An evaluation of factors affecting clinical outcomes in penetrating cardiac injuries: A single center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 23-28 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.95994  

An evaluation of factors affecting clinical outcomes in penetrating cardiac injuries: A single center experience

Orhan Tezcan, Oguz Karahan, Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Ahmet Çalışkan, Binali Mavitaş
Department Of Cardiovascular Surgery, Medical School Of Dicle University, Diyarbakır, Turkey

BACKGROUND: Penetrating cardiac injury (PCI) has highly mortal outcome. Therefore, management of this emergency situation is extremely important. The present study is an investigation of main factors that can affect mortality and morbidity in PCI.
METHODS: Records of 112 patients who were admitted to emergency department with PCI in the last decade were evaluated retrospectively. Demographic data, initial approach, transfer duration and conditions, vital status and findings, type of injury, localization, characteristics, and type of surgical application were recorded.
RESULTS: Demographic findings (age, sex, cause of injury) were not found to be significant factors affecting mortality. Early mortality (1-week observation period) occurred in 14 (12.5%) patients. Method of transfer to hospital (under medical team supervision by ambulance, or without supervision), transfer duration, initial vital findings upon arrival (blood pressure, rhythm, breathing, consciousness), operation timing (elective or emergency), and injuries to additional organs were determined to be important predictors of survival.
CONCLUSION: Cardiac injury is highly mortal emergency situation. Expert medical management is important for survival. However, basic first aid measures and immediate hospital transfer are as important as expert clinical management.

Keywords: Mortality, penetrating cardiac injuries, predictors of survival.


Penetran kardiyak yaralanmalarda klinik sonuçları etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

Orhan Tezcan, Oguz Karahan, Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Ahmet Çalışkan, Binali Mavitaş
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Penetran kalp yaralanmaları (PKY) yüksek ölümcül sonuçlara sahiptir. Bu nedenle, bu acil durumların yönetimi özellikle önemlidir. Bu çalışmada, PKY’de ölümü ve sakat kalmayı etkileyebilen ana faktörler araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Geriye dönük olarak son on yıl içerisinde PKY ile acil servise başvuran 112 hasta değerlendirildi. Demografik veriler, ilk müdahaleler, transfer süreleri ve durumları, hayati durum ve bulgular, yaralanma şekli, bölgesi, karakteristikleri ve uygulanan cerrahinin şekli kayıt edildi.
BULGULAR: Demografik veriler (yaş, cinsiyet, yaralanma sebebi) ölüm için anlamlı etken olarak bulunmadı. Erken mortalite (1 haftalık izlem süresi içerisinde) 14 (%12.5) hasta da gözlendi. Ayrıca, hastaneye transfer şekli (sağlık ekibi gözetiminde ambulansla veya gözetimsiz), transfer süresi, ilk gelişteki hayati bulgular (kan basıncı, ritim, solunum, bilinç), operasyon zamanlaması (elektif veya acil) ve ek organ yaralanması sağ kalım için önemli belirleyiciler olarak saptandı.
TARTIŞMA: Kalp yaralanmaları son derece ölümcül acil durumlardır. Sağ kalım için tecrübeli tıbbi yönetim önemlidir. Nitekim, temel ilk yardım yaklaşımları ve acil hastane transferi tecrübeli klinik yaklaşım kadar önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, penetran kalp yaralanmaları, sağ kalım belirteçleri.


Orhan Tezcan, Oguz Karahan, Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Ahmet Çalışkan, Binali Mavitaş. An evaluation of factors affecting clinical outcomes in penetrating cardiac injuries: A single center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 23-28

Corresponding Author: Oguz Karahan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale