Physical violence among elderly: analysis of admissions to an emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 56-60 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.90457  

Physical violence among elderly: analysis of admissions to an emergency department

Yasemin Kılıç Öztürk1, Erhan Düzenli2, Cem Karaali3, Faruk Öztürk4
1Clinic of Family Medicine, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Medicana Konya Hospital, Konya, Turkey
3Clinic of General Surgery, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
4Service of Emergency, Menemen Governmental Hospital, Izmir, Turkey

BACKGROUND: Physical violence is defined as deliberate use of physical force likely to result in trauma, bodily injury, pain, or impairment. Present study is pioneering effort to evaluate mechanisms and sociodemographic features of physical violence targeting the elderly in Turkey and to investigate preventive measures.
METHODS: Database records and forensic reports were analyzed in this retrospective study of 54 elderly patients with trauma as result of physical violence who were admitted to emergency department of Şanlıurfa Training and Research Hospital between January 2012 and July 2013.
RESULTS: Of the 54 patients evaluated, 50 (92.4%) were male. History of experiencing previous violence was described by 55.6% (n=30) of the patients. Instances of repeat violence and firearm injuries most often occurred in the home (p=0.006, p=0.007). Need for surgical treatment was also greater among cases that occurred in the home (p=0.016).
CONCLUSION: Firearm injury, recurrent violence, and surgical treatment rates were higher among cases that occurred in the home. Urgent preventive measures are especially needed for the elderly who have already been victims of physical violence.

Keywords: Geriatric, injury, neglect, preventive health care; trauma.


Yaşlılarda fiziksel şiddet: Acil servise başvuruların analizi

Yasemin Kılıç Öztürk1, Erhan Düzenli2, Cem Karaali3, Faruk Öztürk4
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye
2Medicana Konya Hospital, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
4Menemen Devlet Hastanesi, Acil Servis, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Fiziksel şiddet kurbanda travma, yaralanma, ağrı ve işlev kaybına yol açmaya yönelik güç uygulama sonucu oluşan ve en sık görülen şiddet türüdür. Türkiye için bu alanda öncü nitelikteki çalışmada fiziksel şiddete uğrayan yaşlıların sosyodemografik özelliklerin ve şiddet mekanizmasının incelenerek Türk toplumunda yaşlıya yönelik şiddetle savaş için alınabilecek önlemler araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Geriye dönük çalışmada Ocak 2012 ve Temmuz 2013 tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne darp nedeniyle başvuran 54 hastanın veri tabanı ve adli rapor kayıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Darp tanılı 54 yaşlı hastanın 50’si (%92.4) erkekti. Olguların %55.6’sında (n=30) mükerrer darp tanımlandı. Mükerrer darp ve ateşli silah yaralanma sıklığı evde gerçekleştiği belirtilen olgularda anlamlı yüksek bulundu (p=0.006, p=0.007). Cerrahi gerektiren yaralanma sıklığı evde gerçekleşen darp olgularında daha sık görüldü (p=0.016).
TARTIŞMA: Ateşli silah yaralanması gibi ciddi yaralanmalar ve mükerrer darp olgularının hane içinde gerçekleşmesi darp nedeniyle başvuran yaşlıların koruma altına alınması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, istismar, koruyucu sağlık hizmeti, travma; yaralanma.


Yasemin Kılıç Öztürk, Erhan Düzenli, Cem Karaali, Faruk Öztürk. Physical violence among elderly: analysis of admissions to an emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 56-60

Corresponding Author: Yasemin Kılıç Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale