Carcinoid Tumors of Appendix Presenting as Acute Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-99569 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.99569  

Carcinoid Tumors of Appendix Presenting as Acute Appendicitis

Bora Barut, Fatih Gönültaş
Department Of General Surgery, Inonu University, Malatya, Turkey

Background: We aim to present the data of patients who underwent appendectomy due to acute appendicitis and incidental carcinoid tumor was detected on pathology.
Methods: Retrospective analysis of the patient charts between January 1999 and September 2018 were performed.
Results: 2778 appendectomy was performed due to acute appendicitis. Appendiceal carcinoid tumor was detected in 12 (0.43%) patients. Eight patients were (66.7%) female. Median age 37.5 years (range: 21- 60). The median tumor size was 0.7 cm (range: 0.1-2.5). No perforation was detected. Eleven patients underwent appendectomy and one patient had right hemicolectomy. The median follow-up period was 41.5 months (range: 22-49). There were no recurrences.
Conclusion: Appendix carcinoid tumors are quite rare, usually asymptomatic and diagnosed incidentally on histopathological examination after appendectomy. The treatment of appendix carcionid tumors is directly related with the tumor size, localization, presence of lymphovascular and mesoapendix invasion, mitotic activation rate and level of Ki67. So, it is important to follow the histopathological results after appendectomy.

Keywords: Acute appendicitis, Appendectomy, Carcinoid tumor.


Akut Apandisit Gibi Bulgu Veren Apendiks Karsinoid Tümörleri

Bora Barut, Fatih Gönültaş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Malatya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde akut apandisit tanısıyla apendektomi yapılan ve histopatolojik inceleme sonucunda apendiks karsinoid tümörü tespit edilen hastalara ait verilerimizi sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1999- Eylül 2018 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile apendektomi yapılan hastalar içinden histopatolojik olarak apendiks karsinoid tümörü tespit edilen hastaların sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Bu tarihler arasında toplam 2778 hastaya akut apandisit tanısı ile apendektomi yapıldı. Oniki (0.43%) hastada apendiks karsinoid tümörü tespit edildi. Dört (33.3%) hasta erkek, 8 (66.7%) hasta ise kadındı. Medyan yaş 37.5 yıl (21- 60) idi. Medyan tümör çapı 0.7 cm (0.1- 2.5) idi. Hiçbir hastada perfore apandisit gözlenmedi. Onbir (91.7%) hastaya sadece apendektomi yapılırken, 1 (8.3%) hastaya sağ hemikolektomi yapıldı. Medyan takip süresi 41.5 ay (22- 49) olup hiçbir hastada nüks izlenmedi.
Sonuç: Apendiks karsinoid tümörleri oldukça nadir görülürler. Genellikle asemptomatik seyreder. Tanı çoğunlukla akut apandisit nedeniyle apendektomi yapıldıktan sonra histopatolojik incelenme sonucu, insidental olarak konulur. Apendiks karsinoid tümörlerinin tedavisi tümör boyutu, yerleşim yeri, lenfovasküler ve mezoapendiks invasyon varlığı, mitotik aktivasyon oranı ve Ki67 seviyesi ile doğrudan ilişkili olduğundan patoloji sonuçlarının takip edilmesi son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Apendektomi, Karsinoid tümör.
Corresponding Author: Bora Barut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale