Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 115-122 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.92590  

Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair

Aslı Çalışkan Uçkun1, Fatma Gül Yurdakul1, Hasan Murat Ergani2, Tuba Güler1, Burak Yaşar3, Bedriye Başkan1, Hatice Bodur1, Ramazan Erkin Ünlü3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Çankırı Public Government Hospital, Çankırı-Turkey
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: This single-center, retrospective study aims to analyze the sociodemographic, injury characteristics, and the total number of lost working days of patients undergoing hand flexor tendon repair and to identify factors predicting reoperation.
METHODS: Hand flexor tendon repairs conducted using a four-strand modified Kessler core suture with early rehabilitation from January 2013 to December 2016 were included in this study. The variables evaluated in this study were patient sociodemographic and injury characteristics, number of lost working days, and reoperations because of rupture and/or adhesion formation. Injury severity was determined using Modified Hand Injury Severity Scoring (MHISS). Binary logistic regression analysis was conducted to identify the predictors of reoperation.
RESULTS: A total of 194 patients were included in this study, who had experienced 329 tendon injuries. Participants were young (mean age, 31.8), mostly male (79.4%), and mostly blue-collar workers (50.0%). Most patients had a zone 2 injury affecting a single digit of the dominant hand. The mean MHISS value was 46.6, and the mean time to return to work was 114.0 days. A total of 37 (19.1%) patients required reoperation because of rupture and/or adhesion formation. Smoking, zone 2 injury, and high MHISS value were negative predictors of reoperation.
CONCLUSION: To minimize the need for reoperation, surgeons and rehabilitation teams should take special care of patients with zone 2 injuries, high MHISS values, and smoking history.

Keywords: Flexor tendon repair, hand; outcome; reoperations; return to work; trauma.


El fleksör tendon onarımı sonrası reoperasyonu öngören faktörler

Aslı Çalışkan Uçkun1, Fatma Gül Yurdakul1, Hasan Murat Ergani2, Tuba Güler1, Burak Yaşar3, Bedriye Başkan1, Hatice Bodur1, Ramazan Erkin Ünlü3
1Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Çankırı Devlet Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Çankırı
3Ankara Şehir Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu tek merkezli, geriye dönük çalışma, el fleksör tendon onarımı geçiren hastaların sosyodemografik, yaralanma özelliklerini ve toplam kayıp iş günlerini analiz etmeyi ve reoperasyonu öngören faktörleri tanımlamayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2013–Aralık 2016 tarihleri arasında erken rehabilitasyona tabi, dört geçişli modifiye Kessler kor dikiş kullanılarak yapılan el fleksör tendon onarımları dahil edildi. Bu çalışmada değerlendirilen değişkenler; hasta sosyodemografik ve yaralanma özellikleri, kayıp iş günü sayısı ve rüptür ve/veya adezyon oluşumu nedeniyle yapılan reoperasyonlardı. Yaralanma ciddiyeti, Modifiye El Yaralanması Ciddiyet Skorlaması (MEYCS) kullanılarak belirlendi. Reoperasyonun öngörücülerini belirlemek için ikili lojistik regresyon analizi yapıldı.k için ikili lojistik regresyon analizi BULGULAR: Toplam 329 tendon yaralanması geçirmiş 194 hasta çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar genç (ortalama yaş, 31.8), çoğunlukla erkek (%79.4) ve mavi yakalı çalışanlardı (%50.0). Hastaların çoğu dominant elin tek parmağını etkileyen zon 2 yaralanmasına sahipti. Ortalama MEYCS değeri 46.6 ve işe geri dönüş süresi 114.0 gündü. Toplam 37 (%19.1) hastaya rüptür ve/veya adezyon oluşumu nedeniyle reoperasyon gerekti. Sigara içimi, zon 2 yaralanması ve yüksek MEYCS değeri, reoperasyonun negatif belirleyicileriydi.
TARTIŞMA: Reoperasyon ihtiyacını en aza indirmek için, cerrahlar ve rehabilitasyon ekibi, bölge 2 yaralanması, yüksek MEYCS değerleri ve sigara içme öyküsü olan hastalara özel dikkat göstermelidir.

Anahtar Kelimeler: El, fleksör tendon onarımı; işe dönüş; reoperasyonlar; sonuç; travma.


Aslı Çalışkan Uçkun, Fatma Gül Yurdakul, Hasan Murat Ergani, Tuba Güler, Burak Yaşar, Bedriye Başkan, Hatice Bodur, Ramazan Erkin Ünlü. Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 115-122

Corresponding Author: Aslı Çalışkan Uçkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale