The Effects of Temporary Closure Methods on Mortality and Morbidity in Patients with Open Abdomen [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-95038 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.95038  

The Effects of Temporary Closure Methods on Mortality and Morbidity in Patients with Open Abdomen

Erol Kiliç, Mustafa Uğur, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz
Department of General Surgery, Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Hatay -Turkey.

BACKGROUND: Open abdomen (OA) in which the abdomen is closed with temporary abdominal closure methods is the most effective method employed in patients who develop severe abdominal sepsis or abdominal compartment syndrome. Major techniques used for this purpose are Vacuum-Assisted Closure Method (VACM) and non-vacuum assisted closure method (NVACM). In this study, the effects of different abdominal closure methods on morbidity and mortality are evaluated.
METHODS: In the study, the temporary abdominal closure methods of the patients with OA between the years 2013-2016 were studied retrospectively. OA etiopathologies, mortality prediction scores, final abdominal closure periods and methods, hospitalization periods, complications (enteroatmospheric fistula, mesh infection, incisional hernia) and mortality rates of patients who underwent VACM and NVACM were determined and compared.
RESULTS: This study included 123 patients who underwent VACM (n=65) and NVACM (n=58). There was no difference between the ages, genders and etiopathogeneses of the groups (p>0.05). The mean APACHE 4 and MODS scores of the VACM / NVACM groups in treatment period were 47/63 and 11/14, respectively (p<0.05). The mean intensive care and hospitalization periods of VACM and NVACM groups were 11/16 (days) and 22/28 (days), respectively (p<0.05). The collection and abscess development rates of VACM and NVACM groups were 46.2% and 77.6%, respectively (p<0.05). The rate of EAF development was 15.4% in VACM group and 56.9% in NVACM group (p<0.05). The mean abdominal closure times of VACM and NVACM groups were 13 and 17 days, respectively (p<0.05). Mortality rate in VACM group was 18% (n=18) while it was 55% (n=32) in NVACM group (p<0.05).
CONCLUSION: In patients with OA, the temporary abdominal closure technique VACM has lower complication and mortality rates than the other methods. Moreover, hospitalization period is shorter. It is an effective and safe method in the treatment of OA.
Key words: Open abdomen, temporary abdomen closure, Vacuum Assisted Closure Method (VACM), non-vacuum assisted closure method (NVACM), Bogota bag, Baker method

Keywords: Open abdomen, temporary abdomen closure, Vacuum Assisted Closure Method (VACM), non-vacuum assisted closure method (NVACM), Bogota bag, Baker method


Open Abdomen Uygulanan Hastalarda Geçici Batın Kapama Yöntemlerinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi

Erol Kiliç, Mustafa Uğur, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.

AMAÇ: Ciddi abdominal sepsis ve abdominal kompartman sendromu gelişen hastalarda günümüzde uygulanan en önemli tedavi yöntemi abdomenin geçici karın kapama yöntemleri ile kapatıldığı open abdomen (OA) uygulamasıdır. Bu amaçla kullanılan başlıca yöntemler Vacum Asisted Closure Method (VACM) ve non-vacum asisted closure (NVACM) teknikleridir. Bu çalışmada farklı karın kapama yöntemlerinin morbidite ve mortalite üzerine olan etkileri incelendi.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmada 2013-2016 yılları arasında OA uygulanan hastaların geçici karın kapama yöntemleri retrospektif olarak incelendi. VACM ile NVACM uygulanan hastaların OA etyopatolojisi, mortalite tahmin skorları, nihai karın kapama süresi ve yöntemleri, hastanede yatış süresi, gelişen komplikasyon (enteroatmosferik fistül, mesh enfeksiyonu, insizyonel herni) ve mortalite oranları belirlenerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışmaya VACM (n=65) ve NVACM(n=58) uygulanan 123 hasta dahil edildi. Grupların (VACM ve NVACM) yaş, cinsiyet ve etyopatogenezleri arasında fark yoktu (p>0,05). Tedavi döneminde ortalama APACHE 4 ve MODS skorları sırasıyla 47/63 ve 11/14’tü (p<0.05). Grupların yoğun bakım ünitesi ve hastanede ortalama yatış süreleri sırasıyla 11/16 ve 22/28 gündü (p<0.05). Abse, koleksiyon gelişme oranı sırasıyla %46.2 ve %77.6’ idi (p<0.05). Enteroatmosferik fistül gelişme oranı sırasıyla %15.4 ve %56.9’du. Ortalama karın kapama zamanı sırasıyla 13 ve 17 gündü (p<0.05). VACM grubunda 18 (%28), NVACM grubunda 32 (%55) hasta kaybedildi (p<0.05).
SONUÇ: OA uygulanan hastalarda geçici karın kapama yöntemi olan VACM diğer yöntemlere göre daha düşük komplikasyon ve mortalite oranına sahiptir. Ayrıca hastanede yatış süresi daha kısadır. OA tedavisinde etkili ve güvenli bir uygulama yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Open abdomen, geçici karın kapama yöntemleri, Vacuum Assisted Closure Method (VACM), non-vacuum assisted closure (NVACM), Bogota-bag, Baker yöntemi

Anahtar Kelimeler: Open abdomen, geçici karın kapama yöntemleri, Vacuum Assisted Closure Method (VACM), non-vacuum assisted closure (NVACM), Bogota-bag, Baker yöntemi
Corresponding Author: Erol Kiliç, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale