Predictive value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio while detecting bowel resection in hernia with intestinal incarceration [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 207-210 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.93937  

Predictive value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio while detecting bowel resection in hernia with intestinal incarceration

Hande Köksal1, Derviş Ateş1, Emet Ebru Nazik1, İlknur Küçükosmanoğlu2, Serap Melek Doğan1, Osman Doğru1
1Department of General Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya-Turkey
2Department of Pathology, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the relationship between preoperative hematological inflammatory markers of the patients who underwent a surgery for incarcerated hernia and intestinal resection requirement.
METHODS: The data of 102 patients who underwent a surgery for incarcerated hernia were retrospectively evaluated. Whole blood cell counts were preoperatively measured, and operation types and pathology results were recorded. The patients with intestinal resections were compared with those without any resection in terms of leukocyte number, neutrophil rate, red cell distribution width (RDW), platelet distribution width, neutrophil-to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV).
RESULTS: Eighty-one patients were operated for incarcerated groin hernia, 17 for incarcerated umbilical hernia, and 4 for incarcerated incisional hernia. Twenty-six patients (25%) had intestinal resections; in 4 of them, intestinal perforation was detected. In patients with intestinal resections,the neutrophil rate, PDW, NLR, and PLR values were significantly higher than those in the patients without any resections.
CONCLUSION: High NLR rates, certainly with clinical correlation, can be used as a biomarker to predict intestinal necrosis and the need for intestinal resection in patients who will undergo surgery for incarcerated hernia, particularlyin situations with lacking radiological imaging methods.

Keywords: Incarcerated hernia, neutrophil to lymphocyte ratio; resection.


Nötrofil-lenfosit oranı inkarsere hernisi olan hastalarda ameliyat öncesi dönemde bağırsak nekrozunu öngörmede bir belirteç olabilir mi?

Hande Köksal1, Derviş Ateş1, Emet Ebru Nazik1, İlknur Küçükosmanoğlu2, Serap Melek Doğan1, Osman Doğru1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Konya

AMAÇ: Çalışmanın amacı inkarsere herni nedeniyle acil ameliyat planlanan hastalarda ameliyat öncesi dönemdeki nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ile olası bağırsak rezeksiyonu gerekliliği arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: İnkarsere herni nedeniyle ameliyat edilen 102 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat öncesi tam kan sayımları ile yapılan ameliyat ve varsa patoloji sonuçları kaydedildi. Bağırsak rezeksiyonu yapılan hastalarla yapılmayan hastalar lökosit sayısı, nötrofil oranı, eritrosit dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW), NLR, trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 81’i inkarsere inguinal herni, 17’si inkarsere umblikal herni ve dördü de inkarsere insizyonel herni nedeniyle ameliyat edilmişti. Hastalardan 26’sına (%25) ameliyat sırasında bağırsak rezeksiyonu yapılmış ve dördünde bağırsak perforasyonu saptanmıştı. Bağırsak rezeksiyonu yapılan grupta nötrofil oranı, PDW, NLR ve PLR değerleri bağırsak rezeksiyonu yapılmayan gruba göre anlamlı oranda yüksekti.
TARTIŞMA: Yüksek NLR değerleri klinikle birlikte değerlendirildiğinde; özellikle görüntüleme yöntemlerinin kullanılamadığı durumlarda inkarsere herni nedeniyle ameliyat edilecek hastalarda bağırsak nekrozu ve rezeksiyon gerekliliğini ameliyat öncesi dönemde öngörmede yardımcı bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnkarsere herni, nötrofil-lenfosit oranı; rezeksiyon.


Hande Köksal, Derviş Ateş, Emet Ebru Nazik, İlknur Küçükosmanoğlu, Serap Melek Doğan, Osman Doğru. Predictive value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio while detecting bowel resection in hernia with intestinal incarceration. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 207-210

Corresponding Author: Hande Köksal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale