Does the Stump Knotting Technique and Specimen Retrieval Method Effects Morbidity and Outcomes in Laparoscopic Appendectomy? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-90382 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.90382  

Does the Stump Knotting Technique and Specimen Retrieval Method Effects Morbidity and Outcomes in Laparoscopic Appendectomy?

Cihan Agalar1, Zekai Serhan Derici1, Ali Durubey Cevlik1, Suleyman Ozkan Aksoy1, Tufan Egeli1, Nilay Boztas2, Mucahit Ozbilgin1, Sulen Sarıoglu3, Tarkan Unek1
1Department of General Surgery, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir Turkey.
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir Turkey.
3Department of Pathology, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir Turkey.

Background: Stump closure is the most important part of laparoscopic appendectomy (LA). Close the appendix base with knot tying is the most cost effective method. The defined risk factor for surgical site infection (SSI) after LA is the contamination of trocar entry area by inflamed appendicitis.
The aim of this study is to compare the single and double knot technique for stump control and specimen removal methods in LA
Methods:
Patients data, who underwent LA between January 2015 and January 2017 were obtained from prospectively collected database. Single and double knot technique, specimen removal method, operation duration, hospital stay and perioperative-postoperative complications were compared.
Results:
Extracorporeal double knot was used in 134 patients (63%) and single knot was used in 79 patients (37%). There was no difference between operation duration in groups (p=0.97). No stump leakage was seen in any patient. Intraabdominal abscess was developed in 3 patients(1.4%). Appendix was removed from the abdomen directly in 101 patients (47%) and with using specimen retrieval bag in 112 patients (53%). SSI was developed in 5 patients (2.3%), all of these 5 patient’s appendix were removed from abdomen without using specimen retrieval bag. No SSI was detected in using specimen retrieval bag group (p=0.02).
Conclusions: Single or double knot(s) tying can be defined as, safe and cost-effective stump closure method. The risk of developing SSI can be reduced with using specimen retrieval bag.

Keywords: Laparoscopic appendectomy, Stump, Extracorporeal knot tying, Surgical site infection, Specimen retrieval bag.


Laparoskopik Apendektomide Güdük Bağlama Tekniği ve Spesimen Çıkarma Metodu Morbidite ve Sonuçları Etkiler mi?

Cihan Agalar1, Zekai Serhan Derici1, Ali Durubey Cevlik1, Suleyman Ozkan Aksoy1, Tufan Egeli1, Nilay Boztas2, Mucahit Ozbilgin1, Sulen Sarıoglu3, Tarkan Unek1
1Dokuz Eylül Üniveritesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniveritesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniveritesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Güdük kapatılması laparoskopik apendektominin(LA) en önemli aşaması olarak görülmektedir. Güdüğün sutur ile kapatılması maliyet açısından en etkin yöntemdir. LA sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişmesi için tanımlanmış risk faktörü, trocar giriş alanının inflame apendiks ile kontamine olmasıdır.
Bu çalışmanın amacı apendiks güdüğü kapatılmasında tek - çift bağlama teknikleri ve spesimen çıkarma yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 ve Ocak 2017 tarihleri arasında opere edilen hastalara ait bilgiler prospektif olarak doldurulan veritabanının retrospketif olarak incelenmesi ile elde edildi. Tek - çift bağlama teknikleri, spesimen çıkarma yöntemleri, operasyon süresi, hastane kalış süresi, perioperative postoperatif komplikasyonlar karşılaştırıldı.
Bulgular: 134 hastada (%63) ekstracorporeal çift bağlama, 79 hastada (%37) ekstracorporeal tek bağlama ile güdük kapatıldı. 2 grupta operasyon süreleri arasında fark saptanmadı (p=0.97). hiçbir hastada güdük kaçağı gelişmedi. 3 hastada(%1.4) intraabdominal apse gelişti. 101 hastada (%47) apendiks direkt yöntemle çıkarıldı, 112 hastada (%53) ise spesimen torbası kullanıldı. 5 hastada yara enfeksiyonu gelişti (%2.3), bu 5 hastanın tümünde spesimen torbası kullanılmamıştı (p=0.02).
Sonuç: Tek veya çift bağlama, güvenli ve uygun maliyetli güdük kapatma yöntemi olarak tanımlanabilir. Spesimen torbası kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişme riski azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Apendektomi, Güdük, Ekstrakorporeal düğüm bağlama, Cerrahi alan enfeksiyonu, Spesimen torbası.
Corresponding Author: Cihan Agalar, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale