Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Doğal afetler gibi mücbir durumlarda hekimin hukuki ve etik sorumluluğu
Legal and ethical responsibilities of physicians in coercive situations such as natural disasters
Berna Şenel Eraslan, Beytullah Karadayı, İbrahim Eray Çakı, Naciye Aslan, Ende Varlık Tokgözoğlu, Çağlayan Kılıç, Abdi Özaslan, Gürsel Çetin
doi: 10.5505/tjtes.2017.32885  

2.
Non-heparinized Veno-venous ECMO Applied to Patient with Severe Lung Contusion and Hypovolemic shock due to Trauma
Seong Ho Moon, Ki Nyun Kim, Jae Jun Jung, Jae Hong Park, Joung Hun Byun
doi: 10.5505/tjtes.2018.33802  

3.
Sıçan modelinde ezilme tipi yaralanma sonrasında gelişen tendon yapışıklıklarının önlenmesinde Hyalobarrier Gel ve Seprafilm'in etkinliği
Effects of Hyalobarrier Gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush type injury in a rat model
Emel Yurdakul Sıkar, Hasan Ediz Sıkar, Hüsamettin Top, Ahmet Cemal Aygıt
doi: 10.5505/tjtes.2018.54007  

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Comparative Evaluation Of 2.0 mm Locking Plate System vs 2.0 mm Non Locking Plate System For Mandibular Angle Fracture Fixation; A Retrospective Study
Pavan MANOHAR PATIL, Lan Yang
doi: 10.5505/tjtes.2015.45945  

5.
Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi
Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit
Ersan Ozen, Fatma Ulger, Nurullah Yilmaz, Erhan Cetin Cetinoglu, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/tjtes.2016.45751  

6.
The Efficacy of Negative Pressure Wound Therapy in the Management of Acute Burns
Akut Yanıkların Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Terapisinin Etkinliği
Metin Kement, Adil Başkıran
doi: 10.5505/tjtes.2017.78958  

7.
Negatif Başınçlı Yara Tedavisinin Elektrik Yanıklarında Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical evaluation of negative-pressure wound therapy in the management of electrical burns
Kemal Eyvaz, Metin Kement, Salim Balin, Hakan Acar, Fikri Kündeş, Alev Karaoz, Osman Civil, Mehmet Eser, Levent Kaptanoglu, Selahattin Vural, Nejdet Bildik
doi: 10.5505/tjtes.2018.80439  

8.
Parmak Ucu Amputasyonlarında Repoziyon Flebi Kullanımı Ve Replantasyonların Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparisons between long-term outcomes of the use of reposition flaps and replantations in fingertip amputations
Emin Sir, Alper Aksoy, Meliha Kasapoglu Aksoy
doi: 10.5505/tjtes.2018.67217  

9.
Nondeplase skafoid kırıkların alçı tedavisinde bilgisayarlı tomografi immobilizasyon süresini kısaltmaya yardımcı olur mu?
Does computerized tomography help to shorten the immobilization period in the plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures?
Hüseyin Çümen, Altuğ Duramaz, Cemal Kural
doi: 10.5505/tjtes.2018.32069  

10.
Acil Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Yüzeyel Cerrahi Alan Enfeksiyonu ve Postoperatif Ağrıya Terapötik Hipoterminin Etkisi
Effect of Therapeutic Hypothermia on Superficial Surgical Site Infection and Postoperative Pain in Urgent Abdominal Surgery
Erol Kılıç, Mustafa Uğur
doi: 10.5505/tjtes.2018.23345  

11.
Mortality determiners for fall from height cases
Muzaffer Akkoca, Serhat Tokgöz, Kerim Bora Yılmaz, Sümeyra Güler, Melih Akıncı, Şener Balas, Harun Karabacak, Mehmet Saydam
doi: 10.5505/tjtes.2018.50724  

12.
Kulak ve Aurikular Bölgenin Yüksek Enerjili Patlayıcılar Kaynaklı Yaralanmalarının Retrospektif Analizi: Operasyon Saha Hastanesi Acil Servis Deneyimleri
Retrospective Analyses of High-Energy Explosive Device Related Injuries of Ear and Auricular Region: Experiences in Operative Field Hospital Emergency Room
Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
doi: 10.5505/tjtes.2017.60649  

13.
Ameliyat öncesi C-reaktif protein değeri ve nötrofil yüzdesinin laparoskopik appendektomiden açık appendektomiye konversiyonu belirlemedeki yeri
The role of preoperative C-reactive protein value and neutrophil ratio in determination of conversion from laparoscopic appendectomy to open appendectomy
Hüseyin Onur Aydın, Tevfik Avcı, Tugan Tezcaner, Mahir Kırnap, Sedat Yıldırım, Gökhan Moray
doi: 10.5505/tjtes.2018.68705  

14.
Çocuk Önkol Orta 1/3 Kırıklarının Konservatif Tedavisi Sırasında Redüksiyon Kaybının Saptanmasında “Three Poınt İndex” (tpı)’nın Kullanılabilirliği
The Utılıty Of The Three-Poınt Index In The Determınatıon Of Reductıon Loss Durıng The Conservatıve Treatment Of Paedıatrıc Forearm Mıd-Thırd Fractures
Zeki Taşdemir, Güven Bulut, Bilğehan Çevik, Engin Eceviz, Hüseyin Günay
doi: 10.5505/tjtes.2018.84553  

15.
Kalça Kırıklı Yaşlı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ameliyat Sonrası Mortalite
Admission Neutrophile to Lymphocyte Ratio and Postoperative Mortality in Elderly Hip Fracture Patients
Aytun Temiz, Salim Ersözlü
doi: 10.5505/tjtes.2018.94572  

16.
İntertrokanterik femur kırıklarında oblik pozisyonda uygulanan femur intramedüller çivilemesi sırasında çift skopi kullanımı cerrahi süre ve skopi süresini azaltabilir mi?
Can double fluoroscopy reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing in oblique patient position at 70 degrees to the floor?
Haluk Çelik, Adnan Kara, Yavuz Sağlam, İsmail Türkmen, Serkan Aykut, Mehmet Erdil
doi: 10.5505/tjtes.2018.04048  

17.
Çatışmaya Bağlı Şarapnellerin Dağılım Karakteristikleri İle Bu Dağılımın Silah Tipi ve Çatışma Bölgesi İle İlişkisi: Operasyon Bölgesi Hastanesindeki Deneyimler
Distribution Characteristics of Combat-related Shrapnel and Relationship with Weapon Type and Conflict Location: Experiences In An Operational Field Hospital
Sinan Akay, Mehmet Burak Aşık, Sami Eksert
doi: 10.5505/tjtes.2018.13402  

18.
Factors predicting the early mortality of trauma patients
Won Young Yong Jin, Jin Hee Jeong, Dong Hoon Kim, Tae Yun Kim, Changwoo Kang, Soo Hoon Lee, Sang Bong Lee, Seong Chun Kim, Yong Joo Park, Daesung Lim
doi: 10.5505/tjtes.2018.29434  

19.
Yetişkinlerde akut apendisit için klinik skorlama sistemlerinin kullanılması yararlı mı?
Is it beneficial to use clinical scoring systems for acute appendicitis in adults?
Emin Kose, Mustafa Hasbahceci, Mehmet Can Aydin, Canberk Toy, Tuba Saydam, Ayhan Ozsoy, Servet Rustu Karahan
doi: 10.5505/tjtes.2018.22378  

20.
Tibia kırıklarının intramedüller çivileme ile tedavisinde traneksamik asit kullanımı güvenli ve güvenilir mi?
Is Tranexamic Acid Safe and Reliable after Tibia Intramedullary Nailing?
Sefa Giray Batıbay, İsmail Türkmen, Sedat Duman, Savaş Çamur, Necdet Sağlam, Sevilay Batıbay
doi: 10.5505/tjtes.2018.42147  

21.
Akut Pankreatitin Prognozunu Ön Görmede Eritrosit Dağılım Hacmi ve CRP/Albumin Değerlerinin Önemi
Significance of Red Blood Cell Distribution Width and CRP/Albumin Levels in Predicting Prognosis of Acute Pancreatitis
Eyüp Murat Yılmaz, Altay Kandemir
doi: 10.5505/tjtes.2018.98583  

22.
Yüksek dereceli karaciğer ve dalak hasarında nonoperatif tedavinin etkinliği
The effectiveness of non-operative treatment in high-grade liver and spleen injury
Kıvılcım Karadeniz Cerit, Rabia Ergelen, Tural Abdullayev, Halil Tuğtepe, Tolga Emrullah Dağlı, Gürsu Kıyan
doi: 10.5505/tjtes.2018.83573  

23.
XXXX skoru: Akut apandisit tanısında yeni bir skorlama sistemi
The XXXX score: A new diagnostic score for acute appendicitis
Kerem Karaman, Metin Ercan, Hakan Demir, Ömer Yalkın, Yener Uzunoğlu, Kemal Gündoğdu, İsmail Zengin, Yakup Ersel Aksoy, Erdal Birol Bostancı
doi: 10.5505/tjtes.2018.62436  

24.
Penetran Keratoplasti Sonrası Travmatik Yara Yeri Ayrılması
Wound Dehiscence After Penetrating Keratoplasty
Evin Singar-ozdemir, Ayse Burcu, Zuleyha Yalnız Akkaya, Baris Oral, Firdevs Ornek
doi: 10.5505/tjtes.2018.44450  

25.
Laparoskopik Apendektomide Güdük Bağlama Tekniği ve Spesimen Çıkarma Metodu Morbidite ve Sonuçları Etkiler mi?
Does the Stump Knotting Technique and Specimen Retrieval Method Effects Morbidity and Outcomes in Laparoscopic Appendectomy?
Cihan Agalar, Zekai Serhan Derici, Ali Durubey Cevlik, Suleyman Ozkan Aksoy, Tufan Egeli, Nilay Boztas, Mucahit Ozbilgin, Sulen Sarıoglu, Tarkan Unek
doi: 10.5505/tjtes.2018.90382  

26.
Torakal ve lomber vertebra kırıklarında enstrümentasyon ve posterior füzyon uygulanmış hastalarda maliyet ve hücre koruyucu sistemin etkinliği
Efficacy and cost-effectiveness of the cell saver system in instrumented posterior fusion with thoracic and lumbar vertebral fractures
Serdar Hakan Başaran, Alkan Bayrak, Emrah Sayit, Halil Nadir Öneş, Kadir Gözügöl, Cemal Kural
doi: 10.5505/tjtes.2018.77823  

27.
Türkiye Hatay’daki Suriyeli Maksillofasial Travmalı Hastaların İnsidansı, Etyolojisi ve Örneği: 3 Yıllık Geriye Dönük Çalışma
Incidence, Etiology, and Patterns of Maxillofacial Traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 -Year Retrospective Study
Cengiz Arli, Mustafa Ozkan, Ali Karakus
doi: 10.5505/tjtes.2018.16243  

28.
Yoğun Bakımda Toraks Travmalı Olgularda Mortalite Prediktörleri; 10 Yıllık Sonuçlar
Predictors Of Mortality In Cases With Thoracic Trauma Admitted To The Intensive Care Unit: 10-Year Clinical Outcomes
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Ahmet Oğuzhan Küçük, İskender Aksoy, Davut Aydın, Fatma Ülger
doi: 10.5505/tjtes.2018.97345  

29.
Walled-off pankreatik nekrozda morbiditiye etki eden risk faktörleri ve sürekli postoperatif lavajın etkinliği: Tek merkez deneyimi
Risk factors for morbidity in walled-off pancreatic necrosis and performance of the continuous postoperative lavage: a single center experience
Mehmet Aziret, Metin Ercan, Bilal Toka, Erkan Parlak, Kerem Karaman
doi: 10.5505/tjtes.2018.84589  

30.
Synesmoz Yaralanmasının Eşlik Ettiği Lateral Malleol Kırıklarının ANK Çivisi ile Tedavisi: 10 yıllık Tedavi sonuçları.
The ANK Nail Treatment of the Lateral Malleolar Fractures With Syndesmosis Injury; Clinical Outcomes at 10 Years Follow up.
Sinan Kahraman, Hasan Hüseyin Ceylan, Mehmet Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara
doi: 10.5505/tjtes.2018.91679  

31.
Akut Karın Ağrılı Hastalarda İrisin'in Tanısal Değeri: Bir Ön çalışma
The Diagnostic Value of Irisin in Patients with Acute Abdominal Pain: A preliminary study
Selman Yeniocak, Özgür Karcıoğlu, Asım Kalkan, Fatma Saraç, Gökçe Akgül Karadana, Zehra Zeynep Keklikkıran, Alper Gümüş, Macit Koldaş, Semih Korkut
doi: 10.5505/tjtes.2018.29235  

32.
Majör yanıklı hastaların albümin düzeyinin anestezi yönetimi ile ilişkisi ve klinik gidişte etkinliği
The relationship of the albumin level to the anaesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns
Müge Çakırca, İsa Sözen, Gülsüm Tozlu Bindal, Mustafa Baydar, Ahmet Çınar Yastı
doi: 10.5505/tjtes.2018.71278  

33.
Gebelikte Hemogramın Akut Apandisit Tanısındaki Önemi
The significance of hemogram on diagnosis of acute appendicitis during pregnancy
Hamza Cinar, Ali Aygun, Murat Derebey, Ismail Alper Tarim, Cagri Akalin, Sercan Buyukakincak, Kenan Erzurumlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.62753  

34.
Validity of bone scans to detect missed injury in major trauma patients
Maru Kim, Tae Hwa Hong, Hang Joo Cho
doi: 10.5505/tjtes.2018.55068  

35.
Göz içi Arka Segment Yabancı Cisimlerinin Yönetiminde 23-gauge Transkonjonktival Vitrektomi
23-Gauge Transconjunctival Vitrectomy for Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies
Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
doi: 10.5505/tjtes.2018.44763  

36.
Özofagus perforasyonları yönetiminde tek merkez dört yıllık deneyimimiz
A 4-year single-center experience in management of esophageal perforation
Serkan Sarı, Hasan Bektaş, Kıvılcım Ulusan, Burak Koçak, Bünyamin Gürbulak, Şükrü Çolak, Ekrem Çakır, Melis Baykara Ulusan
doi: 10.5505/tjtes.2018.79484  

37.
Akut Komplike Apandisit Tanisinda Yeni Ve Erken Bir Belirteç: İmmatür Granülosit
A New And Early Marker In Diagnosis Of Acute Complicated Appendicitis: Immature Granulocyte
Yılmaz Ünal
doi: 10.5505/tjtes.2018.91661  

38.
Çocuklarda daha iyi travma yönetimi için ilk adım: Kuzey İzmir Travma Kayıt Sistemi'nin ilk sonuçları
First step to a better pediatric trauma management: The first results of Northern Izmir Trauma Registry System
Mustafa Onur Öztan, Murat Anıl, Ayşe Berna Anıl, Demet Yaldız, İlhan Uz, Ali Turgut, Işıl Köse, Kerim Acar, Turhan Sofuoğlu, Gökhan Akbulut
doi: 10.5505/tjtes.2018.82780  

39.
Femur boyun kırıklarında osteosentez sonrası gelişen komplikasyonların tedavisinde total kalça protezi uygulamalarının sonuçları
Outcomes of salvage total hip arthroplasty after failed osteosynthesis for collum femoris fractures
Turgut Akgül, Fevzi Birişik, Gökhan Polat, Cengiz Şen, Önder Kılıçoğlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.55506  

DENEYSEL ÇALIŞMA
40.
Serbest radikal tutucu Tempolün ratlarda ven grefti intimal hiperplazisine etkisi
A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats.
Arif Türkmen, Mehmet Doğan, Metin Temel
doi: 10.5505/tjtes.2017.80281  

41.
Deneysel Peritonitte Peritoneal Sıvının Antibakteryel Etkisi
The antibacterial effect of peritoneal fluid in experimental peritonitis
Birol Agca, Ahmet Yalin Iscan, Erdal Polat, Kemal Memisoglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.10452  

42.
Kitosan kaplı ipliklerin anastomoz gücü arttırma üzerine etkisi
The effect of chitosan coating on surgical sutures to strengthen the colonic anastomosis
Yuksel Altınel, Soon Soup Chung, Guven Okay, Nesrin Ugras, Ahmet Fatih Isik, Ersin Ozturk, Halil Ozguc
doi: 10.5505/tjtes.2018.59280  

43.
Effect of curcumin on lung injury induced by skeletal muscle ischemia/reperfusion in rats
Hamed Ashrafzadeh Takhtfooladi, Mohammad Ashrafzadeh Takhtfooladi
doi: 10.5505/tjtes.2018.83616  

44.
Karın içi enfeksiyon varlığında sentetik yama kullanımı: Deneysel bir uygulanabilirlik çalışması
Synthetic mesh placement in the presence of abdominal infection: An experimental study of feasibility
Ahmet Burak Çiftçi, Rıza Haldun Gündoğdu, Bahadır Osman Bozkırlı, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Berrak Gümüşkaya Öcal, Birsen Özdem
doi: 10.5505/tjtes.2018.59263  

45.
Ratlarda alfa tokoferolün akut pankreatit üzerine etkileri
The effects of alpha tocopherol on acute pancreatitis in rats
Halit Ozgul, Cihad Tatar, Bahri Ozer, Husnu Aydin, Soner Sari, Songul Peltek Ozer
doi: 10.5505/tjtes.2018.30413  

46.
Sıçanlarda Bağırsak İskemi-reperfüzyonunun Deneysel Modelinde İskemi-Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Pentoksifilin ve Iloprost'un Rolü.
The Role Of Pentoxifylline And Iloprost In Prevention Of Ischemia-reperfusion injury in Experimental Model Of Intestine Ischemia-reperfusion In Rats.
Ugur Abakay, Sinan Soylu, Sabahattin Göksel, Bülent Saraç, Zeynep Deniz Şahin İnan, Erol Çakmak, Özge Korkmaz, Atilla Kurt, Hüsnü Çağrı Genç
doi: 10.5505/tjtes.2018.22227  

47.
Akut mezenterik iskemi hasarının kritik zaman tahmini ve reversibilitesi
Predicting Critical Duration and Reversibility of Damage in Acute Mesenteric Ischemia: an experimental study
Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran
doi: 10.5505/tjtes.2018.69710  

48.
Akut Mezenter İskemi Tanısında Heparin Bağlayıcı Proteinin (HBP) Rolü
Role of Heparin Binding Protein (HBP) in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia
Sedat Koçak, Tarık Acar, Birsen Ertekin, Merve Güven, Zerrin Defne Dündar
doi: 10.5505/tjtes.2018.49139  

49.
The Therapeutic Effects of Thalidomide and Etanercept on Septic Rats Exposed to Lipopolysaccharide
Talidomid ve Etanersept'in Lipopolisakkarite Maruz Bırakılan Septik Sıçanlarda Terapötik Etkileri
Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
doi: 10.5505/tjtes.2018.68473  

50.
Deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında kalsiyum dobesilatın etkisinin değerlendirilmesi
Assessment of effect of calcium dobesilate in experimental liver ischemia-reperfusion injury
Yılmaz Ünal, Berkay Küçük, Salih Tuncal, Koray Koşmaz, Nadir Turgut Çavuşoğlu, Kemal Kismet, Mehmet Şeneş, Pınar Celepli, Murat Durak, Sema Hücümenoğlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.33238  

51.
Ratlarda deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir hasarında gabapentinin primer cerrahi tedaviye etkisi
Effect of gabapentin on primary surgical treatment of experimental sciatic nerve injury in rats
Özgür Kardeş, Soner Çivi, Erkut Baha Bulduk, Fazilet Kaya Selçuk, Halil İbrahim Süner, Emre Durdağ, Kadir Tufan
doi: 10.5505/tjtes.2018.66712  

52.
Effects of repetitive local injections of human amniotic fluid on the healing of zygomatic arch osteotomies in adult rabbits
Şebnem Turan, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
doi: 10.5505/tjtes.2015.56588  

OLGU SUNUMU
53.
İntraorbital Metalik Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Çıkartılması: Teknik Note
Endoscopic Endonasal Removal of Intraorbital Metallic Foreign Body: Thechnical Note
Emin Cagil, Ali Erdem Yildirim, Ibrahim Ekici, Evin Singar, Osman Arikan Nacar, Ahmet Deniz Belen
doi: 10.5505/tjtes.2016.34045  

54.
Nitelikli Cinsel İstismarda Klinik Yaklaşımın Önemi: Olgu Sunumu
The Importance of Clinical Approach to Aggravated Sexual Abuse: Case Report
Gökmen Karabağ, Halil İbrahim Tanrıverdi, Mehmet Sunay Yavuz, Abdülkadir Genç, Ufuk Akın, Selma Saraç
doi: 10.5505/tjtes.2018.60063  

55.
Travmalı hastada akut batın ve hipovolemik şok yapan gastrointestinal stromal tümör
Gastrointestinal Stromal Tumour Leading to Acute Abdomen and Hypovolemic Shock in a Trauma Patient
Aylin Hande Gökçe
doi: 10.5505/tjtes.2018.35005  

EDITÖRE MEKTUP
56.
Omurilik yaralanmalarına kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkileri üzerine deliller
Implication of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on spinal cord injury
Ömer Akyol, Mehmet Akif Güleç, Sümeyya Akyol
doi: 10.5505/tjtes.2016.78235  
Makale Özeti

57.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Alpaslan Sahin, Mustafa Rasid Toksoz, Kemal Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2016.35916  
Makale Özeti

58.
Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik
Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique
Medeni Volkan Kıyak, Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Ayşin Yeşilada, Semra Hacıkerim, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2016.68540  
Makale Özeti

LookUs & OnlineMakale