The Healing Effect Of Hyperium Perforatum (St. John’s Wort) On Experimental Alcaline Corrosive Eosephageal And Stomach Burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-93428 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.93428  

The Healing Effect Of Hyperium Perforatum (St. John’s Wort) On Experimental Alcaline Corrosive Eosephageal And Stomach Burns

Erkan Güvenç1, Selahattin Kiyan2, yigit uyanikgil3, Emel Oyku CETIN4, fatih karabey5, Turker Cavusoglu3, burak gökçe6
1Buca Seyfi Demirsoy State Hospital, Department Of Emergency Medicine, Izmir, Turkey
2Ege University Medicine Faculty Hospital, Department Of Emergency Medicine, Izmir, Turkey.
3Ege University School Of Medicine,department Of Histology And Embryology, Izmir, Turkey.
4Ege University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Technology, Izmir, Turkey.
5Ege University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences,department Of Biotechnology, Izmir, Turkey.
6Ege University, Faculty Of Science, Department Of Zoology, Izmir, Turkey

BACKGROUND: The most frequent etiologic cause is alcaline substances. We investigated the protective effect of the plant St. John 's Wort (Hypericum Perforatum).

METHODS: We included 42 wistar albino rats weighting between 200-300 grams and divided into 6 groups as Group 1: Control, Group 2: Burn+Saline (BS), Group 3: Burn+St. John’s Wort (BSJW), Group 4: Burn+Plasebo (BP), Group 5: St. John’s Wort (SJW), Group 6: Plasebo (P). After 15 days of treatment, esephagus, stomach and liver tissue samples are derived by disection for histopathologic and biochemical markers. The cytotoxic effect of formulation on fibroblasts is evaluatedin-vitro on human dermoblast fibroblast line (HDFa, Gibco invitrogen cell culture, C-013-5C).

RESULTS: The weight of the rats are increased in Group 1, 3, 4, 6; decreased in Group 2 and didn’ t changed in Group 5. In BSJW group, submucosal collogen accumulation, muscularis mucosa damage, tunica muscularis damage and collogen accumulation in esephagus was similar with control group but lesser than BS and plasebo group. In stomach, mucosal damage, gastric gland dilatation, submucosal polimorphonuclear infiltration was similar with control group and lesser than BS group. The lethal concentration of SJW was 2.58 gr/mL.

CONCLUSION: SJW substrate is effective in protecting the esephagus and stomach in mild to moderate alcali corrosive burns in subacute period. We have to keep in mind the protective effects ofSTW substrate in alcaline corrosive burns of gastrointestinal system.

Keywords: corrosive, alkaline, burn, hypericum perforatum, Saint John 's Wort


Deneysel Alkali Koroziv Ösefageal ve Mide Yanıklarında Hyperium Perforatum'un (Sarı Kantaron) İyileştirici Etkisi

Erkan Güvenç1, Selahattin Kiyan2, yigit uyanikgil3, Emel Oyku CETIN4, fatih karabey5, Turker Cavusoglu3, burak gökçe6
1Buca Seyfidemirsoy Devlet Hastanesi, Acil Servis, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, İzmir
5Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İzmir
6Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Koroziv yanıklarda en sık etyolojik neden alkali maddelerdir. Hypericum Perforatum’un deneysel özofagus ve mide alkali koroziv yanık modelinde etkili olup olmadığı araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmada 42 adet, 200-300 gram ağırlığında, Wistar Albino sıçanlar seçildi ve 6 grup oluşturuldu; Grup 1: Kontrol, Grup 2: Yanık+SF (YSF), Grup 3: Yanık+Kantaron (YK), Grup 4: Yanık+Plasebo (YP), Grup 5: Kantaron (K), Grup 6: Plasebo (P).Tedavi sonrasında 15. gün diseksiyon uygulanarak alınan özofagus, mide ve karaçiğer doku örneklerinden, histopatolojik ve biyokimyasal belirteçlere (SOD, GPX, MDA, CAT) bakıldı. Uygulanan ilaç formulizasyonunun fibroblastlar üzerine sitotoksitesi invitro koşullarda erişkin insan dermal fibroblast hücre hattında değerlendirildi. (HDFa, Gibco invitro hücre kültürü, C-013-5C).

BULGULAR: Deneklerin ağırlık değerlerinin karşılaştırmasında Grup 1, 3, 4 ve 6 da ağırlık artış, Grup 2’ de ağırlık kaybı saptandı, Grup 5’ te ise anlamlı bir fark saptanmadı. YK grubunda özefagusta submukozal kollojen birikimi, muskularis mukoza hasarı, tunika muskularis hasarı ve kollojen akümülasyonu kontrol grubu ile benzerdi, fakat YSF ve plasebodan daha azdı. Midede mukozal hasar, gastrik bez dilatasyonu, submukozal PMNL infiltrasyonu YK grubunda kontrol grubu ile benzer ve YSF grubundan daha az idi. Kantaronun letal kosantrasyonu 2.58 gr/mL idi.

TARTIŞMA: Kantoron özefagus ve midenin orta derecede alkali koroziv yanıklarında subakut periyotta korumada etkilidir. Kantaronun gastrointestinal sistemin koroziv yanıklarında kullanılabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: koroziv, alkali, yanık, hypericum perforatum, Saint John 's Wort
Corresponding Author: Erkan Güvenç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale