Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appendectomy? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 34-38 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.90382  

Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appendectomy?

Cihan Agalar1, Serhan Derici1, Ali Durubey Çevlik1, Süleyman Özkan Aksoy1, Tufan Egeli1, Nilay Boztaş2, Mücahit Özbilgin1, Sülen Sarıoğlu3, Tarkan Ünek1
1Department of General Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
3Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

BACKGROUND: Stump closure is the most important part of a laparoscopic appendectomy (LA). Closing the appendix base with knot tying is the most cost-effective method. The defined risk factor for surgical site infection (SSI) after LA is the contamination of trocar entry area by inflamed appendicitis. This study aims to compare the single and double knot technique for stump control and specimen removal methods in LA.
METHODS: The data of patients who underwent LA between January 2015 and January 2017 were obtained from prospectively collected database. Single and double knot technique, specimen removal method, operation duration, hospital stay, and perioperative–postoperative complications were compared.
RESULTS: Extracorporeal double knot was used in 134 patients (63%), and single knot was used in 79 patients (37%). There was no difference between operation duration in the two groups (p=0.97). No stump leakage was observed in any patient. Intraabdominal abscess developed in three patients (1.4%). Appendix was removed from the abdomen directly in 101 patients (47%) and using specimen retrieval bag in 112 (53%). SSI developed in five patients (2.3%), and appendices of all of these five patients were removed from abdomen without using specimen retrieval bag. No SSI was detected in the group that used the specimen retrieval bag (p=0.02).
CONCLUSION: Single or double knot(s) tying can be defined as safe and cost-effective stump closure method. The risk of developing SSI can be reduced using specimen retrieval bag.

Keywords: Extracorporeal knot tying, laparoscopic appendectomy; Specimen retrieval bag; stump; surgical site infection.


Laparoskopik apendektomide güdük bağlama tekniği ve spesimen çıkarma metodu morbiditeyi etkiliyor mu?

Cihan Agalar1, Serhan Derici1, Ali Durubey Çevlik1, Süleyman Özkan Aksoy1, Tufan Egeli1, Nilay Boztaş2, Mücahit Özbilgin1, Sülen Sarıoğlu3, Tarkan Ünek1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Güdük kapatılması laparoskopik apendektominin (LA) en önemli aşaması olarak görülmektedir. Güdüğün dikiş ile kapatılması maliyet açısından en etkin yöntemdir. LA sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişmesi için tanımlanmış risk faktörü, trocar giriş alanının inflame apendiks ile kontamine olmasıdır. Bu çalışmanın amacı apendiks güdüğü kapatılmasında tek-çift bağlama teknikleri ve spesimen çıkarma yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2015 ve Ocak 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen hastalara ait bilgiler ileriye dönük olarak doldurulan veritabanının geriye dönük olarak incelenmesi ile elde edildi. Tek-çift bağlama teknikleri, spesimen çıkarma yöntemleri, ameliyat süresi, hastane kalış süresi, perioperative ameliyat sonrası komplikasyonlar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yüz otuz dört hastada (%63) ekstracorporeal çift bağlama, 79 hastada (%37) ekstracorporeal tek bağlama ile güdük kapatıldı. İki grupta ameliyat süreleri arasında fark saptanmadı (p=0.97). Hiçbir hastada güdük kaçağı gelişmedi. Üç hastada (%1.4) intraabdominal apse gelişti. Yüz bir hastada (%47) apendiks direkt yöntemle çıkarıldı, 112 hastada (%53) ise spesimen torbası kullanıldı. Beş hastada yara enfeksiyonu gelişti (%2.3), bu beş hastanın tümünde spesimen torbası kullanılmamıştı (p=0.02).
TARTIŞMA: Tek veya çift bağlama, güvenli ve uygun maliyetli güdük kapatma yöntemi olarak tanımlanabilir. Spesimen torbası kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişme riski azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan enfeksiyonu, ekstrakorporeal düğüm bağlama; güdük; laparoskopik apendektomi; spesimen torbası.


Cihan Agalar, Serhan Derici, Ali Durubey Çevlik, Süleyman Özkan Aksoy, Tufan Egeli, Nilay Boztaş, Mücahit Özbilgin, Sülen Sarıoğlu, Tarkan Ünek. Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appendectomy?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 34-38

Corresponding Author: Cihan Agalar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale