Effects of Psychological Factors on the Clinical Outcomes of Fifth Metacarpal Neck Fractures and Relation to Injury Aetiology [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-93928 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.93928  

Effects of Psychological Factors on the Clinical Outcomes of Fifth Metacarpal Neck Fractures and Relation to Injury Aetiology

Levent Adıyeke1, Suavi Aydoğmuş2, Mustafa Sabuncuoğlu3, Emre Bilgin4, Tahir Mutlu Duymuş5
1Haydarpaşa Numune Education And Research Hospital, Department Of Orthopedic Surgery
2Maltepe State Hospital, Department Of Orthopedic Surgery
3Ümraniye Education And Research Hospital, Department Of Psychiatry
4Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Orthopedic Surgery
5Saygı Hastanesi, Department Of Orthopedic Surgery

Background: Fifth metacarpal neck fracture injuries are common cases in emergency clinic patients. Trauma mechanism in these types of injuries to be different and appears intentional in some cases. Psychological factors play important roles in treatment and rehabilitation as well as in the aetiology of metacarpal neck fractures. However, no research has yet compared the clinical outcomes of patients with fifth metacarpal neck fractures caused by intentional injuries with those of patients with such fractures caused by unintentional injuries. Our goal is to investigate the relationships among the mechanism of injury, socioeconomic status, and clinical outcomes of patients with fifth metacarpal neck fractures.
Methods: The study included 59 patients with fifth metacarpal neck fractures. The patients were separated into two groups. Group 1 consisted of patients with intentional injuries, and group 2 consisted of patients with unintentional injuries. Both groups were evaluated in terms of anger analysis, impulsivity and level of anxiety in relation to somatic findings VAS and QDASH. In addition, the relationship between anger, impulsivity and anxiety scores with socioeconomic status and educational level was assessed.
Results: It was seen that the anger and impulsivity values of group 2 patients were lower than the group 1 and the decrease in group 2 was correlated with the VAS and Q-DASH values. Group 1 barrat impulsivity score 61,5 (42-78), anxiety score 64 (55-77), state anger score 20 (16-30) and group 2 barrat impulsivity score 61(55-69), anxiety score 66 (58-72), anger score 19 (14-26) were found as mean values. Impulsivity score and anger score were found lower in group 2 in low educational level. The number of patients with low income was found to be high in both groups and impulsivity score and anger score were higher in group 1 and anxiety score was higher in group 2.
Conclusion: Sociodemographic factors and the etiology of intentional injuries could not be detected but psychological factors play roles in the clinical sequelae of intentional fifth metacarpal fractures, the effects thereof on hand function, and the pain course after treatment.

Keywords: Fifth metacarp, İntentional injuries, Pain, Aetiology, Emergency.


Psikolojik Faktörlerin Beşinci Metacarpal Boyun Kırıklarının Klinik Sonuçları Üzerine Etkileri ve Yaralanma Etiyolojisi ile İlişkisi

Levent Adıyeke1, Suavi Aydoğmuş2, Mustafa Sabuncuoğlu3, Emre Bilgin4, Tahir Mutlu Duymuş5
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Maltepe Devlet Hastanesi, Ortopedi Bölümü, İstanbul
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
4İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
5Özel Saygı Hastanesi, Ortopedi Bölümü, İstanbul

Amaç:
Acil kliniğe başvuran hastalar arasında 5. metakarp boyun kırığına bağlı yaralanmalar yaygındır. Travma mekanizması çeşitli tiplerde olabildiği gibi bazı durumlarda istemli yaralanamalar görülebilmektedir. 5.Metakarpal boyun kırık yaralanmaları etiyolojiye bağlı olarak tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında psikolojik faktörlerin önemli rolü olabilmektedir. Bu aşamada istemli veya istemsiz olarak meydana gelen yaralanmalarının sonuçlarının karşılaştırıldığı bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada yaralanma mekanizmaları arasındaki sosyoekonomik düzey, eğitim seviyesi ve klinik sonuçlar arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem:
Çalışma 5. Metakarp boyun kırıklı 59 hastayı kapsamaktadır. Hastalar iki ayrı grup olarak değerlendirildi. Grup 1 istemli yaralanmalı hastalar ve grup 2 istemsiz yaralanmalı hastalar ile oluşturuldu. Her iki grup öfke analizi, dürtüsel düzey ve anksiyete düzeylerinin somatik bulgular VAS ve Q- DASH skorları ile olan ilişkisi açısından değerlendirildi. Ayrıca öfke, dürtüsellik ve anksiyete düzeylerinin sosyoekonomik ve eğitim seviyesi ile olan ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular:
Grup 2 hastalarda öfke ve dürtüsellik değerleri grup 1’e göre daha düşük olduğu ve grup 2’deki bu düşük değerlerin VAS ve Q-DASH skorındaki düşüşle parelel olduğu görüldü. Grup 1 hastalarda barrat dürtüsellik skor 61.5 (42-78), anksiyete skor 64 (55-77), öfke skoru 20 (16-30) ve grup 2’de barrat dürtüsellik skor 61 (55-69), anksiyete skor 66 (58-72), öfke skoru 19 (14-26) ortalama değer olarak bulundu. Eğitim düzeyi düşük olan hastalarda dürtüsellik skor değerleri ve öfke skor değerleri grup 2’de düşük bulunmuştur. Düşük gelire sahip hasta sayısı her iki grupta yüksek olarak bulunmuş ve bu hastalarda dürtüsellik skor değeri, öfke skor değeri grup 1’de yüksek, anksiyete skor değeri grup 2’de yüksek olarak bulunmuştur.
Sonuç:
Sosyodemografik faktörlerin ve etiyolojinin istemli yaralanma oluşmasında psikolojik faktörler açısından etkinliği saptanamamış, ancak istemli beşinci metakarp boyun kırıkların klinik olarak el fonksiyonları üzerindeki etkileri ve tedavi sonrası ağrı seviyesinde etkili rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beşinci Metakarp, İstemli Yaralanma, Ağrı, Etiyoloji, Acil.
Corresponding Author: Levent Adıyeke, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale