Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-93043 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.93043  

Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature

İbrahim Kartal1, HasanAli Durmaz2, Sanem (Guler) Cimen3, Sertac Cimen1, Hamit Ersoy1
1Department of Urology, Health Sciences University, Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, 06110, Turkey
2Department of Radiology, Health Sciences University, Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, 06110, Turkey
3Department of General Surgery, Health Sciences University, Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, 06110, Turkey

Objective: The aim of this study is evaluating the clinical use and outcomes of transcatheter embolization in the setting of pediatric blunt renal trauma cases via an index case and review of the literature.
Background: Although the treatment method selection depends on the grade of the trauma and the hemodynamıc status of the patient, conservative methods are considered initially in the setting of pediatric blunt renal trauma. Transcatheter embolization –which is a relatively conservative treatment option- is commonly utilized in adult blunt renal trauma patient population; however, experience in the pediatric population is scarce.
Case report: A seven-year-old male patient was admitted due to grade IV renal injury secondary to blunt abdominal trauma. He was conservatively followed until -on the post-trauma day 15- he developed gross hematuria and an unstable hemodynamic status. A renal angiogram was performed which revealed right-sided renal inferior segmental artery pseudoaneurysm and arterio-venous fistula. Subsequently, a transcatheter embolization was performed. There were no complications and no permanent renal injury.
Conclusions: Review of the literature revealed that the success rate of transcatheter embolization is 89.47% in the setting of pediatric blunt abdominal trauma-related renal injury regardless of the renal trauma grade. Four patients underwent nephrectomy due to a failed transcatheter embolization procedure. There are not any patients who suffered from embolization-related complications. These results imply that transcatheter embolization can be safely performed in children with renal injuries due to blunt abdominal trauma with high success and low complication rates and preservation of renal function.

Keywords: child, aneurysm, conservative treatment, abdominal injuries, kidney


Pediatrik künt renal travmalarda transkateter embolizasyon: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

İbrahim Kartal1, HasanAli Durmaz2, Sanem (Guler) Cimen3, Sertac Cimen1, Hamit Ersoy1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Pediatrik vakalarda künt abdominal travma sonucu gelişen renal yaralanmaların tedavisinde transkateter embolizasyon kullanımını ve sonuçlarını, bir olgu ve literatür eşliğinde değerlendirmek.
Arka Plan: Abdominal künt travma sonrası çocuklarda renal yaralanma gerçekleşmesi durumunda tedavi tercihi renal travmanın derecesine ve hastanın hemodinamisine bağlı olmakla birlikte, tedavide mümkün olduğunca non-operatif yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Transkateter embolizasyon kullanımı erişkinlerde renal yaralanmalarda pratikte yaygın olarak kullanılırken, çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim azdır.
Olgu Sunumu: Yedi yaşında erkek hastada künt abdominal travma ve buna bağlı olarak gelişen grade IV renal yaralanma nedeniyle takibe alındı. Konservatif yöntemlerle takip edilen hastada travma sonrası 15. günde hematüri ve hemodinamide bozulma gerçekleşti. Renal anjiografide; sağ inferior segmental arterde psödoanevrizma ve arteriyovenöz fistül saptandı. Hastaya transkateter embolizasyon başarılı şekilde uygulandı, Herhangi bir komplikasyon olmadığı gibi renal hasarda görülmedi.
Sonuç: Literatür değerlendirmesinde pediatrik künt abdominal travma sonrası renal yaralanama nedeniyle yapılan transkateter embolizasyonun renal yaralanma derecesine bakılmaksızın başarı oranı; %89,47’dir. Transkateter embolizasyon başarısızlığı nedeniyle dört hastada nefrektomi yapılmış, hiçbir hastada uzun dönemde komplikasyon gözlenmemiştir. Bu sonuçlar eşliğinde; çocuklarda, künt abdominal travma sonrası renal yaralanmaların transkateter embolizasyon ile tedavisinde; düşük komplikasyon ile yüksek başarı bildirilmekte ve uzun dönemde renal fonksiyonun korunmasında da güvenilir bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, anevrizma künt, konservatif tedavi, abdominal travma, böbrek




Corresponding Author: İbrahim Kartal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale