Efrects Of Peritoneal Lavage And Dry Cleaning On Bacterial Translocation In Peritonite Model Created With Cecal Ligation Puncture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-97838 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.97838  

Efrects Of Peritoneal Lavage And Dry Cleaning On Bacterial Translocation In Peritonite Model Created With Cecal Ligation Puncture

Turgut Reis Koç, Ömer Rıdvan Tarhan, Bekir Sarıcık2
Department Of General Surgery, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta

Intraoduction: At present, all progress in diagnostic techniques, surgical techniques, antibiotherapy and intensive care units are accompanied by a decrease in the mortality of severe secondary peritonitis, which is still unacceptably high. To remove the peritonitis source from the center, the surgeon has several options, such as closure, exclusion, and resection. Which of these methods will be applied depends on the preference of the surgeon and the condition of the patient. The aim of this study is to determine the rates of bacterial translocation by comparing the dry cleaning (gauze squeezed with saline) and peritoneal lavage method cleaning with salin, which are among the peritoneal cleaning methods.
Material And Method:
A total of 64 rats were studied as sham, control, dry cleanin and salin cleaning groups. Only laparotomy was performed in the sham group, and cecal ligation puncture was performed in the control group. After two other group ligation puncture operations, one of them was dry cleaned and the other was isotonic cleaned. The samples obtained from liver spleen and mesodes after sacrification were cultured in aerobic and anaerobic environments.
Results: There was no significant difference in the anaerobic bacterial counts, although there was a significant difference in the results of culture of liver, spleen and meso samples compared to the dry cleaning and saline group in aerob bacteria measurements.
Discussion and Conclusion: According to our study, cleaning of intraabdominal infections with dry gauze for cleaning of the abdomen can be said to be more effective than cleaning with physiological saline on aerobic bacteria. There is no difference between anaerobic bacteria in terms of anaerobic bacteria.

Keywords: Peritoneal Lavage, Peritonitis, İntraabdominal İnfection


Çekal Ligasyon Puncture İle Oluşturulan Peritonit Modelinde Periton Lavajı Ve Kuru Temizliğin Bakteri Translokasyonuna Etkisi

Turgut Reis Koç, Ömer Rıdvan Tarhan, Bekir Sarıcık2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta

Giriş: Günümüzde, tanı yöntemlerindeki, cerrahi tekniklerdeki, antibiyoterapi ve yoğun bakım ünitelerindeki ilerlemeler, şiddetli sekonder peritonitin mortalitesini azaltmasına rağmen, mortalite hala kabul edilemeyecek kadar yüksektir. Peritonit kaynağını ortadan kaldırmak için cerrahın kapatma, dışa alma ve rezeksiyon gibi çeşitli seçenekleri vardır. Bu yöntemlerin hangisinin uygulanacağı cerrahın tercihine ve hastanın durumuna bağlıdır. Bu çalışmanın amacı peritoneal temizleme yöntemleri arasında yer alan kuru temizleme (izotonikle ıslatılıp sıkılmış gazlı bezler=kuru temizlik) ile izotonikle peritoneal lavaj yöntemini karşılaştırılarak bakteriyel translokasyon oranlarını belirlemektir.
Materyal Ve Metod: Sham, kontrol, kuru temzilik ve izotonikle temizlik grubu olarak toplam 64 rat üzerinde çalışma yapıldı. Sham grubunda sadece laparotomy, kontrol grubuna çekal ligasyon puncture işlemi uygulandı. Diğer iki gruba ligasyon puncture işlemi sonrası birinde kuru temizlik diğerinde izotonikle temizleme işlemi yapıldı. Sakrifiksayon sonrası karaciğer, dalak ve mezodan elde edilen örnekler aerobik ve anaerobik ortamlarda kültüre alındı.
Bulgular: Karaciğer, dalak ve mezo örneklerinin kültür sonuçlarında aerob bakteri ölçümlerinde kuru temizlikle izotonik grubu arasındaki değerlendirmede anlamlı fark bulunmasına rağmen anaerob bakterilerde ise anlamlı fark saptanmadı.
Tartışma Ve Sonuç: Yaptığımız çalışmaya göre intraabdominal enfeksiyonların tedavisinde, batın temizliği açısından ıslatılıp sıkılmış gazlı bezle yapılan temizlik serum fizyolojikle yapılan temizliğe göre aerobik bakteriler açısından daha efektif olduğu söylenebilir. Anaerob bakteriler açısından her iki yöntem arasında fark görülememektedir.

Anahtar Kelimeler: Peritoneal Lavaj, Peritonit, İntraabdominal Enfeksiyon
Corresponding Author: Bekir Sarıcık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale