Acetabular Fractures Treated Surgically: Which of the Parameters Affect Prognosis? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-88472 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.88472  

Acetabular Fractures Treated Surgically: Which of the Parameters Affect Prognosis?

Utku Bilekdemir1, Osman Civan2, Ali Cavit3, hakan özdemir4
1Silifke State Hospital, Clinic Of Orthopaedics And Traumatology, Mersin, Turkey
2Elmalı State Hospital, Clinic Of Orthopaedics And Traumatology, Antalya, Turkey
3Department of Orthopaedics And Traumatology, Uludağ University, Bursa, Turkey
4Department Of Orthopaedics And Traumatology, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Background
The objective of this study is to evaluate the surgical approaches, complications, clinical and radiological findings in acetabular fractures treated with surgical methods and to determine the parameters affecting prognosis.

Methods
Out of 144 patients undergone surgical treatment with the diagnosis of displaced acetabular fractures between 1994 and 2014; a total of 103 patients with 75 male and 28 female with a mean age of 36.3 (range 19-67 years) whom clinical and radiologic follow-ups (mean: 34 months, range 2-8 years) were performed at least for 2 years were included in this study.

Results
Clinically excellent to good outcomes were obtained in 64% and moderate to poor outcomes were recorded in 36% of the patients, while radiologically excellent to good outcomes were achieved in 57.3% and moderate to poor outcomes were recorded in 42.7% of the patients. Presence of one of the complications, creating mechanical block (chi-square p<0,001), complex fractures (chi-square p=0,023), increased duration between trauma and operation (p=0,039), operational time taking longer than 6 hours (chi-square p<0,001), more than 3 mm intra-articular step (Fisher’s p=0,033), avascular necrosis (p<0,001), arthritis (p= 0,006) and heterotopic ossification (p=0,007) worsened the clinical outcomes (chi-square p<0,001). Age of the patient was not effective on the clinical outcome (p=0,461).

Conclusion
It was found that, three major parameters affecting prognosis of acetabular fractures are: type of fracture, operational time and reduction quality. Duration between trauma and operation indirectly affect the outcomes. Avascular necrosis, heterotopic ossification and arthritis create negative effects only on long term outcomes.

Keywords: Acetabulum, Acetabular Fractures, Surgical Treatment of Acetabular Fractures, Prognosis of Acetabular Fractures, Pelvic Fractures, Fractures


Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Asetabulum Kırıkları: Prognozu Hangi Parametreler Etkiler?

Utku Bilekdemir1, Osman Civan2, Ali Cavit3, hakan özdemir4
1Silifke Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Mersin
2Elmalı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Amaç
Çalışmada, cerrahi yöntemlerle tedavi edilen asetabulum kırıklarında uyguladığımız cerrahi yaklaşımları, oluşan komplikasyonları ve elde edilen klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirerek prognoz üstünde etkin olan parametreleri saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem
Ocak 1994 - Ocak 2014 tarihleri arasında deplase asetabulum kırığı tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 144 olgudan, en az 2 yıl süreyle klinik ve radyolojik takipleri yapılan (ortalama takip süresi 34 ay, dağılımı 2-8 yıl) ve yaş ortalaması 36.3 yıl (19-67 yıl) olan 75’i erkek, 28’i kadın toplam 103 hasta çalışmaya alındı.

Bulgular
Hastaların klinik olarak %64’ünde mükemmel ve iyi, %36’sında orta ve kötü sonuç, radyolojik olarak ise %57,3’ünde mükemmel ve iyi, %42,7’sinde orta ve kötü sonuç elde edildi. Kırığın kompleks olması (ki kare p=0,023), travma ile operasyon arası sürenin artması (p=0,039), cerrahi sürenin 6 saatten uzun sürmesi (ki kare p<0,001), eklem içi basamaklaşmanın 3 mm’den fazla olması (Fisher’s p=0,033), mekanik blok oluşturan komplikasyonların gelişmesi (ki kare p<0,001) klinik sonuçları kötüleştirmekteydi. Hastaların yaşının klinik sonuç üzerine anlamlı etkisi yoktu (p=0,461).

Sonuç
Cerrahi olarak tedavi edilen asetabulum kırıklarının prognozuna etki eden üç temel parametrenin; kırık tipi, cerrahi girişim süresi ve redüksiyon kalitesi olduğu, travma ile operasyon arasında geçen sürenin sonuçları dolaylı olarak etkilediği, avaskuler nekroz, heterotropik ossifikasyon ve artirtin ise sadece uzun dönem sonuçları üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Asetabulum, Asetabulum Kırıkları, Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi, Asetabulum Kırıkları Prognozu, Pelvis Kırıkları, Kırıklar
Corresponding Author: Osman Civan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale