Analysis of appropriate tetanus prophylaxis in an Emergency Department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 320-326 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.05014  

Analysis of appropriate tetanus prophylaxis in an Emergency Department

Gözde Şimşek1, Erol Armağan1, Özlem Köksal1, Yasemin Heper2, Suna Eraybar Pozam1, Vahide Aslıhan Durak1
1Emergency Department, Uludag University Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey
2Department Of Enfectious Diseases, Uludag University Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey

Background: In this study, our aim was to identify the validity of the prophylaxis indications for patients who received tetanus prophylaxis, determine the ratio of high-risk wounds to the number of patients with immunity, and to evaluate the tetanus immunity of specific age groups.
Methods: Patients who applied to the Emergency Department (ED) between September 2009 and May 2010 and who were considered for tetanus prophylaxis by his/her primary care physician were included in the study.
Results: A total of 320 patients were evaluated. The average age of the patients was 40.87±15.83 years. A total of 73.1% of the patients were male and 26.8% were female. A total of 40.3% of the patients knew their vaccination history, while 59.7% had no recollection of their vaccination history. 14.7% of the patients had received their last dose within 5 years and 48.1% within 5-10 years; 37.2% of the patients declared that more 10 years had passed since their last vaccination. In 75% of the patients, the tetanus immunoglobulin (Ig)G level was identified as ≥0.1 IU/ml, while 25% of the patients had levels <0.1 IU/ml. The number of patients with protective levels was lower among those who were illiterate or who had only a primary school education, and this difference was statistically significant (p<0.001).
Conclusion: The vaccination histories can be misleading. Certain equipment can be used at the bedside to determine a patient’s tetanus immunization status.

Keywords: Emergency department, immunization; tetanus.


Acil serviste yapılan tetanoz proflaksisi uygunluğunun analizi

Gözde Şimşek1, Erol Armağan1, Özlem Köksal1, Yasemin Heper2, Suna Eraybar Pozam1, Vahide Aslıhan Durak1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Bu çalışmada, tetanoz profilaksisi verilen hastaların profilaksi endikasyonunun doğruluğu, hekim tarafından tetanoz riskli kabul edilen yaraların ve bu hastaların bağışıklık oranının belirlenmesi, belirli yaş gruplarının tetanoz bağışıklığının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç Ve Yöntem: Eylül 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’ine (AS) başvuran ve birinci basamak hekimi tarafından tetanoz profilaksisi verilmesi uygun görülen hastalar bu çalışmaya alındı.
Bulgular: Toplam 320 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 40,87±15,83 idi. Hastaların %73,1’i erkek, %28,6’sı kadındı. Hastaların %40,3’ü aşılama geçmişini biliyorken, %59,7’si aşılanma geçmişini hatırlamıyordu. Hastaların %14,7’si son dozunu beş yıl içinde alırken, %48,1’i 5-10 yıl içinde almıştı ve %37,2’si 10 yıldan daha fazla bir süre önce son kez aşılanmıştı. Hastaların %75’inde tetanoz immünglobulin (Ig)G düzeyi ≥0,1 IU/ml ve %25’inde tetanoz IgG düzeyi <0,1 IU/ml olarak saptandı. Okuma yazma bilmeyenlerde ya da sadece ilkokul mezunu olanlarda tetanoz bağışıklığı için koruyucu düzeyler daha düşüktü ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,001).
Sonuç: Hastalardan alınan aşılanma öyküleri yanıltıcı olabilir ve bu amaçla hastaların yatak başı tetanoz bağışıklık durumunun test edilebileceği cihazlar kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, bağışıklık durumu; tetanoz.


Gözde Şimşek, Erol Armağan, Özlem Köksal, Yasemin Heper, Suna Eraybar Pozam, Vahide Aslıhan Durak. Analysis of appropriate tetanus prophylaxis in an Emergency Department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 320-326

Corresponding Author: Özlem Köksal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale