Is nighttime laparoscopic general surgery under general anesthesia safe? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 20-24 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.95079  

Is nighttime laparoscopic general surgery under general anesthesia safe?

Ahmet Kemalettin Koltka1, Mehmet İlhan2, Achmet Ali1, Ali Fuat Kaan Gök2, Nükhet Sivrikoz1, Teoman Hakan Yanar2, Mustafa Kayıhan Günay2, Cemalettin Ertekin2
1Department of Anesthesiology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Fatigue and sleep deprivation can affect rational decision-making and motor skills, which can decrease medical performance and quality of patient care. The aim of the present study was to investigate the association between times of the day when laparoscopic general surgery under general anesthesia was performed and their adverse outcomes.
METHODS: All laparoscopic cholecystectomies and appendectomies performed at the emergency surgery department of a tertiary university hospital from 01. 01. 2016 to 12. 31. 2016 were included. Operation times were divided into three groups: 08.01–17.00 (G1: daytime), 17.01–23.00 (G2: early after-hours), and 23.01–08.00 (G3: nighttime). The files of the included patients were evaluated for intraoperative and postoperative surgery and anesthesia-related complications.
RESULTS: We used multiple regression analyses of variance with the occurrence of intraoperative complications as a dependent variable and comorbidities, age, gender, body mass index (BMI), ASA score, and operation time group as independent variables. This revealed that nighttime operation (p<0.001; OR, 6.7; CI, 2.6–16.9) and older age (p=0.004; OR, 1.04; CI, 1.01–1.08) were the risk factor for intraoperative complications. The same analysis was performed for determining a risk factor for postoperative complications, and none of the dependent variables were found to be associated with the occurrence of postoperative complications.
CONCLUSION: Nighttime surgery and older patient age increased the risk of intraoperative complications without serious morbidity or mortality, but no association was observed between the independent variables and the occurrence of postoperative complications.

Keywords: General anesthesia, intraoperative complication, laparoscopic general surgery; operation time; postoperative complication.


Gece genel anestezi altında yapılan laparoskopik genel cerrahi olguları güvenli mi?

Ahmet Kemalettin Koltka1, Mehmet İlhan2, Achmet Ali1, Ali Fuat Kaan Gök2, Nükhet Sivrikoz1, Teoman Hakan Yanar2, Mustafa Kayıhan Günay2, Cemalettin Ertekin2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Yorgunluk ve uykusuzluk doğru karar verme yetisini ve motor becerileri etkileyerek tıbbi performansı ve hasta bakım kalitesini düşürebilir. Bu çalışmanın amacı, farklı zamanlarda genel anestezi altında yapılan laparoskopik genel cerrahi olguları ile istenmeyen sonuçlar arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Üçüncü düzey bir üniversite hastanesinin acil servisinde 01.01.2016–31.12.2016 tarihleri arasında ameliyat edilen tüm laparoskopik kolesistektomi ve apendektomi olguları çalışmaya dahil edildi. Ameliyat zamanları üçe ayrıldı: 08.01–17.00 arası (G1: gündüz), 17.01–23.00 arası (G2: erken mesai sonrası) ve 23.01–08.00 arası (G3: gece). Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyaları taranarak ameliyatta ve ameliyat sonrası dönemlerde anestezi veya cerrahiye ait komplikasyon yaşayıp yaşamadıkları incelendi.
BULGULAR: Bağımsız değişkenler olan yandaş hastalıklar, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, ASA skoru ve ameliyat zamanı ile bağımlı değişken olan ameliyat sırasında komplikasyon sıklığı arasındaki ilişki multipl regresyon analizi yapılarak değerlendirildi. Gece yapılan ameliyatlar (p<0.001 OR: 6.7 CI [2.6–16.9]) ve yüksek yaşın (p=0.004 OR: 1.04 CI [1.01–1.08]) ameliyat sırasında komplikasyon sıklığı için risk faktörü olduğu saptandı. Aynı değerlendirme ameliyat sonrası komplikasyonlar için yapıldığında yukarıdaki bağımsız değişkenler ile ameliyat sonrası komplikasyon sıklığı arasında ilişki olmadığı saptandı.
TARTIŞMA: Gece yapılan ameliyatlarda ve yaşlı hastalarda ameliyat sırasında komplikasyon riski ciddi morbidite veya mortalite artışına neden olmadan artmaktayken ameliyat sonrası komplikasyon sıklığında artışa neden olan bir bağımsız değişken bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat zamanı, ameliyat sırasında komplikasyon, ameliyat sonrası komplikasyon; genel anestezi; laparoskopik cerrahi.


Ahmet Kemalettin Koltka, Mehmet İlhan, Achmet Ali, Ali Fuat Kaan Gök, Nükhet Sivrikoz, Teoman Hakan Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin. Is nighttime laparoscopic general surgery under general anesthesia safe?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 20-24

Corresponding Author: Ahmet Kemalettin Koltka, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale