Should Alvarado and Ohmann scores be real indicators for diagnosis of appendicitis and severity of inflammation? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 29-33 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.89894  

Should Alvarado and Ohmann scores be real indicators for diagnosis of appendicitis and severity of inflammation?

Eyüp Murat Yılmaz1, Mücahit Kapçı2, Sebahattin Çelik3, Berke Manoğlu4, Mücahit Avcil2, Erkan Karacan1
1Adnan Menderes University,faculty Of Medicine,department Of General Surgery,turkey
2Adnan Menderes University,faculty Of Medicine,department Of Emergency,turkey
3Van Yüzüncu Yil University,faculty Of Medicine,department Of General Surgery,turkey
4Aydin Hospital,clinic Of General Surgery,turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis is one of the most common causes of abdominal pain seen in surgical clinics. Although it can be easily diagnosed, the picture may be confusing, particularly in premenopausal women and the elderly. The present study is an evaluation of 2 of the current scoring systems with respect to accurate diagnosis of the disease and indication of inflammation severity.
METHODS: A total of 105 patients diagnosed with acute appendicitis were included in the study. Subsequent to Alvarado and Ohmann scoring, ultrasonography image was obtained and appendectomy was performed. A unique intraoperative severity scoring system was used to measure severity of inflammation and to compare Alvarado and Ohmann scoring system results to assess accuracy of predictive value for acute appendicitis.
RESULTS: Moderate positive correlation was found between Alvarado score and Ohmann score (r=0.508; p<0.001). Rate of Alvarado score successfully predicting diagnosis of acute appendicitis based on histopathological results was statistically significant (p=0.027), while rate of Ohmann score was not statistically significant (p=0.807). Correlation between both scores and grading of inflammation performed during the operation was weak, but statistical significance was observed between Alvarado scoring system and intraoperative severity scoring (r=0.30; p=0.002). No statistical difference was observed between Ohmann scoring and intraoperative severity scoring (r=0.09; p=0.384).
CONCLUSION: Alvarado score is better able to predict acute appendicitis and provide an idea of severity of inflammation. Ohmann score is more useful to provide guidance and eliminate acute appendicitis from consideration when conditions are more uncertain and obscured.

Keywords: Alvarado, appendicitis, inflammation, Ohmann.


Alvarado ve Ohmann skorlamaları apandisit tanısında ve enflamasyonun şiddetinde gerçek yol gösterici olabilir mi?

Eyüp Murat Yılmaz1, Mücahit Kapçı2, Sebahattin Çelik3, Berke Manoğlu4, Mücahit Avcil2, Erkan Karacan1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Anabilim Dalı,türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,acil Anabilim Dalı,türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,tıp Fakültesi,genel Cerrahi Anabilim Dalı,türkiye
4Aydın Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,türkiye

AMAÇ: Akut apandisit cerrahi kliniklerinde görülen en yaygın karın ağrısı sebeplerinden birisidir. Tanı kolay konulabilse de özellikle premenopozal kadınlar ve yaşlılarda karıştırılabilmektedir. Bu sebeple mevcut bazı skorlama sistemlerinin hastalığın kolay tanı konabilmesine ve hastalığın enflamasyon şiddetine yol göstermesine katkısını araştırmak istedik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit tanısı konan toplam 105 hasta çalışmaya dahil edildi. Alvarado ve Ohmann skorlamaları yapılan hastalara ultrasonografi yapılıp apendektomi uygulandı. Ameliyatta “intraoperatif şiddet skorlaması” uygulandı ve bu skorlamaların birbiriyle korelasyonu, Alvarado ve Ohmann skorlarının akut apandisiti ön görmede önemi araştırıldı.
BULGULAR: Alvarado skoru ile, Ohmann skoru arasında pozitif yönde orta derecede korelasyon bulundu (r=0.508, p<0.001). Histopatolojik sonuçlara göre Alvarado skorunun akut apandisit tanısını ön görme oranı istatistiksel olarak anlamlı iken (p=0.027) Ohmann skorlamasının ön görme oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.807). Ameliyatta şiddet skoruna bakıldığında ise, her iki skorun da ameliyat sırasında yapılan skorlama ile bağıntısı zayıf bulunurken Alvarado skorlaması ile intraoperatif şiddet skorlaması arasında anlamlılık saptandı (r=0.30, p=0.002). Ohmann skorlaması ile intraoperatif şiddet skorlaması arasında anlamlılık saptanmadı (r=0.09, p=0.384).
TARTIŞMA: Alvarado skorlaması akut apandisiti ön görme ve enflamasyon şiddeti hakkında fikir verebilirken, Ohmann skorlaması daha çok akut apandisiti dışlama konusunda fikir vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alvarado, apandisit, enflamasyon, Ohmann.


Eyüp Murat Yılmaz, Mücahit Kapçı, Sebahattin Çelik, Berke Manoğlu, Mücahit Avcil, Erkan Karacan. Should Alvarado and Ohmann scores be real indicators for diagnosis of appendicitis and severity of inflammation?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 29-33

Corresponding Author: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale