Emergency surgery in geriatrics: A retrospective evaluation in a single center [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 411-417 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.90914  

Emergency surgery in geriatrics: A retrospective evaluation in a single center

Özlem Sezen, Banu Çevik
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: As life expectancy increases in humans, surgical procedures applied to the elderly people are also increasing in parallel with the developments in surgery and postoperative care. A significant number of studies investigating the morbidity-mortality of geriatric patients are related to patients who are undergoing emergency operations. The present study aims to investigate the factors affecting mortality and morbidity after emergency surgery in elderly people.
METHODS: The data of 200 patients aged 65 years and over who were operated under emergency conditions in the University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital between January and December 2018 were evaluated retrospectively.
RESULTS: Patient’s demographic information, including age, gender, ASA physical status, comorbidities, functional dependency or non-dependency of patients, types of operation, anesthesia technique, duration of operation, intraoperative blood transfusion, the changes of hematocrit levels (during the perioperative period), the outcome after surgery (intensive care admission or ward transfer), were recorded. The risk prediction of short-term mortality has been estimated using CCI and APACHE II scoring systems.
CONCLUSION: The mean age of the patients was 74.8±6.7 and the number of females (n=134, 67%) outweighed the males. Higher ASA physical status scores, dependent living conditions, long operation time, general anesthesia, intraoperative blood transfusion, low Htc values (<25%), high APACHE II scores and lower scores of 10-years survival by CCI were the factors that affected the acceptance into ICU.

Keywords: Elderly, emergency; geriatric surgery; intensive care unit.


Geriatrik hastada acil cerrahi: Tek merkezde geriye dönük değerlendirme

Özlem Sezen, Banu Çevik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: İnsanlarda yaşam beklentisi arttıkça, yaşlı insanlara uygulanan cerrahi prosedürler cerrahi ve ameliyat sonrası bakımdaki gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Geriatrik hastaların morbidite-mortalitesini araştıran önemli sayıda çalışma acil ameliyat geçirenlerle ilgilidir. Bu çalışmanın amacı yaşlılarda acil cerrahi sonrası mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörleri araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak–Aralık 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil şartlarda ameliyat edilen 65 yaş ve üstü 200 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların demografik özellikleri yaş, cinsiyet, ASA fiziksel durumları, komorbiditeleri, fonksiyonel olarak bağımlı olup olmadıkları, ameliyat tipleri, anestezi tekniği, ameliyat süresi, intraoperatif kan transfüzyonu, hematokrit düzeyindeki değişiklikler (perioperatif dönemde) cerrahi sonrası sonuç (yoğun bakım ya da servise transfer) kaydedildi. Kısa vadeli ölümlerin risk tahmini, Charlson Comorbidity İndeks (CCİ) ve APACHE II puanlama sistemleri kullanılarak tahmin edildi.
TARTIŞMA: Hastaların yaş ortalaması 74.8±6.7 idi ve kadın sayısı (n=134, %67) erkeklerden daha yüksekti. Yüksek ASA fiziksel durum skorları, bağımlı yaşam koşulları, uzun ameliyat süresi, genel anestezi, intraoperatif kan transfüzyonu, düşük Htc değerleri (<%25), yüksek APACHE II skorları ve 10 yıllık sağ kalım skorlarının CCİ’ye göre daha düşük olması yoğun bakım ünitesine kabulü etkileyen faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Acil, geriatrik cerrahi; yaşlı hasta; yoğun bakım ünitesi.


Özlem Sezen, Banu Çevik. Emergency surgery in geriatrics: A retrospective evaluation in a single center. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 411-417

Corresponding Author: Özlem Sezen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale