Correlation between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94994 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.94994  

Correlation between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury

yasemin kayadibi1, nazan ülgen tekerek2, OSMAN YEŞİLBAŞ2, Serhat Tekerek1, emel ure3, Turgut Kayadibi4, Deniz Esin Tekcan Şanlı5
1Van Education And Research Hospital,department Of Radiology, Van, Turkey
2Van Education And Research Hospital, Child Intensive Care Unit, Van, Turkey
3Hakkari Government Hospital,department Of Radiology, Hakkari, Turkey
4Van Education And Research Hospital, Department Of Plastic Surgery, Van, Turkey
5Kahramanmaras Necip Fazıl State Hospital, Department Of Radiology, Kahramanmaras,Turkey

Background: Pediatric head trauma is the most common presentation to emergency departments. Increased intracranial pressure (ICP) can lead to secondary brain damage in head trauma and eary diagnosis of increased ICP is very important. Measurement of optic nerve sheath diameter (ONSD) is a method that can be used for determining increased ICP. We aimed to evaluate the relationship between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scores (RCTS) in pediatric patients for severe head trauma in this study.
Methods: During January 2017 - April 2018, medical records and imaging findings of children aged 0-18 years who underwent computed tomography (CT) imaging for head trauma (n: 401) and non-traumatic (convulsions, respiratory disorders, headache) (n: 255) complaints, totally 656 patient were evaluated retrospectively. Patients’s age, sex, presentation, trauma type (high energy - low energy) were identified. Non-traumatic patients with normal cranial CT findings were considered as the control group. CT findings of traumatic brain injury were scored according to Rotterdam criterias. Patients were divided into groups of 0-3 years, 3-6 years, 6-12 years, 12-18 years according to their age.
Results: In our study, tomographic reference measurements of the ONSD in pediatric cases were presented according to age. There was statistically significant difference between ONSD of severe traumatic patients and the control group. Correlation between RCTS and ONSD was determined and age-specific cut-off values of ONSD for severe traumatic scores (scor 4-5-6) were presented.
Conclusion: In our study, reference ONSDs of the pediatric population for CT imaging were indicated. Our study also showed that ONSD measurement is a parameter that can be used in addition to the RCTS to determine the prognosis of the patient in severe head trauma, by reflecting increased intracranial pressure.

Keywords: Brain edema, intracranial pressure, optic nerve sheath diameter, pediatric head trauma, Rotterdam computer tomography score


Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama (RBTS) arasındaki korelasyon

yasemin kayadibi1, nazan ülgen tekerek2, OSMAN YEŞİLBAŞ2, Serhat Tekerek1, emel ure3, Turgut Kayadibi4, Deniz Esin Tekcan Şanlı5
1Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Van, Türkiye
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bölümü, Van,Türkiye
3Hakkari Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Hakkari, Türkiye
4Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Bölümü,Van, Türkiye
5Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Kafa travması pediatrik hastalarda acil servise en sık başvuru sebebidir. Kafa travmasında kafa içi basıncın (KİB) artması ikincil beyin hasarına neden olmakla birlikte, hastanın tedavisinde önemlidir. Optik sinir kılıf çapının (OSKÇ) ölçümü artmış KİB’ın belirlenmesinde kullanılabilir bir yöntemdir. Biz bu çalışmada ciddi kafa travmalı pediatrik olgularda OSKÇ ile prognoz açısından önemli Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama (RBTS) sistemi arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2017 - Nisan 2018 tarihleri arasında 0-18 yaş aralığında hastanemiz acil servisine kafa travması (n=401) ve kafa travması dışı ( konvülziyon, solunum sıkıntısı, baş ağrısı) (n: 255) şikayetler ile başvuran, bilgisayatlı tomografi (BT) çekilen toplam 656 hastaların görüntüleri ve medikal kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, geliş şikayeti, travmanın şekli ( yüksek enerjili-düşük enerjili) kaydedildi. Kafa travması ile başvuran hastalar, hasta grubu; travma dışı sebeplerle başvuran ve çekilen beyin BT’si normal olarak yorumlanan hastalar kontrol grubu olarak belirlendi. BT bulgularına göre travmatik beyin hasarları Rotterdam kriterlerince skorlandı. Hastalar 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 yaş ve 12-18 yaş olarak yaşlarına göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda pediatrik vakalar için OSKǒnın yaş aralıklarına göre tomografik referans değerleri belirlendi. Ciddi kafa travmalı hastaların OSKÇ ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılık mevcuttu (p<0,05). RBTS ve OSKÇ arasında korelasyon izlenmiş olup ciddi kafa travmasında (scor 4-5-6) kullanılabilecek, yaş aralıklarına göre cut-off değerleri belirlendi.
Tartışma: Çalşımamız pediatrik ciddi kafa travmasınında prognozu belirlemede RBTS sistemine ek olarak artmış KİB’ın gösterilmesinde OSKÇ değerlerinin de kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca çalışmamızda pediatrik hastalar için OSKǒnın tomografik referans değerleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin ödemi, kafaiçi basınç, optik sinir kılıf çapı, pediatrik kafa travması, Rotterdam bilgisayarlı tomografi skoru
Corresponding Author: yasemin kayadibi, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale