Effects of saline lavage temperature on peritoneal fibrinolysis and adhesion formation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 1-6 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.95881  

Effects of saline lavage temperature on peritoneal fibrinolysis and adhesion formation

Yavuz Savaş Koca1, Ömer Rıdvan Tarhan1, Selçuk Kaya2, Berit Gökçe Ceylan3
1Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
2Department Of Medical Microbiology, Faculty Of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
3Department Of Anesthesiology And Reanimationfaculty Of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey.

Background
Peritoneal lavage with saline at room temperature causes peritoneal hypothermia, vasoconstriction, hypoxia, and acidosis. These effects are known to reduce fibrinolysis. Decreased fibrinolysis causes permanent adhesions. Normothermic lavage may prevent this deleterious process and reduces peritoneal adhesions.

Methods
A rat model of cecal abrasion was used. Control animals received no medication, while hypothermic or normothermic saline lavage were administered intraperitoneally to the experimental groups (n = 24 for each group). Cardinal parameters of peritoneal fibrinolysis (tissue plasminogen activator [tPA] and plasminogen activator inhibitor type 1 [PAI-1]) were determined in peritoneal tissue samples at the postoperative day 1, 3, and 10. At postoperative day 10 adhesions were graded. In the sham group (n=8), following laparotomy peritoneal samples were taken to determine basal values of tPA and PAI-1 in healthy peritoneum.

Results
Cecal abrasion increased PAI-1 levels about tenfold at postoperative day 1 and caused adhesions. Normothermic saline lavage prevented this traumatic PAI-1 increase and stabilized it to baseline values throughout the experiment and reduced peritoneal adhesion formation. Hypothermic lavage also caused an inhibition of PAI-1 rise but adhesion, prevention was not significant.

Conclusion
Our results suggest that normothermic saline lavage reduces adhesions by improving peritoneal fibrinolysis.

Keywords: Normothermic, Hypothermic, Peritoneal Lavage, Peritoneal Adhesion, Saline Solution, Tissue Plasminogen Activator, Plasminogen Activator Inhibitor 1


Serum Fizyolojikle Yapılan Lavaj Sıcaklığının Peritoneal Fibrinoliz ve Adezyon Gelişimine Etkisi

Yavuz Savaş Koca1, Ömer Rıdvan Tarhan1, Selçuk Kaya2, Berit Gökçe Ceylan3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Amaç
Oda sıcaklığındaki serum fizyolojikle yapılan periton lavajı peritonda hipotermi, vazokonstriksiyon, hipoksi ve asidoza neden olur. Bu etkilerin fibrinolizi azalttığı bilinmektedir. Fibrinolizin bozulması ise kalıcı adezyona neden olmaktadır. Normotermik lavaj bu zararlı süreci engelleyerek peritoneal adezyonları azaltabilir.

Gereç ve Yöntem
Rat çekal abrzyon modeli kullanıldı. Kontrol hayvanlarına herhangi bir tedavi uygulanmazken, deney gruplarına (her birinde n=24) hipotermik ve normotermik serum fizyolojik ile lavaj uygulandı. Postoperatif 1, 3 ve 10’uncu günlerde periton dokusunda peritoneal fibrinolizin ana parametreleri olan doku plazminojen aktivatörü (tPA) ve plazminojen aktivatör inhibitor tip-1 (PAI-1) bakıldı.
Adezyonlar ameliyat sonrası 10. günde değerlendirildi. Sham grubunda (n=8) laparotomi sonrası periton örnekleri alındı ve sağlıklı peritondaki bazal tPA ve PAI-1 değerleri tespit edildi.

Bulgular
Çekal abrazyon, PAI-1 düzeylerini postoperif 1. günde yaklaşık 10 kat kadar artırarak adezyonlara neden oldu. Normotermik serum fizyolojik ile lavaj bu travmatik PAI-1 artışını engelleyerek deney boyunca normal seviyeye sabitledi ve adezyon gelişimini azalttı. Hipotermik lavaj da PAI-1 yükselişini azalttı ancak adezyonların önlenmesi istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç
Sonuçlarımız göstermektedir ki, normotermik serum fizyolojik ile lavaj peritoneal fibrinolizi düzelterek adezyonları azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Normothermic, Hypothermic, Peritoneal Lavage, Peritoneal Adhesion, Saline Solution, Tissue Plasminogen Activator, Plasminogen Activator Inhibitor 1


Yavuz Savaş Koca, Ömer Rıdvan Tarhan, Selçuk Kaya, Berit Gökçe Ceylan. Effects of saline lavage temperature on peritoneal fibrinolysis and adhesion formation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 1-6

Corresponding Author: Ömer Rıdvan Tarhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale