) ve IMA/Albumin Oranı: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma
Ischemia-modified albumin (IMA) and the IMA/Albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study
Suleyman Turedi, Aynur Sahin, Metehan Akca, Selim Demir, Gokcen Derya Reis Kose, Arif Burak Cekic, Mehmet Yildirim, Ersin Yulug, Ahmet Mentese, Suha Turkmen, Sami Acar
doi: 10.14744/tjtes.2019.32754  Sayfa 0

46.
Ratlarda deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda nitrogliserinin etkisi
The effect of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model
Metin Gündüz, tamer sekmenli, Ceyhan Uğurluoğlu, Ilhan Ciftci
doi: 10.14744/tjtes.2019.00005  Sayfa 0

47.
İnfrarenal Aort Oklüzyonu ile Oluşan İntestinal Hasarında Adalimumab'ın Koruyucu Etkisi
The Protective Effect of Adalimumab on Intestinal Injury induced with Infrarenal Aortic Occlusion
Ahmet Pergel, Levent TUMKAYA, Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Süleyman Kalcan, Ali Özdemir, Tolga Mercantepe, Başar Erdivanlı, Adnan Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2019.59607  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
48.
Nadir Görülen Bir Olgu: Strangüle Littre Hernisi İçerisinde Nöroendokrin Tümör
A Rarely Encountered Case: A Neuroendocrine Tumor in Strangulated Littre’s Hernia
Ahmet Erdoğan, Akin Bostanoglu
doi: 10.14744/tjtes.2019.30378  Sayfa 0

49.
Laparoskopik Apendektomi Sonrası Trokar Yerinden Fallop Tüpü Herniasyonu
Fallopian Tube Herniation from Trocar-Site After Laparoscopic Appendectomy
Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.72461  Sayfa 0

50.
Nadir Bir Olgu Sunumu: Mastoid Kırığı Nedeniyle Oluşan Servikal Subkutan ve Mediastinal Amfizem
A Rare Case Report: Cervical Subcutaneous and Mediastinal Emphysema Due To Mastoid Fracture
Haydar Gök, Selim Şeker, HALIL OLGUN PEKER, MEHMET ALPAY ÇAL, Tamer Altay, Suat Çelik
doi: 10.14744/tjtes.2019.02828  Sayfa 0

51.
Bronş ve Aortun Müşterek Yaralanmasının Başarılı Tedavisi
Successful Treatment Of A Combined Bronchial And Aortic Trauma
Murat Saricam, Berker Ozkan, Alper Toker
doi: 10.5505/tjtes.2018.23429  Sayfa 0

52.
Surgical approach for acute ischemic colitis after scuba diving: a case report
Eun Soo Choi, Han Deok Kwak, Jae Kyun Ju
doi: 10.14744/tjtes.2019.67523  Sayfa 0

53.
Nadir Bir Vaka: Künt Abdominal Yaralanma Sonucu Gelişen İzole Süperior Mezenterik Ven Yaralanması
A Rare Case: Isolated Superior Mesenteric Vein Injury Occuring After Blunt Abdominal Truma
Mehmet Kubat
doi: 10.14744/tjtes.2019.39932  Sayfa 0

54.
Rhinoceros-related delayed traumatic diaphragmatic rupture
Michael Sebastian, ALIA Abdullah, Mohamed Abusharia, Fikri M Abu-Zidan
doi: 10.14744/tjtes.2019.73857  Sayfa 0

55.
Gastrik Volvulustan 9 Yıl Sonra Görülen Gezici Dalak Torsiyonu: Multiparitenin Etkisi?
Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity?
Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/tjtes.2019.91606  Sayfa 0

DERLEME
56.
Pediatrik künt renal travmalarda transkateter embolizasyon: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature
İbrahim Kartal, HasanAli Durmaz, Sanem (Guler) Cimen, Sertac Cimen, Hamit Ersoy
doi: 10.14744/tjtes.2019.93043  Sayfa 0

DIĞER
57.
Canlı donörden böbrek transplantasyonunda cerrahi ve ürolojik komplikasyonların 789 vakada güncellenmiş analizi: Tek bir merkez tecrübesi
An updated analysis of the surgical and urological complications of 789 living related donor kidney transplantations: Experience of a single center
Tayfun Oktar, Taner Koçak, Tzevat Tefik, Selcuk Erdem, Oner Sanli, H.Orhan Ziylan, Ismet Nane
doi: 10.14744/tjtes.2019.78805  Sayfa 0

OLGU SERISI
58.
Nadir bir akut batın nedeni olan spontan rektus hemetomunda endovaskuler embolizasyon tedavisi
Endovascular Embolisation Treatment in a rare acute abdomen spontaneous Rectus Sheath Haematoma
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2019.44015  Sayfa 0

59.
Penetran toraks travmalarından sonra görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS'ın rolü
The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
doi: 10.14744/tjtes.2019.02682  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale