Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94694 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.94694  

Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report

Abdullah Algın1, Mehmet Özgür Erdogan2, mehmet sariaydin3, Korkut Bozan4, Serdar özdemir1, Ibrahim İnan5
1University Of Health Sciences, Ümraniye Education And Research Hospital, Emergency Department, İstanbul,Turkey
2Department of Emergency Medicine, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey
4Department of Emergency Medicine, Goztepe Medicalpark Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Radiology, Biruni University, Istanbul, Turkey

Introduction: In tension gastrothorax, the abdominal contents are displaced into the thorax, leading to a mediastinal shift caused by the pressure placed on the intrathoracic region. The condition is often due to a congenital or acquired (secondary to surgery) diaphragmatic defect, and is rarely seen secondary to trauma.
Case presentation: A 40-year-old man presented to the emergency department after an in-vehicle traffic accident. He had no active complaint other than mild chest pain. On auscultation, breath sounds were audible in the left lung base and bowel sounds were heard. Computed tomography of the thorax revealed left-sided diaphragmatic hernia. The jugular vein was distended, and the patient became desaturated in the emergency room. Nasogastric decompression was performed, and the saturation improved. The patient underwent open surgery.
Conclusion: Traumatic tension gastrothorax should be considered in the differential diagnosis of acute-onset severe respiratory failure. It can be diagnosed by rapid clinical and radiological evaluation.
Keywords: diaphragmatic rupture, tension gastrothorax, case report

Keywords: diaphragmatic rupture, tension gastrothorax, case report


Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu

Abdullah Algın1, Mehmet Özgür Erdogan2, mehmet sariaydin3, Korkut Bozan4, Serdar özdemir1, Ibrahim İnan5
1Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇, Ümrani̇ye Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇,Aci̇l Tıp Kli̇ni̇ği̇,İstanbul,Türki̇ye
2Bahçeşehir Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbui, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
4Göztepe Medikalpark Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Biruni Üniversitesi, Radyoloji Kliniği, İstanbui, Türkiye

Giriş: Tansiyon gastrotoraks, abdominal içeriğin toraksa yer değiştirmesi ve intratorasik bölgeye uygulanan baskı sonucu mediastinal kayma ile seyreden klinik bir durumdur. Genellikle konjenital veya edinilmiş (cerrahiye sekonder) diyafragma defekti nedeniyle olup, nadiren travmaya sekonder görülür.
Olgu sunumu: 40 yaşında erkek hasta, araç içi trafik kazası sonrası acil servise başvurdu. Hafif göğüs ağrısı dışında aktif bir şikayeti yoktu. Oskültasyonda sol akciğer tabanında solunum sesleri ile birlikte bağırsak sesleri duyuldu. Çekilen Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol taraflı diyafragma hernisi izlendi. Kısa süre sonra desatürasyon ve juguler venöz dolgunluk gelişen hastaya nazogastrik dekompresyon uygulandı. Ardından açık cerrahi girişim amaçlı ameliyata alındı.
Sonuç: Akut başlangıçlı ciddi solunum yetmezliğinin ayırıcı tanısında travmatik tansiyon gastrotoraks düşünülmelidir. Hızlı klinik ve radyolojik değerlendirme ile tanı konulabilir.
Anahtar Sözcükler: diyafragma rüptürü, tansiyon gastrotoraks, olgu sunumu

Anahtar Kelimeler: diyafragma rüptürü, tansiyon gastrotoraks, olgu sunumu
Corresponding Author: Abdullah Algın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale