Diagnostic Accuracy of Ultrasonography and Scoring Systems: The Effect on the Negative Appendectomy Rate and Gender [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-86717 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.86717  

Diagnostic Accuracy of Ultrasonography and Scoring Systems: The Effect on the Negative Appendectomy Rate and Gender

Rahman Şenocak, Şahin Kaymak
Health Science University, Gülhane Training And Research Hospital

Aim: Despite the development of clinical, laboratory, and imaging methods, the diagnosis of acute appendicitis is not always easy, and negative appendectomy rates are still high. This study aims to reveal the effects of different scoring systems on the diagnostic accuracy of acute appendicitis and negative appendectomy rates, alone or when evaluated together with ultrasonography.
Material and Methods: 202 consecutive patients who underwent emergency appendectomy for acute appendicitis were included in the study. Clinical scores of all patients were preoperatively calculated using Ohmann, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis (RIPASA), Lintula, Eskelinen, and Alvarado scoring systems. Abdominal ultrasonography (USG) was performed randomly in all cases. The sensitivity and specificity of scoring systems were calculated according to the threshold values. The area under the curve (AUC) was calculated by ROC analysis. In the regression model, histological diagnosis of appendicitis was used as the dependent variable, while scoring systems and USG were preferred as independent variables.
Results: The negative appendectomy rate was 15.8%. In the diagnosis of acute appendicitis, Ohmann was the most predictive for both genders (DOR = 24.2, 95% CI 6.98-84.44). Similarly, the lowest negative appendectomy rates were obtained with the Ohmann score as 6.9% in females and 3.4% in males. When the scores were combined with USG, the rate of diagnostic accuracy for acute appendicitis was not increased. However, when Ohmann and USG were combined, negative appendectomy rates were further reduced for women from 6.9% to 4%.
Conclusion: In addition to being a good diagnostic predictor of acute appendicitis in male and female patients, Ohmann score provides the best negative appendectomy rates. The combination of USG and scoring systems does not increase the diagnostic accuracy of acute appendicitis, but negative appendectomy rates are significantly reduced when the USG and Ohmann scale are used together in females, while this reduction is minimal in men.

Keywords: Negative appendectomy rate, Ohmann, RIPASA, Lintula, Eskelinen, Alvarado, USG


Skorlama sistemleri ve Ultrasonografinin tanısal doğruluğunun negatif apandektomi oranı ve cinsiyet üzerine etkisi.

Rahman Şenocak, Şahin Kaymak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin gelişmesine rağmen akut apandisit tanısı her zaman kolay olmamakta ve negatif apendektomi oranları hala yüksek seyretmektedir. Bu çalışmada amaç skorlama sistemlerinin kendi başına ve USG ile beraber değerlendiğinde, doğru tanı oranlarına (DOR: Diagnostic Odds Ratio) ve negatif apendektomi oranlarına etkilerinin ortaya konulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza akut apandisit tanısıyla opere edilen ardışık 202 hasta prospektif olarak dahil edildi. Tüm hastaların Ohmann, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha appendicitis (RIPASA), Lintula, Eskelinen ve Alvarado skorlama sistemleri kullanılarak ameliyat öncesi skorları hesaplandı. Olguların tümüne abdominal ultrasonografi randomize olarak uygulandı. Skorlama sistemlerinin sensitivitesi ve spesifitesi eşik değerlerine göre hesaplanmıştır. Eğri altındaki alan (AUC), ROC analizi ile hesaplanmıştır. Regresyon modelinde bağımlı değişken olarak apandisit histolojik tanısı kullanılırken, bağımsız değişkenler olarak skorlama sistemleri ve USG tercih edildi.
Bulgular: Negatif apendektomi oranı %15,8’di. Akut apandisit tanısında her iki cinsiyet için de en belirleyici yöntemin Ohmann olduğu görüldü (Diagnostic Odds Ratio (DOR) =24,2, %95 GA 6,98-84,44). Benzer şekilde en düşük negatif apandektomi oranları kadınlarda %6,9, erkeklerde %3,4 ile Ohmann ölçeğiyle elde edildi. Ölçekler, USG ile kombine edildiğinde, akut apandisit belirleyiciliğinde artış olmadığı görüldü. Bununla birlikte kadınlarda Ohmann ile USG kombine edildiğinde negatif apandektomi oranlarının daha da düştüğü görüldü (%6,9 vs %4).
Sonuç: Ohmann skorlaması kadın ve erkek hastalarda akut apandisit için iyi bir belirleyici olmasının yanı sıra, en iyi negatif apendektomi oranlarını sağlamaktadır. USG ile skorlama sistemlerinin kombinasyonu akut apandisit tanı değerini arttırmamaktadır, ancak kadınlarda USG ile Ohmann ölçeği birlikte kullanıldığında negatif apandektomi oranları oldukça düşmekteyken, erkeklerde bu fayda minimumdur.

Anahtar Kelimeler: Negatif apendektomi oranı, Ohmann, RIPASA, Lintula, Eskelinen, Alvarado, USG
Corresponding Author: Şahin Kaymak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale