Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
İleri yaş grubu hastalarda genel ve epidural anestezi ile yalnızca genel anestezi uygulamalarının nörokognitif fonksiyonlara etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of epidural analgesia combined to general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients
Günseli Orhun, Zerrin Sungur, Kemalettin Koltka, Meltem Savran Karadeniz, Hacer Ayşe Yavru, Hakan Gürvit, Mert Şentürk
doi: 10.14744/tjtes.2019.04135  Sayfa 0

2.
Rat Ekstremite Modelinde İskemi Reperfüzyon Üzerine Sugammadeks'in Etkisi
Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model
Ali Alagöz, Semih Küçükgüçlü, Nilay Boztaş, Volkan Hancı, Esin Yuluğ, Ali Rıza Şişman
doi: 10.14744/tjtes.2019.12524  Sayfa 0

3.
El fleksör tendon onarımı sonrası reoperasyonu öngören faktörler
Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair
Aslı Çalışkan Uçkun, Fatma Gül Yurdakul, Hasan Murat Ergani, Tuba Güler, Burak Yaşar, Bedriye Başkan, Hatice Bodur, Ramazan Erkin Ünlü
doi: 10.14744/tjtes.2019.92590  Sayfa 0

4.
Akut pankreatite neden olan pankreas kistik ekinokokkozisi
Pancreatic cystic echinococcosis causing acute pancreatitis
Sabahattin Destek, Kamuran Cumhur Değer
doi: 10.14744/tjtes.2019.85069  Sayfa 0

5.
The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran
Zahra Ghodsi, Soheil Saadat, Abdolrazagh Barzegar, Farshid Alaeddini, Vafa Rahimi-Movaghar, Mohammadreza Zafarghandi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali AkbariSari, Payman Salamati
doi: 10.14744/tjtes.2019.34903  Sayfa 0

6.
İki darbe modelinde spesifik ve non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve n-asetilsisteinin oksidatif stres ve uzak organ hasarına etkisi
The effects of specıfıc and non-specıfıc phosphodıesterase ınhıbıtors and n-acetylcysteıne on oxıdatıve stress and remote organ ınjury ın two hıt trauma model
Özdemir Özer, Uğur Topal, METIN SEN
doi: 10.14744/tjtes.2019.00570  Sayfa 0

7.
Strangule ve inkarsere hernilerin degerlendirilmesinde yeni bir teknik: Near infrared spectroscopy
A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near infrared spectroscopy
Murat Ziyan, Asim Kalkan, Ozlem Bilir, Gokhan Ersunan, Deniz Ozel, Ozlem Uzun, Semih Korkut
doi: 10.14744/tjtes.2019.72627  Sayfa 0

8.
Akut El, El Bileği ya da ÖnkolYaralanmalarındaYaralanmanın Ciddiyeti ile Özürlülük Oranları ve İşe Geri Dönüş Zamanı Arasındaki İlişki
Associations Between Initial Injury Severity in Acute Hand, Wrist or Forearm Injuries and Disability Ratings and Time to Return to Work
sercan çapkın, Ali cavit, Kutay Yılmaz, ERALP ERDOĞAN, Tufan Kaleli&775;
doi: 10.14744/tjtes.2019.40524  Sayfa 0

9.
İki yaşından küçük çocuklarda PECARN kafa kravması klinik karar kurallarına uyum
Compliance with PECARN head injury decision rules in children under two years old
Aydin Gerilmez, Arif Tarkan Calısaneller
doi: 10.14744/tjtes.2019.36902  Sayfa 0

10.
Anstabil servikal yaralanmalarda Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
Computed Tomography vs. Magnetic Resonance Imaging in Unstable Cervical Spine Injuries
Meltem Songur Kodik, Cenk Eraslan, Omer Kitis, Yusuf Ali Altunci, Huseyin Biceroglu, Ali Akay
doi: 10.14744/tjtes.2019.35813  Sayfa 0

11.
Modifiye Stoppa Yaklaşımı ile Opere Edilen Asetabulum Kırıklarında Farklı Anestezi Tekniklerinin İntraoperatif Kan Kaybı Üzerine Etkisi
Effects of Different Anesthesia Techniques on Intraoperative Blood Loss in Acetabular Fractures undergoing the Modified Stoppa Approach
Ahmet Emrah Acan, cem yalin kilinc, Emre Gultac, Başak Altıparmak, ali ihsan uysal, Nevres Hurriyet Aydogan
doi: 10.14744/tjtes.2019.09294  Sayfa 0

12.
Ratlarda Asetik Asitle İndüklenen Kolit Üzerine Sarımsak Yağının Etkileri
Effects of garlic oil (Allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats
YUSUF TANRIKULU, Ceren Şen Tanrıkulu, fahriye kılınç, Murat Can, Fürüzan Köktürk
doi: 10.14744/tjtes.2019.01284  Sayfa 0

13.
Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion
Wu Seong Kang, Young Goun Jo, Yun Chul Park
doi: 10.14744/tjtes.2019.04343  Sayfa 0

14.
Hemorrhagic Adrenal Myelolipoma after Trauma to Left Adrenal Gland: A Case Report
Tse-Hao Chen, pei fang lai, Yung-hsiang Hsu
doi: 10.14744/tjtes.2019.UTD-99457  Sayfa 0

15.
Ratlarda sinir transeksiyon modelinde siyatik sinirin acil ve gecikmeli primer onarımı
Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transection model in rats
Azmi Tufan, FEYZA KARAGOZ GUZEY, burak eren, Abdurrahim Taş, Cihan Isler, Asli Kahraman Akkalp, ilker Gulec, Vildan Ayşe Yayla, Murat Cabalar
doi: 10.14744/tjtes.2019.48579  Sayfa 0

16.
Çocuklarda yutulan yabancı cisimler: Gerçekten gastrointestinal sistemden kendiliğinden geçiyorlar mı? 1000 vaka ile tek merkezli deneyim
Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases
Hasan Özkan Gezer, Abdulkerım TEMIZ, Semire Serin Ezer, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
doi: 10.14744/tjtes.2019.40350  Sayfa 0

17.
Hartmann Kapatılması Prosedürü Hâlâ Yüksek Morbiditeli Bir Cerrahi Midir?
Reversal of Hartmann’s Procedure is Still a High-Morbid Surgery?
OZAN AKINCI, Muge Yurdacan, BAŞAR CAN TURGUT, Server Sezgin Uludağ, OSMAN ŞİMŞEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.71725  Sayfa 0

18.
Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu
Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report
Abdullah Algın, Mehmet Özgür Erdogan, mehmet sariaydin, Korkut Bozan, Serdar özdemir, Ibrahim İnan
doi: 10.14744/tjtes.2019.94694  Sayfa 0

19.
The characteristics of patients in mass public shootings among coup attempt in Turkey: A single-center hospital response
Kurtulus Aciksari, MEHMET KOCAK, Gorkem Alper Solakoglu, Ömer Turan, Samet Erinc, Ozgür Ekinci, Ebuzer Aydin
doi: 10.14744/tjtes.2019.96821  Sayfa 0

20.
Travmatik Beyin Hasarında Artmış Bağırsak Geçirgenliğine Deksmedetomidinin Etkisi: Deneysel Çalışma
The Effect of Dexmedetomidine in Increased Intestinal Permeability after Traumatic Brain Injury: An Experimental Study
Onur Karaca, Güvenç Doğan
doi: 10.14744/tjtes.2019.49768  Sayfa 0

21.
Deneysel Alkali Koroziv Ösefageal ve Mide Yanıklarında Hyperium Perforatum'un (Sarı Kantaron) İyileştirici Etkisi
The Healing Effect Of Hyperium Perforatum (St. John’s Wort) On Experimental Alcaline Corrosive Eosephageal And Stomach Burns
Erkan Güvenç, Selahattin Kiyan, yigit uyanikgil, Emel Oyku CETIN, fatih karabey, Turker Cavusoglu, burak gökçe
doi: 10.14744/tjtes.2019.93428  Sayfa 0

22.
Distal tibial epifizyolizin cerrahi tedavisinde travma mekanizması, kırık paterni ve fiksasyon tekniğinin klinik sonuçlar ve epifiz büyümesinin durması üzerine etkisi
The role of trauma mechanism, fracture pattern and fixation technique on clinical outcomes and epiphyseal growth arrest in the surgical treatment of distal tibial epiphysiolysis
Furkan Çağlayan Aslantaş, Mustafa Yalın, Mehmet Hakan İlter, Alkan Bayrak, Erdem Edipoğlu, Bulent Tanrıverdi, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili
doi: 10.14744/tjtes.2019.27354  Sayfa 0

23.
Abdominal Travmada Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörlerinin Analizi
Analysis of Risk Factors of Mortality in Abdominal Trauma
Fatih Gönültaş, Koray Kutlutürk, ALI FUATKAAN GOK, Bora Barut, TEVFIK TOLGA SAHIN, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2019.12147  Sayfa 0

24.
Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial
ali ihsan uysal, Başak Altıparmak, EYLEM YAŞAR, Mustafa Turan, Umut Canbek, Nigar Yılmaz, SEMRA GUMUS DEMİRBİLEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.78002  Sayfa 0

25.
Akut Pankreatitli hastalarda tiyol-Disülfid Dengesi ve diğer kan parametreleri ile ilişkisi
The thiol-disulphide homeostasis in patients with acute pancreatitis and its relation with other blood parameters
fadime güllü ercan haydar, YAVUZ OTAL, ALP ŞENER, Gül Pamukçu Günaydın, FERHAT İÇME, Tuğba Atmaca Temrel, PERVİN BARAN, Ozcan Erel
doi: 10.14744/tjtes.2019.38969  Sayfa 0

26.
Üst ekstremite major replantayon sonuçlarımız ve endikasyonların tekrar gözden geçirilmesi
Upper extremity replantation results in our series and review of replantation indications
Ayhan Okumuş, Aret Cerci Ozkan
doi: 10.14744/tjtes.2019.85787  Sayfa 0

KLINIK ÇALIŞMA
27.
Comparative Evaluation Of 2.0 mm Locking Plate System vs 2.0 mm Non Locking Plate System For Mandibular Angle Fracture Fixation; A Retrospective Study
Pavan MANOHAR PATIL, Lan Yang
doi: 10.5505/tjtes.2015.45945  Sayfa 0

28.
Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi
Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit
Ersan Ozen, Fatma Ulger, Nurullah Yilmaz, Erhan Cetin Cetinoglu, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/tjtes.2016.45751  Sayfa 0

29.
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Asetabulum Kırıkları: Prognozu Hangi Parametreler Etkiler?
Acetabular Fractures Treated Surgically: Which of the Parameters Affect Prognosis?
Utku Bilekdemir, Osman Civan, Ali Cavit, hakan özdemir
doi: 10.14744/tjtes.2019.88472  Sayfa 0

30.
Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama (RBTS) arasındaki korelasyon
Correlation between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury
yasemin kayadibi, nazan ülgen tekerek, OSMAN YEŞİLBAŞ, Serhat Tekerek, emel ure, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.94994  Sayfa 0

31.
Akut apandisit tanısında GCP-2 / CXCL-6 ve hsCRP'nin tanısal değeri
Diagnostic value of GCP-2 / CXCL-6 and hsCRP in the diagnosis of acute appendicitis
Çiğdem Yücel, Esra Fırat Oğuz, Sadettin Er, İlhan Balamir, Turan Turhan, Mesut Tez
doi: 10.14744/tjtes.2019.26270  Sayfa 0

32.
Elektrik Yanıkları ve Komplikasyonları: Üçüncü Basamak Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Verileri
Electrical Burns and Complications: Data of a Tertiary Burn Center Intensive Care Unit
Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
doi: 10.14744/tjtes.2019.65780  Sayfa 0

33.
Travmatik diyafragma yaralanması olan hastalarda mortalite ile ilişkili faktörler: 92 olgunun analizi
Factors affecting mortality in patients with traumatic diaphragmatic injury: analysis of 92 cases
Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/tjtes.2019.82930  Sayfa 0

34.
Minimal İnvaziv Teknik ile Akromioklaviküler Eklem Rekonstrüksiyonunun Sonuçları
Results of Acromioclavicular Joint Reconstruction Using a Novel Minimally Invasive Technique
Gazi Huri, Erdi Özdemir, Nezih Ziroglu, John Costouros, Edward McFarland
doi: 10.14744/tjtes.2019.36897  Sayfa 0

35.
Acil onkolojik kolorektal cerrahinin başarısından hala şüphe etmeli miyiz?: Retrospektif Çalışma
Should we still doubt the success of emergency oncologic colorectal surgery?: A Retrospective Study
Nihan Acar, Turan Acar, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Kemal Atahan, Haldun Kar, Mehmet Hacıyanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.04043  Sayfa 0

36.
Postoperatif Safra Fistüllerinin Endoskopik Tedavisi
Endoscopic Treatment of Postoperative Biliary Fistulas
Şükrü Çolak, Bünyamin Gürbulak, Ali Fuat Kaan Gök, Ekrem Çakar, Hasan Bektaş
doi: 10.14744/tjtes.2019.63667  Sayfa 0

37.
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının İncelenmesi
Investigation Of Firearm Injury Cases Presented To A Training And Research Hospital’s Emergency Service
Orhan Meral, Caner Sağlam, Birdal Güllüpınar, Özlem Ezgi Aktürk, Serdar Beden, İsmet Parlak
doi: 10.14744/tjtes.2019.08949  Sayfa 0

38.
Antikoagulan/antiplatelet kullanımına bağlı spontan abdomen ve abdominal duvar hematomları; Tek merkez, cerrah perspektifi
Spontaneous abdomen and abdominal wall hematomas due to anticoagulant/antiplatelet use; Single center, surgeons perspective
Muhammet Kadri Çolakoğlu, Ali Özdemir, Süleyman Kalcan, Ali Demir, Gökhan Demiral, Ahmet Pergel
doi: 10.14744/tjtes.2019.32485  Sayfa 0

39.
The importance of preliminary evaluation in developing ambulance staff training curriculum for developing countries: A survey in Uzbekistan
Woo Chan Jeon, Hyun Jong Kim, Junseok Park, Kyung Hwan Kim, Dong Wun Shin, Joon Min Park, Jung Eon Kim, Ji Sook Lee, Hoon Kim
doi: 10.14744/tjtes.2019.79595  Sayfa 0

40.
Traumatic Upper Extremity Injuries: Analysis of Correlation of Mangled Extremity Severity Score and Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score
Gloria Maria Hohenberger, Janos Cambiaso-daniel, Angelika Maria Schwarz, Stafanos Boukovalas, Franz Josef Seibert, Peter Konstantiniuk, Tina Cohnert
doi: 10.14744/tjtes.2019.44939  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
41.
Yeni bir hemostatik scaffold materyali ve kanama durdurmada fibrin çatı oluşumunun önemi: Eksperimental Rat Çalışması
A Novel Hemostatic Scaffold Material and The Importance of Scaffold Formation on Ending Hemorrhage: An Experimental Rat Study
Ismail Altintop, MEHMET TATLI, Zeynep SOYER, ARZU HANIM YAY, ahmet ozturk, Cigdem Karakukcu
doi: 10.14744/tjtes.2019.34359  Sayfa 0

42.
Hemorajik Şok Tanısında ve Evrelemesinde Iskemi Modifiye Albumin (IMA) ve IMA/Albumin Oranı: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma
Ischemia-modified albumin (IMA) and the IMA/Albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study
Suleyman Turedi, Aynur Sahin, Metehan Akca, Selim Demir, Gokcen Derya Reis Kose, Arif Burak Cekic, Mehmet Yildirim, Ersin Yulug, Ahmet Mentese, Suha Turkmen, Sami Acar
doi: 10.14744/tjtes.2019.32754  Sayfa 0

43.
Ratlarda deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda nitrogliserinin etkisi
The effect of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model
Metin Gündüz, tamer sekmenli, Ceyhan Uğurluoğlu, Ilhan Ciftci
doi: 10.14744/tjtes.2019.00005  Sayfa 0

44.
İnfrarenal Aort Oklüzyonu ile Oluşan İntestinal Hasarında Adalimumab'ın Koruyucu Etkisi
The Protective Effect of Adalimumab on Intestinal Injury induced with Infrarenal Aortic Occlusion
Ahmet Pergel, Levent TUMKAYA, Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Süleyman Kalcan, Ali Özdemir, Tolga Mercantepe, Başar Erdivanlı, Adnan Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2019.59607  Sayfa 0

45.
Deneysel beyin travması oluşturulan ratlarda erken tanı için sellüler prion protein(PrPC)’nin değerlendirilmesi
Evaluation of rat major celluler prion protein (PrPC) for early diagnosis in experimental rat brain trauma model
Alev Kural, Sebnem Tekin Neijmann, aysun toker, Halil doğan, Nurten Sever, Sezgin Sarıkaya
doi: 10.5505/tjtes.2018.46923  Sayfa 0

46.
Effects of repetitive local injections of human amniotic fluid on the healing of zygomatic arch osteotomies in adult rabbits
Şebnem Turan, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
doi: 10.5505/tjtes.2015.56588  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
47.
İntraorbital Metalik Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Çıkartılması: Teknik Note
Endoscopic Endonasal Removal of Intraorbital Metallic Foreign Body: Thechnical Note
Emin Cagil, Ali Erdem Yildirim, Ibrahim Ekici, Evin Singar, Osman Arikan Nacar, Ahmet Deniz Belen
doi: 10.5505/tjtes.2016.34045  Sayfa 0

48.
Nadir Bir Olgu Sunumu: Mastoid Kırığı Nedeniyle Oluşan Servikal Subkutan ve Mediastinal Amfizem
A Rare Case Report: Cervical Subcutaneous and Mediastinal Emphysema Due To Mastoid Fracture
Haydar Gök, Selim Şeker, HALIL OLGUN PEKER, MEHMET ALPAY ÇAL, Tamer Altay, Suat Çelik
doi: 10.14744/tjtes.2019.02828  Sayfa 0

49.
Nadir Bir Vaka: Künt Abdominal Yaralanma Sonucu Gelişen İzole Süperior Mezenterik Ven Yaralanması
A Rare Case: Isolated Superior Mesenteric Vein Injury Occuring After Blunt Abdominal Truma
Mehmet Kubat
doi: 10.14744/tjtes.2019.39932  Sayfa 0

50.
Nadir Görülen Bir Olgu: Strangüle Littre Hernisi İçerisinde Nöroendokrin Tümör
A Rarely Encountered Case: A Neuroendocrine Tumor in Strangulated Littre’s Hernia
Ahmet Erdoğan, Akin Bostanoglu
doi: 10.14744/tjtes.2019.30378  Sayfa 0

51.
Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: nadir bir vaka
Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: a rare case
Abdulcabbar Kartal, ERAY ATLI, GURCAN VURAL, murat ferhat ferhatoglu, ALI ILKER FILIZ
doi: 10.5505/tjtes.2018.42273  Sayfa 0

52.
Laparoskopik Apendektomi Sonrası Trokar Yerinden Fallop Tüpü Herniasyonu
Fallopian Tube Herniation from Trocar-Site After Laparoscopic Appendectomy
Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.72461  Sayfa 0

53.
Rhinoceros-related delayed traumatic diaphragmatic rupture
Michael Sebastian, ALIA Abdullah, Mohamed Abusharia, Fikri M Abu-Zidan
doi: 10.14744/tjtes.2019.73857  Sayfa 0

54.
Bronş ve Aortun Müşterek Yaralanmasının Başarılı Tedavisi
Successful Treatment Of A Combined Bronchial And Aortic Trauma
Murat Saricam, Berker Ozkan, Alper Toker
doi: 10.5505/tjtes.2018.23429  Sayfa 0

55.
Surgical approach for acute ischemic colitis after scuba diving: a case report
Eun Soo Choi, Han Deok Kwak, Jae Kyun Ju
doi: 10.14744/tjtes.2019.67523  Sayfa 0

56.
Gastrik Volvulustan 9 Yıl Sonra Görülen Gezici Dalak Torsiyonu: Multiparitenin Etkisi?
Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity?
Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/tjtes.2019.91606  Sayfa 0

57.
Nadir Görülen Bir Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Olgusu: Kolonik Endometriozis
A Rare Case of Acute Mechanical Intestinal Obstruction: Colonic Endometriosis
Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener, Yasemin Dölek
doi: 10.5505/tjtes.2018.62705  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
58.
Omurilik yaralanmalarına kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkileri üzerine deliller
Implication of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on spinal cord injury
Ömer Akyol, Mehmet Akif Güleç, Sümeyya Akyol
doi: 10.5505/tjtes.2016.78235  Sayfa 0
Makale Özeti

59.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Alpaslan Sahin, Mustafa Rasid Toksoz, Kemal Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2016.35916  Sayfa 0
Makale Özeti

60.
Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik
Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique
Medeni Volkan Kıyak, Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Ayşin Yeşilada, Semra Hacıkerim, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2016.68540  Sayfa 0
Makale Özeti

DERLEME
61.
Pediatrik künt renal travmalarda transkateter embolizasyon: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature
İbrahim Kartal, HasanAli Durmaz, Sanem (Guler) Cimen, Sertac Cimen, Hamit Ersoy
doi: 10.14744/tjtes.2019.93043  Sayfa 0

DIĞER
62.
Canlı donörden böbrek transplantasyonunda cerrahi ve ürolojik komplikasyonların 789 vakada güncellenmiş analizi: Tek bir merkez tecrübesi
An updated analysis of the surgical and urological complications of 789 living related donor kidney transplantations: Experience of a single center
Tayfun Oktar, Taner Koçak, Tzevat Tefik, Selcuk Erdem, Oner Sanli, H.Orhan Ziylan, Ismet Nane
doi: 10.14744/tjtes.2019.78805  Sayfa 0

OLGU SERISI
63.
Nadir bir akut batın nedeni olan spontan rektus hemetomunda endovaskuler embolizasyon tedavisi
Endovascular Embolisation Treatment in a rare acute abdomen spontaneous Rectus Sheath Haematoma
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2019.44015  Sayfa 0

64.
Penetran toraks travmalarından sonra görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS'ın rolü
The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
doi: 10.14744/tjtes.2019.02682  Sayfa 0

65.
Anterior Intra-pelvik Yaklaşımla (Modifiye Stoppa) Tedavi Edilen Deplase Asetabulum Kırıklarının Orta Dönem Sonuçları
Mid-term Results of Displaced Acetabulum Fractures Surgically Treated via Anterior Intra-pelvic Approach (Modified Stoppa)
Ömur Çağlar, Saygın Kamacı, Şenol Bekmez, Ahmet Mazhar Tokgözoğlu, Bülent Atilla, Emre Acaroğlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.03835  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale