Prective value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in detecting bowel resection in hernia with intestinal incarceration [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-93937 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.93937  

Prective value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in detecting bowel resection in hernia with intestinal incarceration

Hande Köksal1, Derviş Ateş1, Emet Ebru Nazik1, İlknur Küçükosmanoğlu2, Serap Melek Doğan1, Osman Doğru1
1Sağlık Bilimleri University, Konya Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Konya, Turkey
2Sağlık Bilimleri University, Konya Education and Research Hospital, Department of Pathology, Konya, Turkey

PURPOSE: The aim of this study is to evaluate the relationship between preoperative hematological inflammatory markers of the patients who underwent surgery for incarcerated hernia and intestine resection requirement.
PATIENTS AND METHOD: The data of 102 patients who underwent surgery for incarcerated hernia were evaluated retrospectively. Whole blood counts just taken preoperetively, operation types and pathology results were recorded. The patients with intestinal resections were compared with the ones without any resection in means of leukocyte number, neutrophil rate, red cell distribution with (RDW), platelet distribution with (PDW), neutrophil/lymphocyte ration (NLR), platelet/ lymphocyte rate (PLR), and mean platelet volume (MPV).
RESULTS: 81 patients were operated for incarcerated groin hernia, 17 were incarcerated umblical hernia and 4 were incarcerated incisional hernia. 26 patients (25%) had intestinal resections and in 4 of them intestinal perforation were detected. In patients with intestinal resections; neutrophyl rate, PDW, NLR, and PLR values were significantly higher than in patients without any resections.
CONCLUSION: High NLR rates, of course with clinical correlation, can be used as a bio-marker in order to predict the intestinal necrosis and need for intestinal resection in patients who will undergo surgery for incarcerated hernia especially in situations lacking of radiological imaging methods.

Keywords: incarcerated hernia, neutrophyl/lymphocyte ratio, resection


Nötrofil–lenfosit oranı inkarsere hernisi olan hastalarda preoperatif dönemde barsak nekrozunu öngörmede bir belirteç olabilir mi?

Hande Köksal1, Derviş Ateş1, Emet Ebru Nazik1, İlknur Küçükosmanoğlu2, Serap Melek Doğan1, Osman Doğru1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Konya, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı inkarsere herni nedeniyle acil ameliyat planlanan hastalarda preoperatif dönemdeki nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ile olası barsak rezeksiyonu gerekliliği arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.
Hastalar ve Metot: İnkarsere herni nedeniyle opere edilen 102 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Preoperatif tam kan sayımları ile yapılan ameliyat ve varsa patoloji sonuçları kaydedildi. Barsak rezeksiyonu yapılan hastalarla yapılmayan hastalar lökosit sayısı, nötrofil oranı, eritrosit dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW), NLR, trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların 81’i inkarsere inguinal herni, 17’si inkarsere umblikal herni ve 4’ü de inkarsere insizyonel herni nedeniyle opere edilmişti. Hastalardan 26’sına (%25) ameliyat sırasında barsak rezeksiyonu yapılmış ve 4’ünde barsak perforasyonu saptanmıştı. Barsak rezeksiyonu yapılan grupta nötrofil oranı, PDW, NLR ve PLR değerleri barsak rezeksiyonu yapılmayan gruba göre anlamlı oranda yüksekti.
Sonuç: Yüksek NLR değerleri; klinik ile birlikte değerlendirildiğinde; özellikle görüntüleme yöntemlerinin kullanılamadığı durumlarda; inkarsere herni nedeniyle ameliyat edilecek hastalarda barsak nekrozu ve rezeksiyon gerekliliğini preoperatif dönemde öngörmede yardımcı bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnkarsere herni, nötrofil-lenfosit oranı, rezeksiyon
Corresponding Author: Hande Köksal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale